БОРОТЬБА КАРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ЦАРИЗМУ З УКРАЇНСЬКИМИ ПОЛІТИЧНИМИ ПАРТІЯМИ НАДДНІПРЯНЩИНИ В РОКИ ПЕРШОЇ РОСІЙСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ


  • О. Сарнацький Запорізький національний технічний університет
Ключові слова: https://doi.org/10.33287/11930
Ключові слова: центральна влада, прокуратура,, суд, циркуляри, накази, представники українських політичних партій, репресії

Анотація

Висвітлено боротьбу каральних органів царизму з представниками українських політичних партій Наддніпрянщини в роки Першої російської революції.

Посилання

1. Бевз Т. А. Між романтизмом і реалізмом (сторінки історії УПСР). Київ: ІПіЕД НАН України, 1999. 271 с.
2. Борисенко В. Й. До питання про Революційну Українську Партію. Наукові праці з питань політичної історії : [зб. наук. праць / наук. ред. Горшков В. П. та ін.]. Київ : Вид-во Київ. ун-та, 1991. Вип. 169. С. 129−138.
3. Ветров Р. І., Донченко С. П. Політичні партії України в першій чверті ХХ століття (1900–1925 рр.). Дніпропетровськ –Дніпродзержинськ: Вид-во «Поліграфіст», 2001. 245 с.
4. Висоцький О. Ю. Українські національні партії початку ХХ століття: соціалістичний сегмент (УСДРП та УПСР в компаративістському вивченні). Дніпропетровськ: ДДФЕІ, 2001. 160 с.
5. Гермайзе О. Нариси з історії революційного руху на Україні : Революційна Українська Партія (РУП). Харків: Книгоспілка, 1926. Т. 1. 389 с.
6. Голобуцький О., Кулик В. Український політичний рух на Наддніпрянщині кінця ХІХ – початку ХХ століття : Дослідження. Київ: Смолоскип, 1996. 124 с.
7. Головченко В. І. Від «Самостійної України» до Союзу визволення України : нариси з історії української соціал-демократії початку ХХ ст. Харків: Майдан, 1996. 190 с.
8. Голуб А. І. Європейські обрії української соціал-демократії (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.). Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 1998. 156 с.
9. Грицак В. С. Губернатор в державному механізмі російської імперії в другій половині ХІХ ст. (на матеріалах Харківської губернії): історико-правове дослідження : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Одеса, 1999. 21 с.
10. Демченко Т. П., Курас Г. М. І. Л. Шраг – «славний» український діяч. Укр. істор. журн. 1993. № 10. С. 95–103.
11. Донченко С. П. Ліберальні партії України (1900–1919 рр.). Дніпродзержинськ: Видавничий відділ ДДТУ, 2004. 379 с.
12. Історія Української РСР: у 8 т. / Редкол.: Кондуфор Ю. Ю. (гол. ред. [та ін.]. Київ: Наук. думка, 1976. Т. 4. 1978. 531 с.
13. Історія України: нове бачення. У 2 т. / Під ред. В. А. Смолія. Київ: Наук. думка, 1995. Т. 1. 430 с.
14. Калмакан І. К., Бриндак О. Б. Виникнення та еволюція національної партійної системи в Україні в ХХ столітті. Одеса: Астропринт, 1997. 192 с.
15. Козицький М. Ю., Поліщук О. В. Національно-політична думка на Україні (кінець ХІХ початок ХХ ст.). Наук. праці з питань політичної історії. Київ: Вид-во Київ. ун-та, 1992. Вип. 172. С. 3–14.
16. Колесник В. Ф., Рафальський О. О., Тимошенко О. П. Шляхом національного відродження: національне питання в програмах та діяльності українських партій Наддніпрянщини. 1900–1907. Київ: Стилос, 1998. 226 с.
17. Курас І. Ф., Турченко Ф. Г., Геращенко Т. С. М. І. Міхновський: постать на тлі епохи. Укр. істор. журн. 1992. № 9. С. 76–91; № 10–11.
С. 63–79.
18. Курас І. Ф. Перший речник новітнього українського самостійництва (Микола Міхновський). Історія України. 2000. № 6. С. 3−14.
19. Лавров Ю. П. Виникнення і діяльність українських політичних партій. «Українське питання» в Російській імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Київ: Інститут історії Украї-ни НАН України. Київ, 1999. Ч. 2. С. 248–444.
20. Михальський І. С. Джерела з історії українських політичних партій кінця ХІХ – початку ХХ ст. Луганськ: Альма-Матер, 2003. 343 с.
21. Наумов С. О. Братство тарасівців. Укр. істор. журн. 1999. № 5. С. 36–44.
22. Наумов С. О. Український політичний рух на Лівобережжі (90-і рр. ХІХ ст. – лютий 1917 р.): моногр. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2006. 344 с.
23. Павко А. І. Політичні партії, організації в Україні: кінець ХІХ – початок ХХ століть: зародження, еволюція, діяльність, історична доля. Кінець ХІХ – лютий 1917 р. Київ: Видавництво «Іван Федоров», 1999. 248 с.
24. Політична історія України. ХХ ст.: у 6 т. / ред.. кол.: І.Ф. Курас (голова) [та ін.]. Київ: Ґенеза, 2002–2003. Т. 1. 2002. 424 с.
25. Сарбей В. Г. «Українське питання» в Російській імперії очима дослідників початку і кінця ХХ століття. Укр. істор. журн. 1996. № 2. С. 35–46.
26. Світленко С. І. Національне питання в програмах українських політичних партій початку ХХ ст. Українське питання в Російській імперії та Радянському Союзі (XVIII – перша половина XX ст.) / За загал. ред.
В. В. Іваненка. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 1998. С. 66–73.
27. Солдатенко В., Кривошея В. Революційна Українська Партія. Віче. 1998. № 1. С. 128–140.
28. Стрілець В. В. Українська радикально-демократична партія: витоки, ідеологія, організація, діяльність (кінець ХІХ століття – 1939 рік). Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2002. 361 с.
29. Турченко Ф. Г. Микола Міхновський : Життя і Слово. Київ: Генеза, 2006. 320 с.
30. Центральний державний історичний архів України у м. Києві (далі – ЦДІАУК). Ф. 442. Оп. 854.
31. ЦДІАУК. Ф. 317. Оп. 1.
32. ЦДІАУК. Ф. 318. Оп. 1. Т. 1.
33. ЦДІАУК. Ф. 318. Оп. 1.
34. ЦДІАУК. Ф. 318. Оп. 1. Т. 2.
35. Чайковський А. С., Щербак М. Г. За законом і над законом: З історії адм. органів і поліц.-жандарм. системи в Україні (ІХ – початок ХХ ст.). Київ: Україна, 1996. 269 с.
36. Шморгун П. М. Національно-визвольний рух на Україні на початку ХХ ст. Наукові праці з питань політичної історії : зб. наук. праць / наук. ред. Горшков В. П. та ін. Київ: Вид-во Київ. ун-ту, 1992. Вип. 173. С. 3–12.
37. Ярмиш О. Н. Каральний апарат самодержавства в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Харків: Консум, 2001. 284 с.
Опубліковано
2020-02-05
Номер
Розділ
Articles