Ставлення та дії верхівки Російської імперії щодо українських політичних партій у Наддніпрянщині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.


  • О. П. Сарнацький Запорізький національний технічний університет
Ключові слова: центральна влада, губернатор, генерал-губернатор, Південно-Західний край, циркуляри, накази, українські політичні партії, репресії

Анотація

Висвітлено ставлення та дії царя і центральної влади Російської імперії щодо діяльності політичних сил, які очолювали український національно-визвольний рух у Наддніпрянщині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

Посилання

1. Бевз Т. А. Між романтизмом і реалізмом (сторінки історії УПСР) / Т. А. Бевз. – Київ: ІПіЕД НАН України, 1999. – 271 с.
2. Борисенко В. Й. До питання про Революційну Українську Партію / В. Й. Борисенко // Наукові праці з питань політичної історії : [зб. наук. праць / наук. ред. Горшков В. П. та ін.]. – Київ: Вид-во Київ. ун-ту, 1991. − Вип. 169. − С. 129-138.
3. Ветров Р. І. Політичні партії України в першій чверті ХХ століття
(1900–1925 рр.) / Р. І. Вєтров, С. П. Донченко. – Дніпропетровськ. – Дніпродзержинськ: Вид во «Поліграфіст», 2001. – 245 с.
4. Висоцький О. Ю. Українські національні партії початку ХХ століття: соціалістичний сегмент (УСДРП та УПСР в компаративістському вивченні) /
О. Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: ДДФЕІ, 2001. – 160 с.
5. Голобуцький О. Український політичний рух на Наддніпрянщині кінця ХІХ – початку ХХ століття : Дослідження / О. Голобуцький, В. Кулик. – Київ: Смолоскип, 1996. – 124 с.
6. Головченко В. І. Від «Самостійної України» до Союзу визволення України : нариси з іс-торії української соціал-демократії початку ХХ ст. / В. І. Головченко. – Харків: Майдан, 1996. – 190 с.
7. Голуб А. І. Європейські обрії української соціал-демократії (кінець ХІХ – перша поло-вина ХХ ст.). / А. І. Голуб. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 1998. – 156 с.
8. Грицак В. С. Губернатор в державному механізмі російської імперії в другій половині ХІХ ст. (на матеріалах Харківської губернії): історико-правове дослідження: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права» / В. С. Грицак. – Одеса, 1999. – 21 с.
9. Донченко С. П. Ліберальні партії України (1900–1919 рр.) / С. П. Донченко. – Дніпродзержинськ: Видавничий відділ ДДТУ, 2004. – 379 с.
10. Історія Української РСР: у 8 т. / гол. редкол.: Кондуфор Ю. Ю. (гол. ред.[та ін.]) – Київ: Наук. думка, 1976 – Т. 4. – 1978. – 531 с.
11. Історія України: нове бачення: у 2 т. / О. І. Гуржій, Я. Д. Ісаєвич, М. Ф. Котляр та ін.; під ред. В. А. Смолія. – Київ: Наук. думка, 1995. – Т. 1. – 430 с.
12. Калмакан І. К. Виникнення та еволюція національної партійної системи в Україні в ХХ столітті / І. К. Калмакан, О. Б. Бриндак. – Одеса: Астропринт, 1997. – 192 с.
13. Козицький М. Ю. Національно-політична думка на Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / М. Ю. Козицький, О. В. Поліщук // Наук. праці з питань політичної історії / наук. ред. Горшков В. П. [та ін.]. – Київ: Вид-во Київ. ун-та, 1992. – Вип. 172. – С. 3-14.
14. Колесник В. Ф. Шляхом національного відродження: національне питання в програмах та діяльності українських партій Наддніпрянщини. 1900–1907 /
В. Ф. Колесник, О. О. Рафальський, О. П. Тимошенко. – Київ: Стилос, 1998. – 226 с.
15. Курас І. Ф. М. І. Міхновський : постать на тлі епохи / І. Ф. Курас, Ф. Г. Турченко, Т. С. Геращенко // Укр. іст. журн. – 1992. – № 9. – С.76-91; № 10-11. – С. 63-79.
16. Курас І. Ф. Перший речник новітнього українського самостійництва (Микола Міхновський) / І. Ф. Курас // Історія України. − 2000. − № 6. − С. 3-14.
17. Лавров Ю. П. Виникнення і діяльність українських політичних партій /
Ю. П. Лавров // «Українське питання» в Російській імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – Київ: Інститут історії України НАН України. – К., 1999. – Ч. 2. –
С. 248-444.
