ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРІОГРАФІЇ ДИСИДЕНТСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ В 1950–1980-ті рр.


  • B. Цюп’як Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна
Ключові слова: https://doi.org/10.33287/11942
Ключові слова: дисидентство, вітчизняна історіографія, інакомислення, зарубіжна історіографія українського національного руху в СРСР

Анотація

Розглянуто особливості розвитку вітчизняної та зарубіжної історіографії дисидентського руху в Українській РСР в 50–80-х рр. ХХ ст. Встановлено, що вивчення даної тематики як наукової проблеми знаходиться в стані розробки. Тільки на сучасному етапі з’являються перші ґрунтовні роботи. При цьому дуже слабко вивчені регіональні аспекти теми.

Посилання

1. Адлер Н., Ґлузман С. Катування психіатрією: механізм і наслідки. Зона. 1994. № 8. С. 236–249.
2. Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. URL: http://old.memo.ru/history/diss/books/ALEXEEWA/index.htm.
3. Бажан О. «Самвидав» як засіб поширення об’єктивної інформації про Україну в 60-80 роках. З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. 1998. № 6/7. С. 357–364.
4. Бажан О., Данилюк Ю. З. Випробування вірою: боротьба за реалізацію прав і сво-бод віруючих в Україні в другій половині 1950-х – 1980-х рр. / наук. ред.
О. П. Реєнт. Київ, 2000. 332 с.
5. Бажан О. Г. Шістдесятництво. Енциклопедія історії України. Т. 10. Київ: Наукова думка, 2013. 688 с.
6. Бажан О. Дисиденство в УРСР: спроба дефініції. Маґістеріум. Історичні студії. Київ : Національний університет «Києво-Могилянська академія, 2001.
Вип. 7. С. 23–33.
7. Бажан О. Дослідження проблем дисидентського руху в Україні в сучасній зарубіжній та вітчизняній історіографії. З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. 2001. № 2. С. 520–529.
8. Батенко Т. «Я повстаю, отже, я існую…»: політичний портрет І. Геля. (Нарис з історії українського руху опору кінця 1950-х – початку 1990-х років). Львів: НТШ, 1999. 222 с.
9. Батенко Т. Свіча Михайла Гориня. Штрихи до портрета. Київ: Українська республіканська партія, 1995. 64 с.
10. Блох С., Реддауэй П. Диагноз: инакомыслие. Київ: Ассоциация психиатров Украины, 1995. 287 с.
11. Ведмідь Л. Проблеми опозиційного руху в Україні другої половини
ХХ ст.: вітчизняна історіографія і національна пам’ять. Національна та історична пам’ять. 2011. Вип. 1. С. 271–282.
12. Гель І. Виклик системі: український визвольний рух другої половини
ХХ століття / ред. та упор. І. В. Єзерська; Центр досліджень визвольного руху. Львів: Часопис, 2013. 392с.
13. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст.: навч. посібник. Київ: Генеза, 1998. 360 с.
14. Деревінський В. В’ячеслав Чорновіл: дух, що тіло рве до бою. Харків: Віват, 2016. 496 с.
15. Зайцев Ю. Дисиденти: опозиційний рух 60–80-х років. Сторінки історії України XX століття: Посібник для вчителя / За ред. С. В. Кульчицького; Упоряд.: В. П. Шевчук, А. А. Чуб, Н. А. Дегтярьова. Київ: Освіта, 1992. С. 195–235.
16. Захаров Б. Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956–1987), Харківська правозахисна група. Харків: Фоліо, 2003. 144 с.
17. Іноземці про українських політв’язнів: спогади / Упор. Олена Голуб; передм. Євгена Сверстюка. Київ: Смолоскип, 2013. 736 с.
18. Голуб І. Біографічна довідка про Віктора Савченка, сучасного дніпропетровського письменника і драматурга. Дніпропетровщина. Регіональний інформаційний портал. URL: http://www.irp.dp.ua.
19. Касьянов Г. Незгодні: Українська інтелігенція в русі опору 1960–80-х рр. Київ: Либідь, 1995. 224 с.
