Застосування методу прогнозування в політичній історії


  • В. М. Калашников Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • І. С. Накашидзе Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Ключові слова: метод прогнозування, метод аналогії, наукова і педагогічна діяльність, есхатологія, футурологія

Анотація

Розглянуто метод прогнозування в історичній науці на основі теоретичних узагальнень. Подані практичні поради щодо використання означеного методу під час викладання історичних дисциплін у вищій школі

Посилання

1. Бжезинский З. Великая шахматная доска: Господство Америки и его геостратегические императивы. Москва : Международные отношения, 2002. 254 с.
2. Бобилєв В. П., Іванов І. І., Пройдак Ю. С. Методологія та організація наукових досліджень: підручник. Дніпропетровськ: ІМА-пресс, 2014. 644 с.
3. Бойко-Бойчук Л. Метод аналогій у соціально-політичних дослідженнях. Політичний менеджмент. 2007. № 4. С. 74–82.
4. Бурстин Д. Американцы: колониальный опыт. Москва: Прогресс-Литера, 1993. 480 с.
5. Вировий С. І., Дяченко Н. П. Особливості соціально-політичного прогнозування в системі державного управління. Ефективність державного управління. 2013. Вип. 37. С. 43–48.
6. Горбатенко В. П. Еволюція прогностики як системи наукових знань про майбутнє. Стратегічні пріоритети. 2007. №1 (2). С. 11–17.
7. Калашников В. М., Малишко В. М. Формування інститутів держави і права в США ранньої доби (1607–1775 роки): моногр. Київ: Логос, 2015. 426 с.
8. Кароєва Т. Методика реверсивного та презентивного прогнозування в історичних дослідженнях (на прикладі прогнозування рівня письменності населення Подільської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.). Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Історичні науки. Кам’янець-Подільський, 2014. Т. 24. С. 26–37.
9. Лепський М. А., Лепська Н. В. Метод «Прогнозування за аналогією». #GS Геополітичні студії. Робоча книга. Handbook #1. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2017. 62 с.
10. Назаренко М. С. Есхатологія та футурологія як два способи прогнозування історії. Вісник Житомирського державного університету. Серія: Філософські науки. 2010. Вип. 52. С. 26–31.
11. Роль США в мировой экономике: сокращение почти на 50%. URL: http: // www.ereport.ru/articles/weco nomy/ rol-ssha-v-mirovoj-economike.htm
12. Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь / [Отв. ред. А. О. Чубарьян]. Москва: Аквилон, 2014. 576 с. 13. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории: в 2 т. Москва: Мысль, 1993. Т. 1. Гештальт и действительность. 490 с.
14. Bridenbaugh C. The Spirit of 76: the Grouth of American Patriotism Before Independence, 1607–1775. N. Y.: Twayne Publishers, Inc., 1975. 332 p.
15. Hofstedter R. American Political Tradition. N. Y.: Archont Books, 1948. 540 p.
16. Magistri Georgii Drohobich de Russia. Iudicium Pronosticon Anni 1483 Currentis. URL: http: // litopys.org.ua/human/hum47.htm
17. Ostrowski D. «Moscow the Third Rome» as Historical Ghost. Byzantium: Faith and Power (1261–1557). Perspectives on Late Byzantine Art and Culture. New Haven: Yale University Press, 2006. Р. 170–179.
18. Top Four Types of Forecasting Methods. URL: https: //corporatefinanceinstitute. com/resources/knowledge/modeling/forecasting-methods/
19. Walonick D. S. An Overview of Forecasting Methodology. URL: https://www. statpac.org/research-library /forecasting.htm
20. What is forecasting? Definition and meaning. URL: https://marketbusinessnews. com/financial-glossary/ forecasting-definition-meaning
Опубліковано
2019-06-12
Номер
Розділ
Articles