Ментальне підґрунття історичної пам’яті українського народу: політичний аспект


  • І. М. Ковальська-Павелко Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: історичнапам’ять, політична ментальність, етапи трансформації ментальності українського народу, самоврядні аспекти політичної ментальності, деформація політичної ментальності, аетатистський характер політичної ментальності

Анотація

На основі проведеного генетичного аналізу встановлено, що до системотворчих ознак політичної ментальності українського народу, які безпосередньо відтворюються в історичній пам’яті, відносяться інтроверсивність вищих психічних функцій у сприйнятті навколишньої дійсності, кордоцентричність, переважання емоційно-чуттєвого над інтелектуальноволевим початком, анархічний індивідуалізм, меншовартість як певний тип самооцінки.

Посилання

1. Антонович В. Б. Три національні типи народні. Укр. іст. журнал. Київ, 2017. № 3. С. 171–190.
2. Бондаренко О. В. Українська національна ментальність як політична цінність. Гуманітарний вісник ЗДІА. Запоріжжя, 2009. Вип. 36. С. 57–67.
3. Горбатенко В. Самоврядні потенції української ментальності. Мала енциклопедія етнодержавництва. Київ: Ґенеза, Довіра, 1996. С. 134.
4. Донченко О., Романенко Ю. Архетипи соціального життя і політика (Глибинні регулятивипсихополітичного повсякдення). Київ: Либідь, 2001. 334 с.
5. Калина Н. Ф., Черный Е. В., Шоркин А. Д. Лики ментальности и поле политики: [моногр.]. Киев: Агропромвидав України, 1999. 184 с.
6. Кизима В. «Незалежність від» чи «незалежність для»? Маргінальна сутність ментальності України. Віче. Київ, 1993. № 9. С. 114–126.
7. Коваль І. М. Правовий зміст менталітету. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер.: Юридичні науки. Львів, 2015. № 813.
С. 119–124.
8. Ковальська-Павелко І. М. Історична пам’ять як ментальний простір. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Сер.: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. Харків, 2017. № 2 (33), c. 331–334.
9. Козлова О. М. Вплив ментальності на формування політичної культури українства. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Київ, 2014. Спец. вип.: Політика і духовність в умовах глобальних викликів. С. 327–332.
10. Костомаров Н. Две русские народности / обраб. текста, ред. А. П. Ковалева; предисл. В. А. Дорошенко. Киев; Харьков: Майдан, 1991. 71 с.
11. Кривошеїн В. В. Системологія політичного світосприйняття: структурно-компонентний аспект. Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. 146 с.
12. Липинський В. К. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму / ред. Я. Пеленський. Київ: Інститут східноєвропейських досліджень НАН, 1995. Т. 6, кн. 1. Політологічна секція. 470 с.
13. Лозко Г. Етнічні складники українського характеру (за Ю. Липою). Мала енциклопедія етнодержавництва. Київ: Ґенеза, Довіра, 1996. С. 57.
14. Лозко Г. Соціопсихічні складники українського національного характеру. Мала енциклопедія етнодержавництва. Київ: Ґенеза, Довіра, 1996. С. 138.
15. Макаренко Е. М. Ментальність і формування політичної культури нації (соціально-філософський аналіз): автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.03 / Київський ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2000. 16 с.
16. Павлюк С. Хто він, зарубіжний українець? Віче. Київ, 1993. № 4. С. 109–116.
17. Поліщук І. Історична політична ментальність українства: проекція у сучасність. Studia politologica Ucraino-Polona. Житомир, 2013. Вип. 3. С. 333–338.
18. Рудакевич О. Ментальність і політична культура української нації. Розбудова держави. Київ, 1995. № 10. С. 26–30.
19. Рудакевич О. М. Національна політична культура: теорія, методологія, український досвід. Тернопіль: Видавництво ТНЕУ «Економічна думка», 2010. 456 с.
20. Феномен нації: основи життєдіяльності / за ред. Б. Попова. Київ: Знання, 1998. 262 с.
21. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. Київ: Видавництво Орій при УКСП Кобза, 1992. 230 с.
22. Янів В. Нариси до історії української етнопсихології / упоряд. М. Шафовал; 3-тє вид., стереотип. Київ: Знання, 2006. 340 с.
23. Яцюк М. В., Жванко Л. М., Рябченко О. Л., Фесенко Г. Г. Історія України: [словник-довідник]. Харків: ХНАМГ, 2010. 247 с.
Опубліковано
2019-06-12
Номер
Розділ
Articles