20. Кравченко Б. Соціальні зміни і національно свідомість в Україні ХХ століття. Київ: Основи, 1997. 423 с.
21. Курас І., Багмет М., Федьков І. Дисидентський рух 1960–80-х років в Україні. Київ: Основи, 1994. 102 с.
22. Курищук Г. Встати! Суд іде… Слово про Т. Мельничука. Косів: Писаний Камінь, 1998. 110 с.
23. Курносов Ю. Боротьба за ґратами (соціальне обличчя та форми змагань українських в’язнів сумління у 1960-х – 80-х рр.). Другий Міжнародний конгрес україністів. (Львів, 22–28 серпня 1993 р.). Доповіді і повідомлення. Історія. Частина ІІ / упорядкування Я. Ісаєвича та Я. Грицака. Львів: Міжнародна асоціація україністів; Академія наук України, 1994. С. 138–142.
24. Курносов Ю. О. Інакомислення в Україні (60-ті – перша половина 80-х рр. XX ст.). Київ: Ін-т історії України НАН України, 1994. 221 с.
25. Лис С. Слово поза цензурою. Самвидав як феномен культури і суспільно-політичної думки 1960-х – 1980-х років (Західна Україна). Луцьк : Твердиня, 2008. 76 с.
26. Не відлюбив свою тривогу ранню... Василь Стус – поет і людина: спогади, статті, листи, поезії / Упоряд. О. Ю. Орач (Комар). Київ: Укр. письменник, 1993. 400 с.
27. Обертас О. Український самвидав: літературна критика та публіцистика (1960-і – початок 1970-х років). Київ: Смолоскип, 2010. 300 с.
28. Островський В. Самвидавна «Альтернатива» Дмитра Квецка. Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2016.
Ч. 28. С. 90–101.
29. Перегук двох над безвістю: [листування українського політв’язня Зіновія Красівського з членом Міжнародної Амністії американкою Айріс Акагоші] / Упоряд. та приміт. Л. Маринович, М. Мариновича. Харків: СП «ІНАРТ», 1995. 160 с.
30. Рацибарська Ю. Дисидентський рух Придніпров’я вивчають дослідники. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/24497064.html.
31. Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х – початок 1990-х рр. Київ: Вид-во імені Олени Теліги, 1998. 720 с.
32. Секо Я. Боротьба українських політв’язнів у таборах в другій половині 1960-х – середині 1980-х рр. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. У 2 ч. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. Вип. 2. Ч. 1. С. 98–105.
33. Секо Я. Витоки українського самвидаву. Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: історія, міжнародні відносини / гол. ред.
Л. М. Алексієвець. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. Вип. 9. С. 73–79.
34. Стасюк І. М. Український національно-визвольний рух в умовах хрущовсько-брежнєвського правління: порівняльна характеристика. Вісник державного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. 1999. № 377. С. 189–199.
35. Стус Д. Василь Стус: життя як творчість / наук. ред. Г. М. Сивокінь. Київ : Факт, 2004. 368 с.
36. Українська поезія під судом КГБ: кримінал. справи Ірини та Ігоря Калинців / упоряд. і ред. Ю. Д. Зайцев. 2-ге вид. Львів: Афіша, 2004. 572 с.
37. Шейміна Н. М. Участь дніпропетровців у дисидентському русі України (1960–1985 рр.). Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження. 2015. Вип. 13. С. 121–133.
38. Широкова І. В. Каральна психіатрія в СРСР: наука на службі у держави (1960–1980). Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. 2012. Т. 130. С. 33–36.
39. Birch I. The Ukrainian National Movement in the USSR since 1956. London : Ukrainian Information Service, 1971.
40. Farmer Kenneth. Ukrainian Nationalism in the Post-Stalin Era: Myth, Symbols and Ideology in Soviet Nationalities Policy. The Hague-Boston: London, 1980.
Опубліковано
2020-02-05
Номер
Розділ
Articles