«Українська революція» (1917–1921 рр.): до проблеми логічного змісту терміну


  • Д. В. Архірейський Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: Українська революція, Російська революція, національно-визвольні змагання, термін, історіографія

Анотація

Здійснено формально-логічний та конкретно-історичний аналіз терміну «Українська революція», яким охоплюється комплекс подій 1917–1921 рр. в Україні. Доводиться, що термін не можна вважати порожнім поняттям, адже він відображує цілком об’єктивну історичну дійсність. У контексті виявлення його істотних ознак аналізуються ті події та процеси, які визначають Українську революцію як конкретне історичне явище, хоча й споріднене з Російською революцією, але в цілому самодостатнє.

Посилання

1. Архірейський Д. В. Білий рух у політиці Української Держави (за журналами засідань гетьманської Ради Міністрів). Проблеми політичної історії України: зб. наук. пр. / редкол.: О. Б. Шляхов (відп. ред.) [та ін.]. Дніпропетровськ: Грані, 2018. Вип. 13. С. 155–170.
2. Белаш А. В., Белаш В. Ф. Дороги Нестора Махно. Истор. повествование. Київ: РВЦ «Проза», 1993. 592 с.
3. Бірчак В., Зінченко О. Порушення конспірації. Як почалася історія ОУН. URL: http://www.istpravda.com.ua/articles/2019/02/3/153626/
4. Бойцун М. Робітничий рух і національне питання в Україні: 1880–1920; пер. з англ. М. Казакова та Л. Бідочко. Ч. I. Київ: Rosa-Luxemburg-Stiftung в Україні; АРТ КНИГА, 2017. 222 с.
5. Верстюк В. Українська революція: історичне значення та уроки Україна в революційних процесах перших десятиліть ХХ століття: збір. Київ: Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2007. С. 33−43.
6. Верт Н. Історія Радянської держави. 1900–1991: Навч. посібн.; пер. з фр. Рівне: Видавн. Агенція «Вертекс», 2001. 480 с.
7. Винниченко В. Відродження нації (Історія української революції [марець 1917 р. – грудень 1919 р.]): у 3 ч. Київ; Відень, 1920. URL: http://exlibris.org.ua/ vinnichenko/index.html
8. Волковинський В. М. «Набат», конфедерація анархістських організацій України. Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (гол.) та ін. Київ: Наукова думка, 2003. Т. 1: А-В. 688 с. URL: http: // resource.history.org. ua/cgibin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P 03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Nabat
9. Гапеєва О. Феномен Української революцїї 1917–1921 рр. в iнформацiйно-пропагандистськiй дiяльностi Росiйської Федерацїї. Схiд. 2017. № 1. С. 53–57.
10. Дэвис Н. История Европы; пер. с англ. Т. Б. Менской. Москва: АСТ Москва: Хранитель, 2006. 943 с.
11. Затонський В. Із спогадів про українську революцію. Архіви України. 1990. № 4. С. 53–72; 1991. № 1. С. 57–68; № 3. С. 59–70.
12. Карнишина Н. Г., Карнишин В. Ю. «Украинская революция 1917–1921 гг.»: современный историографический ракурс. 1917 год в российской провинции: сб. науч. ст. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию Великой российской революции / под общ. ред. О. А. Суховой. Пенза: Изд-во ПГУ, 2017. С. 88–93.
13. Карр Э. Русская революция от Ленина до Сталина. 1917–1929; пер. с англ. Л. А. Черняховской. Москва: «Интер-Версо», 1990. 208 с.
14. Конквест Р. Жнива скорботи: радянська колективізація і голодомор; пер. з англ. Київ: Либідь, 1993. 384 с.
15. Коновалець Є. Причинки до історії української революції. Прага: Накладом Проводу українських націоналістів, 1928. 39 с.
16. Корновенко С. В. Погляди П. М. Врангеля на сутність та шляхи вирішення аграрного питання. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Київ, 2011. Вип. 18. С. 270–276.
17. Королев Г. Украинская революция 1917–1921 гг.: мифы современников, образы и представления историографии. Ab Imperio. 2011. № 4. P. 357–375.
18. Лисяк-Рудницький І. Українська революція з перспективи сорокаліття. Історичні есе: в 2 т. Київ: Основи, 1994. Т. 2. С. 39–51.
19. Мазепа І., Феденко П. З історії української революції (Відбиток із збірника пам’яті Симона Петлюри). Прага, 1930. 94 с.
20. Махно Н. И. Русская революция на Украине: (От марта 1917 г. по апрель 1918 год). Кн. 1. Париж: Изд.: Библиотека махновцев, Федерация анархо-коммунистических групп Северной Америки и Канады, 1929. 212 с.
21. Махно Н. И. Украинская революция: (Июль–декабрь 1918 г.). Кн. 3. Париж: Комитет Н. Махно, 1937. 183 с.
