МІЛІТАРНІ КОМЕМОРАТИВНІ ПРАКТИКИ ЯК СКЛАДОВА ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПРО ДРУГУ СВІТОВУ ВІЙНУ


  • І. Ковальська-Павелко Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: https://doi.org/10.33287/11937
Ключові слова: комеморація, історична пам’ять, комеморативні практики, Друга світова війна, мілітарнікомеморативні практики, форми увічненняпам’яті загиблих у Другій світовій війні

Анотація

На основі проведеного аналізу встановлено, що міліарні комеморації доцільно розглядати як цілеспрямований процес збереження пам’яті про значущі для нації військові події, який реалізується за допомогою комеморативних практик – сукупності способів, які сприяють закріпленню, збереженню та передаванню в суспільстві пам’яті про ці події.

Посилання

1. Бондарук-Митюк Л. Т. Спогади зв’язкової УПА. Луцьк: Волиньоблдрук, 2004. 102 с.
2. Віхи пам’яті на шляху до Великої Перемоги: нариси та спогади / упоряд. В. І. Кучерявенко. Дніпропетровськ: Пороги, 2004. 178 с.
3. Винайдення традиції: пер. з англ. М. Климчука / Гобсбаум Е.,
Рейнджер Т. (ред.); 2-ге вид., випр. Київ: Ніка-Центр, 2010. 448 с.
4. Волковинський В. М., Шашаліна Є. П. З історії спорудження перших пам’ятників героям Великої Вітчизняної війни на Україні. Укр. істор. журн. Київ, 1975. № 7. С. 114–124.
5. Гаухман М. В. Національна пам’ять та історичний досвід: відносини між двома феноменами (на прикладі Першої світової війни). Національна пам’ять: соціокультурний та духовний виміри. Національна та історична пам’ять: Збірник наукових праць. Київ: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2012. Вип. 4. С. 94–100.
6. Денисенко Г. Г. Друга світова війна в пам’ятках історії та культури. Наукові записки [Національного університету «Києво-Могилянська академія»]. Київ, 2002. Т. 20: Історичні науки. Ч. 2. С. 24–27.
7. Калібовець С. М. Меморіали Великої Вітчизняної війни у містах-героях України та політика пам’яті (1942–1980-х рр.). Наукові записки Національного педагогічного універси-тету ім. М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки. Київ, 2012. Вип. 103. С. 246–259.
8. Ковальська-Павелко І. М. Побудова генеалогічного дерева під час формування компетентностей з історії та культури України як комеморативна практика. Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції.
12–13 квітня 2019 р., м. Дніпро, КЗВО «ДАНО» ДОР». Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. С. 81–82.
9. Колесник І. І. Історична пам’ять: аналітична модель. Національна пам’ять: соціокультурний та духовний виміри. Національна та історична пам’ять: Зб. наук. праць. Київ: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2012. Вип. 4. С. 19–29.
10. Кривда Н. Ю. Конструювання української ідентичності: виклики комеморації. Українські культурологічні студії. Київ, 2018. Вип. 1 (2). С. 15–20.
11. Мегилл А. Историческая эпистемология. Москва: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2007. 480 с.
12. Мегилл А. Некоторые соображения о проблеме истинностной оценки репрезентации прошлого. Способы постижения прошлого: Методология и теория исторической науки: сб. ст. / Отв. ред. М. А. Кукарцева. Москва: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2011. С. 117–128.
13. Нора П. Теперішнє, нація, пам’ять. Київ: ТОВ «Видавництво «Кліо», 2014. 272 с.
14. Петренко Р. Слідами армії без держави: [спогади]. Київ: ТОВ «Українська Видавнича Спілка»; Торонто: Дослідницький інститут «Студіум», 2004. 271 с.
15. Піскун В. М. Історична пам’ять і комеморація як спосіб об’єднання спільноти: українські реалії в минулому і сьогодні. Державотворчі та цивілізаційні здобутки українського народу. Національна та історична пам’ять. Зб. наук. праць. Київ: Стилос, 2011. Вип. 1. С. 101–115.
16. Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років: Закон України від 9 квітня 2015 р. № 315-VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/315-19.
17. Савчин М. Тисяча доріг: спогади жінки учасниці підпільно-визвольної боротьби під час і після Другої світової війни. Київ: Смолоскип, 2003. 546 с.
18. Тронько П. Т., Войналович В. А. Увічнена історія України. Київ: Наукова думка, 1992. 275 с.
19. Тронько П. Т. Навічно в пам’яті народній: 3 історії боротьби молоді України проти німецько-фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни. Київ: Молодь, 1995. 159 с.
20. Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. Москва: Новое издательство, 2007. 348 с.
21. ЦДАВО України. Ф. 5116. Оп. 10. Спр. 427. Арк. 13.
22. Alstein M.V. The Great War Remembered: Commemoration and Peace in Flanders Fields. Brussels: Flemish Peace Institute, 2011. 88 p.
23. Mosse G. Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars. Oxford: Oxford University Press, 1991. 272 p.
24. Whittingham C. Mnemonics for War: Trench Art and the Reconciliation of Public and Private Memory. Past Imperfect. Edmonton: University of Alberta, 2008. Vol. 14. P. 86–119.
Опубліковано
2020-02-05
Номер
Розділ
Articles