Земство Катеринославщини та фільтрація бібліотечних фондів у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.


  • Л. М. Лучка Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: Катеринославське земство, бібліотеки, читання, фільтрація фондів

Анотація

Досліджено роль земства у діяльності шкільних бібліотек та народних читалень. Проаналізовано процес читання за джерелами та змістом. Висвітлено роль влади у комплектуванні фондів та її негативні наслідки.

Посилання

1. Александровское городское училище, 1897–1898 гг. // Державний архів Запорізької області (ДАЗО). – Ф. 77. – Оп. 1. – Спр. 17. – 140 арк.
2. Вестник Екатеринославского земства. – 1905. – № 6. – С. 118.
3. Внесение изменений в правила о публичных библиотеках и читальнях // Вестник Екатеринославского земства. – 1905. – № 28. – С. 705-706.
4. Георгиевский А. И. К истории Ученого комитета Министерства народного просвещения / А. И. Георгиевский. – Спб.: Сенатская тип., 1902. – 202 с.
5. Деятельность Александровской городской женской гимназии за 1913/1914 гг. // ДАЗО. – Ф. 4. – Оп. 1. – Спр. 57. – 16 арк.
6. Джусов А. Б. Історичні пам’ятники імена та пам’ятки Новомосковська / А. Б. Джусов. – Д.: Пороги, 2005. – 178 с.
7. Журнал Новомосковского 47/22 очередного уездного земского собрания, заседание 30 сентября 1912 г. // Постановления Новомосковского 47/22 очередного уездного земского собрания. – Новомосковск: Типолитография
Л. Л. Нусенсона, 1912. – С. 11-15.
8. Кізченко В. І. Культурно-освітній рівень робітничого класу України напередодні революції 1905–1907 рр. / І. О. Кізченко. – Київ: Наукова думка, 1972. – 162 с.
9. Кочергін І. О. Соціальна трансформація катеринославського дворянства (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.: моногр. / І. О. Кочергін. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. – 576 с.
10. Локтин А. А. Народное образование / А. А. Локтин // Вестник Екатеринославского земства. – 1905. – № 18. – С. 443-445.
11. Лучка Л. М. Вплив цензури на розвиток бібліотечної справи Катеринославщини в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Л. М. Лучка // Проблеми політичної історії України: зб. наук. праць / ДНУ; редкол.:
О. Б. Шляхов та ін. – Дніпропетровськ: РВВ, 2015. – № 10. – С. 79-85.
12. Лучка Л. М. Цензурна політика царизму в діяльності бібліотечних установ Катеринославщини у другій половині ХІХ початку ХХ ст. /
Л. М. Лучка // Наддніпрянська Україна: іст. процеси, події, постаті: зб. наук. праць / ДНУ; редкол.: С. І. Світленко та ін. – Дніпропетровськ; Ліра, 2016. –
№ 14. – С. 171-179.
13. Лямцев Н. Краткий обзор начального народного образования в России /
Н. Лямцев // Вестник Екатеринославского земства. – 1905. – № 13. – С. 306-316.
14. Обзор работ ІІ секции Съезда // Библиотекарь. – 1911. – № 3. – С. 307-327.
15. Постановления Екатеринославского губернського земского собрания 47-й очередной 1912 г. сессии. – Екатеринослав: Типография губернского земства, 1913. – 287 с.
16. Ридькин. К вопросу о слабой деятельности читалень-библиотек / Ридькин // Вестник Екатеринославского земства. – 1905. – № 26. – С. 637-638.
17. Технології розвитку і захисту національного інформаційного простору / О. Онищенко (кер. проекту), В. Горовий, В. Попик та ін.; НАН України, НБУВ. – Київ, 2015. – 296 с.
18. Южная заря. – 1910. – 30 апр. – С. 3.
Опубліковано
2018-06-20
Номер
Розділ
Articles