Запровадження інституту служби в органах місцевого самоврядування в Україні (1990-ті – початок 2000-х рр.)


  • Є. І. Бородін Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: місцеве самоврядування, публічне управління, посадові особи місцевого самоврядування, українське законодавство про службу в органах місцевого самоврядування

Анотація

Висвітлено процес створення законодавчих засад, необхідних для функціонування інституту служби в органах місцевого самоврядування в Україні, що тривав протягом останнього десятиліття ХХ ст., до розроблення та ухвалення відповідних документів залучалися уряд, парламент, президент, які спільними зусиллями забезпечили появу Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Посилання

1. 25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави / Г. В. Боряк (кер. авт. кол.), В. В. Головко (координатор проекту), В. А. Смолій (відп. ред.) [та ін.]; НАН Укра-їни ; Ін-т історії України. – Київ: Ніка-Центр, 2016. – 796 с.
2. Бородін Є. І. Запровадження державної служби в Україні: законодавчий аспект (кінець ХХ століття) / Є. І. Бородін // Проблеми політичної історії України: зб. наук. пр. – Дніпро: «Грані», 2017. – № 12. – С. 224-243.
3. Європейська Хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 р. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_036
4. Зауваження Головного юридичного управління від 21 вересня 2000 р. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=1260-1&skl=4
5. Історія державної служби в Україні: у 5 т. / О. Г. Аркуша, О. В. Бойко,
Є. І. Бородін [та ін.]; відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій; редкол. :
С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) [та ін.]; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. – Київ: Ніка-Центр, 2009. – Т. 2. – 512 с.
6. Конституція Української РСР: прийнята на позачерговій сьомій сесії Верховної Ради Української РСР дев’ятого скликання 20 квітня 1978 р. в редакції від 20 квітня 1978 р. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/888-09/ed19780420
7. Про введення в дію Закону України «Про державну службу» : постанова Верховної Ради України від 16 грудня 1993 р. № 3724-XII. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3724-12
8. Про віднесення посад органів місцевого самоврядування до відповідних категорій посад: постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня
2001 р. № 1441 в редакції від 26 жовтня 2001 р. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1441-2001-%D0%BF/ed20011026
9. Про державну службу: закон України від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3723-12
10. Про державну службу: закон України від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ в редакції від 4 липня 2001 р. – Режим доступу: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3723-12/ed20010704
11. Про державну службу: закон України від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ в редакції від 29 травня 1999 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3723-12/ed19990529
12. Про місцеве самоврядування в Україні: закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР в редакції від 21 травня 1997 р. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/280/97вр/ed19970521
13. Про місцеве самоврядування в Україні: закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-ВР
14. Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування: закон УРСР від 7 грудня 1990 р. № 533-XII. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/533-12
15. Про службу в органах місцевого самоврядування: закон України від
7 червня 2001 р. № 2493-ІІІ в редакції від 7 червня 2001 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2493-14/ed20010607
16. Про службу в органах місцевого самоврядування: закон України від
7 червня 2001 р. № 2493-ІІІ. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2493-14
17. Про службу в органах місцевого самоврядування : проект Закону України від 29 листопада 1999 р. № 1260. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=1260&skl=4
18. Про службу в органах місцевого самоврядування : проект Закону України від 8 люто-го 2000 р. № 1260-1. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=1260-1&skl=4
19. Пропозиції Президента до Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 6 березня 2001 р. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=1260-1&skl=4
20. Рекомендації стосовно служби в органах місцевого самоврядування в Україні. – Режим доступу: http://old.csi.org.ua/?p=2374.
21. Стенограма пленарного засідання від 18 травня 2000 р. – Режим доступу: http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/2504.html
22. Стенограма пленарного засідання від 2 листопада 2000 р. – Режим доступу: http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/2564.html
23. Стенограма пленарного засідання від 7 червня 2001 р. – Режим доступу: http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/2732.html
24. Стенограма пленарного засідання від 8 лютого 2001 р. – Режим доступу: http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/2678.html
Опубліковано
2018-06-20
Номер
Розділ
Articles