22. Мироненко М. Українська національна революція. Мюнхен, 1951. 32 с.
23. Михайлов И. В. «Украинская революция» или революция на Украине. Вестник Московского государственного института международных отношений. Сер.: История. 2010. № 1. С. 1–11 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ ukrainskaya-revolyutsiya-ili-revolyutsiya-na-ukraine
24. Назарук О. Рік на Великій Україні. Спомини з української революції. Відень, 1920. 344 с.
25. Пайпс Р. Русская революция: в 3 кн. Москва: «Захаров», 2005. Кн. 1: Агония старого режима (1905–1917). 480 с.; Кн. 2: Большевики в борьбе за власть (1917–1918). 720 с.; Кн. 3: Россия под большевиками (1918–1924). 740 с.
26. Пархоменко В. А. Украинская революция 1917–1921 гг. в современной украинской историографии // 1917 год в российской провинции: сб. науч. ст. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию Великой российской революции / под общ. ред. О. А. Суховой. Пенза: Изд-во ПГУ, 2017. С. 185–193.
27. Петрів В. Спомини з часів української революції 1917–1921 рр. Ч. 1. Львів, 1927. 180 с.; Ч. 2. Л., 1928. 184 с.
28. Річицький А. Центральна Рада від лютого до жовтня. Нарис з історії української революції. Харків, 1930. 62 с.
29. Словник української мови. URL: http://sum.in.ua/s/revoljucija
30. Соколофф Ж. Бедная держава. История России с 1815 года до наших дней; пер. с фр. 2-е изд. Москва: ГУ ВШЭ, 2008. 882 с.
31. Солдатенко В. Ф. Українська революція. Історичний нарис. Київ: Либідь 1999. 976 с.
32. Солдатенко В. Ф. Українська революція: концепція та історіографія. Київ : Пошуково-видавниче об’єднання «Книга пам’яті України», Просвіта, 1997. 416 с.
33. Солдатенко В. Ф. Українська революція: проблеми вивчення концепції та оцінки історіографії. Історична наука на порозі ХХІ століття. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Харків: Інститут історії України НАН України, ХДУ, 1995. С. 256–263.
34. Субтельний О. Україна: Історія: навч. посіб. 3-є вид., перероб. і доп. Київ: Либідь, 1993. 720 с. URL: http://studentbooks.com.ua/content/view/445/49/1/1/#804
35. Тофтул М. Г. Логіка. Посіб. для студ. вищих навч. закладів. Київ: Видавн. центр «Академія», 1999. 336 с.
36. Христюк П. Замітки і матеріяли до історії Української революції: у 4 т. Відень: Укр. соціологічний ін-т, 1921−1922.
37. Шубин А. В. Социальное и национальное в революционных событиях на территории Украины. Украина и Россия в 1917–1922 гг.: cоциальное и национальное в революции. Российско-украинский коллоквиум, 13 нояб. 2008 г., Ин-т Европы РАН. URL: www.hist.msu/Labs/UkrBel
38. Яценко В. Я. В. І. Осипов: політичний портрет у контексті революційної доби 1917–1920 рр. Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження. 2009.
Вип. 7. С. 183–193.
39. Bullock D. The Russian Civil War 1918–22. Osprey Publishing Limited, 2008. 144 p.
40. Fedyshyn O. S. Germany’s Drive to the East and the Ukrainian Revolution 1917–1918. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 1971. xii+401 p.
41. Figes О. A People’s Tragedy: The Russian Revolution – centenary edition with new introduction. Norwich, United Kingdom, 2017. 960 p.
42. Fitzpatrick Sh. The Russian Revolution. Oxford University Press, USA, 2001. 208 p.
43. Foley M. Russian Civil War: Red Terror, White Terror, 1917–1922. Barnsley, South Yorkshire: Pen & Sword Military, 2018. 128 p.
44. Lincoln W. B. Red Victory: History of the Russian Civil War. New York: Simon and Schuster, 1989. 637 p.
45. Malet M. Nestor Makhno in the Russian Civil War. London: Macmillan, 1982. xxvii+232 p.
46. Mawdsley E. The Russian Civil War / E. New York: Pegasus Books, 2007. 368 p.
47. Reshetar Jr. J. S. The Ukrainian Revolution, 1917–1920: A Study In Nationalism. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1952. 363 p.
48. Smele J. D. The «Russian» Civil Wars 1916–1926: Ten Years That Shook the World. Oxford University Press, USA, 2016. 464 p.
49. Swain G. The Origins of the Russian Civil War. New York: Longman, 1996. xiv+296 p.
50. Swain G. Russia’s Civil War. Pittsburgh: History Press Limited, 2008. 174 p.
51. Sysyn F. Nestor Makhno and the Ukrainian revolution, 1917–1921. Cambridge, Massachusetts, 1977: A Study in Revolution. P. 271–304.
Опубліковано
2019-06-12
Номер
Розділ
Articles