РАДЯНСЬКІ ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ НОРМИ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ПОВСЯКДЕННОСТІ ПОВОЄННОГО УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА


  • B. Марченко ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Ключові слова: повоєнне село, радянські політико-правові норми, повсякденність села

Анотація

Розглянуто вплив радянських політико-правових норм на повсякденність повоєнного українського села. Проаналізовано правові норми, пов’язані із виробничою діяльністю колгоспів, користуванням присадибними ділянками, податками селян, відновленням житлового фонду.

Посилання

1. Веселова О. М. Голод 1946–1947 рр.: причини і наслідки. Історія українського селянства. Нариси в 2 т. Київ, 2006. Т. 2. С. 353–359.
2. Восстановление Приднепровья (1946–1950): Документы и материалы / Рук. кол. сост. И.Ф. Курас. Киев: Политиздат Украины, 1988. 534 с.
3. Державний архів Дніпропетровської області (далі – ДАДО). Ф. Р-5719. Колгосп ім. Горького Володимирської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області. Оп. 1. Спр. 2. Протоколи засідань правління колгоспу і загальних зборів колгоспників (січень – грудень 1945 р.),
48 арк. Арк. 31.
4. ДАДО. Ф. Р-5719. Оп. 1. Спр. 9. Протоколи засідань правління колгоспу (1949–1950 рр.), 58 арк. Арк. 6, 9.
5. ДАДО. Ф. Р-161. Підпільнянська сільська рада робітничих, селянських, червоноармійських депутатів с. Підпільне Знаменівського району Дніпропетровської області. Оп. 1. Спр. 12. Протоколи загальних зборів громадян (1947 р.), 54 арк. Арк. 3.
6. Державний архів Запорізької області (ДАЗО). Ф. Р-2520. Оп. 1. Спр. 119. Протоколи засідань виконкому сільської ради трудящих с. Кірово Оріхівського району Запорізької області, 77 арк. Арк. 40.
7. Даниленко В. Повсякденне життя українських селян у повоєнний період (1945–1953 рр.). Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика / відп. ред.
В. М. Даниленко. Київ: Інститут історії України НАН України, 2005.
Вип. 9. С. 3–16.
8. Даниленко В. М., Романюк І. М. Держава і колгоспи. Історія українського селянства. Нариси в 2 т. Київ: Наукова думка, 2006. Т. 2. С. 359–372.
9. Днепропетровская область в годы Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг.: сб. док. и материалов. Днепропетровск:
Кн. изд-во, 1962. 362 с.
10. Король В. Ю. До питання про військові втрати України у роки Другої світової війни. Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей. Київ, 2002. Вип. 6. С. 104–108.
11. Культурне будівництво в Українській РСР. Найважливіші рішення Комуністичної партії і Радянського Уряду. 1917–1960 рр. Зб. док. у 2 т. Київ: Держполітвидав УРСР, 1961. Т. 2. 664 с.
12. Культурное строительство в Черкасской области, 1917–1980 гг.: сб. док. и материалов. Парт. арх. Черкас. обкома Компартии Украины, Гос. арх. Черкас. обл. [сост. Н. И. Береза и др.]. Днепропетровск: Проминь, 1989. 272 с.
13. Лисенко О. Є., Перехрест О. Г. Відбудовні процеси в 1943–1945 рр. Історія українського селянства. Нариси в 2 т. Київ: Наукова думка, 2006.
Т. 2. С. 318–329.
14. Особистий архів автора: Заскока Ганна Петрівна, с. Василівка Солонянського району Дніпропетровської області.
15. Попов В. П. Неизвестная инициатива Хрущева (О подготовке указа 1948 г. о выселении крестьян). Отечественные архивы. 1993. № 2. С. 35–36.
16. Подкур Р. Реакція сільського населення на вимогу виконання обов’язкового мінімуму колгоспного трудодня у повоєнній УРСР. URL: http://: histans.com/JournALL/xxx/xxx_2011_16/5.pdf. Назва з екрану.
17. Рабенчук О. Морально-психологічний стан та реакція населення України на голод 1946–1947 рр. Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Зб. ст. / відп. ред. В. М. Даниленко. Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. Вип. 9. С. 368–384.
18. Решения Партии и Правительства по хозяйственным вопросам (1917–1967 гг.): Сб. документов за 50 лет / Сост. К. У. Черненко, М.С.Смиртюков; Под общ. ред. К. М. Боголюбова, М. С. Смиртюкова. Москва: Изд. полит. лит., 1967. Т. 3 (1941–1952 гг.). 751 с.
19. Світленко С. І., Білокінь А. Н. Приорілля: історико-краєзнавчі нариси. Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровського ун-ту, 2001. Фотоілюстрації.
20. Стяжкіна О. В. Жінки в історії української культури другої половини XX століття. Донецьк: «Східний видавничий дім», 2002. 270 с.
21. Центральний державний архів громадських об’єднань України
(ЦДАГОУ). Ф. 1. Оп.23. Спр. 5716. Про виселення із сіл паразитуючих елементів (1949 р.), 30 арк. Арк. 2.
22. Центральний державний архів вищих органів влади України (далі – ЦДАВОВУ). Ф. 2. Кабінет Міністрів України. Оп. 7. Спр. 6824. Матеріали про будівництво в колгоспах УРСР (жовтень – грудень 1948 р.), 212
арк. Арк. 151.
23. ЦДАВОВУ. Ф. 2. Оп. 7. Спр. 6824. Арк. 12.
24. ЦДАВОВУ. Ф. 2. Оп. 7. Спр. 6824. Арк. 11.
25. Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про виселення у віддалені райони осіб, які злісно ухиляються від трудової діяльності у сільському господарстві і ведуть антигромадський паразитичний спосіб життя» (21 лютого 1948 р.). URL: http://textbooks.net.ua/content/view/1134/17 Назва з екрану.
Опубліковано
2020-02-05
Номер
Розділ
Articles