18. Миллер А. И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (втор. пол. ХІХ в.) / А. И. Миллер. – СПб.: Алтейя, 2000. – 281 с.
19. Минаков А. С. Всеподданнейшие отчеты губернаторов как источник по изучению взаимоотношений центральной и местной власти в России второй половины ХІХ – начала ХХ веков / А. С. Минаков // Отечественная история. – 2005. – № 3. – С. 170-175.
20. Михальський І. С. Джерела з історії українських політичних партій кінця ХІХ – початку ХХ ст. / І. С. Михальський. – Луганськ: Альма-Матер, 2003. – 343 с.
21. Михутина И. В. Украинский вопрос в России (конец XIX – начало ХХ века) / И. В. Михутина. – М.: Ин-т славяноведения РАН, 2003. – 288 с.
22. Наумов С. О. Братство тарасівців / С. О. Наумов // Укр. іст. журн.– 1999. –
№ 5. – С. 36-44.
23. Наумов С. О. Український політичний рух на Лівобережжі (90-і рр. ХІХ ст. – лютий 1917 р.) : моногр. / С. О. Наумов. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2006. – 344 с.
24. Павко А. І. Політичні партії, організації в Україні: кінець ХІХ – початок ХХ століть: зародження, еволюція, діяльність, історична доля. Кінець ХІХ – лютий 1917 р. / А. І. Павко. – Київ: Видавництво «Іван Федоров»1999. – 248 с
25. Політична історія України. ХХ ст.: у 6 т. / Редкол.: І.Ф. Курас (голова) [та ін.]. – Київ: Ґенеза, 2002–2003. – Т. 1 / [Ю. А. Левенець (кер.) та ін.]. – 2002. – 424 с.
26. Сарбей В. Г. «Українське питання» в Російській імперії очима дослідників початку і кінця ХХ століття / В. Г. Сарбей // Укр. іст. журн. – 1996. – № 2. – С. 35-46.
27. Сініцький А. Ц. Антиукраїнська політика російського самодержавства (1900–1914 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / А. Ц. Сініцький. – Київ, 1997. – 21 с.
28. Світленко С. І. Національне питання в програмах українських політичних партій початку ХХ ст. / С. І. Світленко // Українське питання в Російській імперії та Радянському Союзі (XVIII – перша половина XX ст.) / за загл. ред.
В. В. Іваненка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 1998. – С. 66-73.
29. Солдатенко В. Революційна Українська Партія / В. Солдатенко, В. Кривошея // Віче. – 1998. – № 1. – С. 128-140.
30. Стрілець В. В. Українська радикально-демократична партія: витоки, ідеологія, організація, діяльність (кінець ХІХ століття – 1939 рік) / В. В. Стрілець. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2002. – 361 с.
31. Турченко Ф. Г. Микола Міхновський: Життя і Слово / Ф. Г. Турченко. – Київ: Генеза, 2006. – 320 с.
32. Чайковський А. С. За законом і над законом: З історії адм. органів і поліц.-жандарм. системи в Україні (ІХ – початок ХХ ст.) / А. С. Чайковський, М. Г. Щербак. – Київ: Україна, 1996. – 269 с.
33. Шандра В. С. Київське генерал-губернаторство (1832–1914): історія створення та діяльності, архівний комплекс і його інформативний потенціал /
В. С. Шандра. – Київ: Ін-т історії України НАН України, 1999. – 144 с.
34. Шандра В. С. Генерал-губернаторства в Україні: ХІХ – початок ХХ ст. /
В. С. Шандра. – Київ: Ін-т історії України НАН Україн, 2005. – 427 с.
35. Шморгун П. М. Національно-визвольний рух на Україні на початку ХХ ст. / П. М. Шморгун // Наукові праці з питань політичної історії: зб. наук. праць / наук. ред. Горшков В. П. та ін. – Київ: Вид-во Київ. ун-ту, 1992. – Вип. 173. – С. 3-12.
36. Щербак Н. О. Національне питання в політиці царизму у Правобережній Україні (кінець ХVIII – початок ХХ століття) / Н. О. Щербак. – Київ: ПЦ «Ризографіка», 2005. – 616 с.
37. Ярмиш О. Н. Каральний апарат самодержавства в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / О. Н. Ярмиш. – Харків: Консум, 2001. – 284 с.
38. Центральний державний історичний архів України у Києві (далі –
ЦДІАУК). – Ф. 442. – Оп. 849.
39. ЦДІАУК. – Ф. 442. – Оп. 631.
40. ЦДІАУК. – Ф. 442. – Оп. 863.
41. ЦДІАУК. – Ф. 442. – Оп. 859.
42. ЦДІАУК. – Ф. 442. – Оп. 635.
43. ЦДІАУК. – Ф. 442. – Оп. 855.
44. ЦДІАУК. – Ф. 442. – Оп. 856.
45. ЦДІАУК. – Ф. 442. – Оп. 836.
46. ЦДІАУК. – Ф. 442. – Оп. 857.
47. ЦДІАУК. – Ф. 442. – Оп. 638.
Опубліковано
2018-06-19
Номер
Розділ
Articles