ЕТНОПОЛІТИЧНІ ПРОТИРІЧЧЯ НА КАТЕРИНОСЛАВЩИНІ В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ РОСІЙСЬКОГО САМОДЕРЖАВСТВА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.


  • O. Шляхов Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: https://doi.org/10.33287/11927
Ключові слова: Катеринославщина, етнос, національні протиріччя, революційна криза

Анотація

Проаналізовано причини та прояви конфліктів між представниками різних етнічних груп, які населяли Катеринославську губернію у пореформений період. Сформульовано висновок, що посилення конфронтації в регіоні на етнонаціональному грунті стало вагомою складовою виникнення та розвитку на Катеринославщині на початку ХХ ст. гострої політичної кризи.

Посилання

1. Авчинников А. Г. Южно-Русский ежегодник «Приднепровье». 1912 год. Екатеринослав: Тип. М. С. Копылова, 1912.
2. Ауэрбах А. А. Воспоминания о начале развития каменноугольной промышленности в России. Русская старина. 1909. Т. 140. С. 546–562.
3. Брандт Б. Ф. Иностранные капиталы. Их влияние на экономическое развитие страны. Санкт-Петербург: Тип. В. Киршбаума, 1899. Ч. 2. 419 с.
4. Венгер Н. В. Меннонитское предпринимательство в условиях модернизации Юга России: между конгрегацией, кланом и российским обществом (1789–1920): моногр. Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2009. 696 с.
5. Вересаев В. В. Подземное царство. Открытие страны огня: русские писатели о Донбассе. Донецк : Донбасс, 1978. С. 71–101.
6. Верменич Я. В. Південна Україна: взаємовпливи держав та культур на цивілізаційному пограниччі. Київ: Інститут історії України НАН України, 2015. 81 с.
7. Водотика Т. Модернізаційні та урбанізаційні процеси на Півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Регіональна історія України. 2016.
Вип. 10. С. 201–220.
8. Волков В. В. Заработная плата русских рабочих в конце XIX – начале XX в. Вопросы истории, 2018. № 10. С. 67–89.
9. Горнозаводское дело. 1912. № 47–48.
10. Грицак Я. Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст.: навч. посіб. Київ : Генеза, 1996. 360 с.
11. Донбас в етнополітичному вимірі / Авт. кол.: В. Котигоренко (кер.) та ін. Київ: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2014. 584 с.
12. Канєнберг-Сандул О. К. Правове становище німецьких колоністів на Півдні України (кінець XVIII ст. – 1917 р.): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Одеса, 2018. 24 с.
13. Каппелер Андреас. Мазепинцы, малороссы, хохлы: украинцы в этнической иерархии Российской империи. Россия-Украина: история взаимоотношений / Отв. ред.: Миллер А.И., Репринцев В. Ф., Флоря Б. Н. Москва: Школа «Языки русской культуры», 1997. 248с. URL: http:// litopys.org.ua/vzaimo/vz11.htm
14. Келлер Ф. Всеподданнейший отчет Екатеринославского губернатора за 1901 год. Екатеринослав, 1902. РГИА.
15. Куліков В. О. Підприємства й суспільство в заводських і шахтарських поселеннях Донбасу та Придніпровʼя в 1870–1917 рр.: моногр. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. 388 с.
16. Куромія Гіроакі. Свобода і терор у Донбасі: українсько-російське прикордоння, 1870–1990-і роки / пер. з англ. Г. Кьорян, В. Агеєв. Київ: Основи, 2002. 510 с.
17. Лазебник В. І. Озерка наша. Під заг. ред. Г. А. Єфименка. Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2001. 400 с.
18. Мартынов Д. Всеподданейший отчет Екатеринославского губернатора за 1893 год. Екатеринослав, 1894. РГИА.
19. Мартынов Д. Всеподданейший отчет Екатеринославского губернатора за 1894 год. Екатеринослав, 1895. РГИА.
20. Наше отечество (Опыт политической истории). Ч. І. Кулешов С. В., Волобуев О. В., Пивовар Е. И. и др. Москва: ТЕРРА, 1991. 390 с.
21. Памятная книжка и Адрес-календарь 1903 года / под ред. Я. Гололобова. Екатеринослав: Типо-Литография Губернского правления, 1903. Вып. третий.
22. Пеетерс Вим. Сталь у степу. Київ, 2010. 104 с.
23. Первая Всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Екатеринославская губерния. Санкт-Петербург: Изд. Центр. статист. комитета МВД, 1904.
24. Постановления Екатеринославского губернского земского собрания 47-й очередной 1912 года сессии. Екатеринослав : Тип. Губ. Земства, 1913.
25. Рабочее движение в России в ХІХ веке.: сб. док. и материалов / под. ред.
А. М. Панкратовой. Москва: Госполитиздат, 1952. Т. ІІІ. Ч. 2. 744 с.
26. Робітничий рух на Україні. 1885–1894 рр.: зб. док. і матеріалів / Упоряд.:
В. С. Шандра та ін. Київ: Наук. думка, 1990. 440 с.
27. Русская Правда (Екатеринослав).
28. Святополк-Мирский П. Д. Всеподданнейший отчет Екатеринославского губернатора за 1898 год. Екатеринослав, 1899. РГИА.
29. Торгово-промышленный Юг (Одесса). 1912. № 3. 15 янв.
30. Турченко Ф. Г., Турченко Г. Ф. Південна Україна: модернізація, світова війна, революція (кінець ХІХ ст. – 1921 р.) : історичні нариси. Київ: Генеза, 2003. 304 с.
31. Шлиппе В. К. Всеподданнейший отчет Екатеринославского губернатора за 1892 год. Екатеринослав, 1893. РГИА.
32. Шляхов О. Б. Україна в умовах модернізації та загострення соціального конфлікту (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : моногр. Дніпро: Ліра, 2016. 400 с.
33. Яшин В. О. Єврейське населення Катеринославщини й Херсонщини в соціально-культурних та економічних процесах другої половини ХІХ століття : автореф. дис… канд. іст. наук : 07.00.01. Дніпропетровськ, 2012. 20 с.
34. Brover R. Daniel. The Russian City between Tradition and Modernity. 1850–1900. Berkeley : University of California Press, 1990.
35. Frisen Leonard G. Rural revolutions in Southern Ukraine : peasants, nobles, and colonists, 1774–1905. Cambridge, Massachusetts: Ukrainian Research Institute Harvard University, 2008. 325 s.
Опубліковано
2020-02-05
Номер
Розділ
Articles