У виданні опубліковано результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри української історії та етнополітики, співробітників історичного факультету Дніпровського національного університету, науковців інших вищих навчальних закладів країни. Зосереджено увагу на широкому колі актуальних проблем політичної історії України – питаннях розвитку національно-визвольного руху, діяльності партій та громадських організацій, окремих історичних постатях другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. 

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться вітчизняною історією. 

Постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 14.04.2010 р. №1-05/3 (Бюлетень ВАК України.–2010.–№5), наказом МОН України №747 від 13.07.2015р. збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можна публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальностями «Історичні науки».

Редакційна колегія:

д-р іст. наук, проф. О.Б. Шляхов (відп. ред.); д-р іст. наук, доц. Д.В. Архірейський; д-р іст. наук, проф. Є.І. Бородін; д-р іст. наук, проф. І.В. Довжук; д-р іст. наук, проф. В.В. Іваненко; д-р іст. наук, проф. Г.Г. Кривчик; д-р іст. наук, проф. О.Ф. Нікілєв; д-р іст. наук, проф. С.І. Світленко; д-р іст. наук, проф. В.В. Ченцов; канд. іст. наук, доц. В.Я. Яценко (відп. секр.).