ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ СВІТ ПРОФЕСОРА В. К. ЯКУНІНА


  • С. Світленко Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: https://doi.org/10.33287/11921
Ключові слова: історія, історіографія, ідеологія,, політика, інтелектуальне життя, інтелектуальна діяльність, інтелектуальне співтовариство

Анотація

У статті досліджено інтелектуальний світ відомого ученого-історика, історіографа, методолога, професора В. К. Якуніна, що представляє
систему наукових, педагогічних, ідеологічних, суспільно-політичних, правових, морально-етичних, естетичних ідей, змістів, цінностей, інтересів; форм і напрямів розумової діяльності; колективних, групових та індивідуальних, корпоративних та приватних контактів, які наповнюють спосіб творчого життя ученого-педагога. Доведено, що в процесі формування і становлення творчої діяльності інтелектуальний світ професора
В. К. Якуніна пройшов сім стадій поступу – від підготовчого етапу юності до етапів творчого піднесення і зрілості кінця ХХ – початку ХХІ ст. Останні періоди характеризувалися найбільшою динамічністю й багатоманітністю, охоплювали історію, історіографію, методологію, ідеологію, політику, образотворче мистецтво.

Посилання

1. Архів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 3085. Арк. 3. 311 арк. Особова справа Якуніна Віктора Кузьмича.
2. Іваненко В. В., Якунін В. К. ОУН і УПА у Другій світовій війні: проблеми історіографії та методології. Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2006. 424 с.
3. Ковальська-Павелко І. М. До 70-річного ювілею професора В. К. Якуніна. Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Серія: Історія і археологія. Д.: Вид-во ДНУ, 2010.
Вип. 18. С. 24–28.
4. Колесник І. І. Українська історіографія. Концептуальна історія. Київ: Ін-т історії України НАН України, 2013. 566 с.
5. Шляхов О. Б. Якунін Віктор Кузьмич. Професори Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара : біобібліографічний довідник / голова редкол. чл.-кор. НАН України, проф. М. В. Поляков та ін. 3-тє вид, перероб. і доп. Дніпро: Ліра, 2018. С. 389–390.
6. Шляхов О. Б. Пам’яті професора Віктора Кузьмича Якуніна. Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Серія: Історія та археологія. Дніпро: Ліра, 2017. Вип. 25. С. 233–234.
7. Якунин В. К. Большевистские организации Украины на этапе буржуазной-демократической революции: Историография 1917 – втор. пол. 30-х годов. Днепропетровск: ДГУ, 1983. 83 с.
8. Якунин В. К. Борьба большевиков Украины за победу Великого Октября против внешней и внутренней контрреволюции: 30-е гг. Днепропетровск: ДГУ, 1985. 88 с.
9. Якунин В. К. История, идеология, политика. Жизнь и познание истории. Днепропетровск: Герда, 2013. 340 с.
10. Якунин В. К. Крах КПСС. Историографический и теоретико-методологический аспекты. Днепропетровск: ДГУ, 2003. 284 с.
11. Якунин В. К. Крах КПСС. Историографический и теоретико-методологический аспекты. Часть 2. История, сущность и место КПСС в политической системе советского общества: процесс переосмысления. Днепропетровск: Герда, 2010. 484 с.
12. Якунин В. К. На пути к правде истории (Становление и развитие историко-партийной науки на Украине. Октябрь 1917 – вторая пол. 30-х гг.). Киев: Вища шк., 1989. 104 с.
13. Якунин В. К. Социалистическое строительство на Украине: Историография 20-х – втор. пол. 30-х гг. Днепропетровск: ДГУ, 1989. 72 с.
14. Якунин В. К. И. В. Сталин, сталинизм и историческая наука. Днепропетровск: ДГУ, 1991. 91 с.
15. Якунін Віктор Кузьмович. Усна історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара: зб. докум. матер. Дніпропетровськ: Ліра, 2013. Т. 1. С. 609–633.
16. Якунин В., Гула Р. Патриотизм и национализм: опыт и уроки истории. Київ: ООО «Друкарня «Бізнесполіграф», 2015. 176 с.
17. Якунин В. К., Мартынов Н. Д. Клио и Сталин. Днепропетровск: Промінь, 1998. 152 с.
Опубліковано
2020-02-05
Номер
Розділ
Articles