Діяльність анархістів серед команд комерційного флоту Півдня України (1906–1913 рр.)


  • О. Б. Шляхов Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: Південь України, торговельний флот, анархісти-синдикалісти, анархісти-комуністи, економічний терор

Анотація

Аналізується діяльність представників різних течій анархізму серед судноробітників торговельного флоту Чорного моря на початку ХХ ст. та з’ясовується ступінь її ефективності.

Посилання

1. Анархисты: Документы и материалы. 1883–1935 гг.: в 2 т. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1998. – Т. 1. 1883–1916 гг. – 704 с.
2. Буревестник. Орган российских анархистов-коммунистов. Париж. – 1908, 1909.
3. Врадій Є. А. Анархо-комуністичний рух на Півдні України у 1905–1910 рр.: автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 «історія України» / Є. А. Врадій. – Дніпропетровськ, 2011. – 20 с.
4. Гейфман А. Революционный террор в России, 1894–1917 / А. Гейфман; пер. с англ. Е. Дорман. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1997. – 448 с.
5. Державний архів Дніпропетровської області. – Ф. 313, оп. 2.
6. Жуков А. Ф. Индивидуальный террор в тактике мелкобуржуазных партий в первой российской революции / А. Ф. Жуков // Непролетарские партии России в трех революциях: сб. статей / А. Ф. Жуков; отв. ред. К. В. Гусев. – М.: Наука, 1989. – С. 138-144.
7. Кривенький В. В. Анархо-синдикалисты / В. В. Кривенький // Отечественная история: энциклопедия: в 5 т. – М.: РОССПЭН, 1994. – Т. 1. – С. 78.
8. Лебеденко О. М. Анархісти на Україні в 1903–1908 рр. / О. М. Лебеденко // Український історичний журнал. – 1991. – № 11. – С. 36-43.
9. Лебеденко О. М. История анархизма в Украине (кон. ХІХ – нач. ХХ в.в.) /
О. М. Лебеденко. – Киев: Ин-т истории Украины НАНУ, 1995. – 192 с.
10. Новомирский Д. И. Анархическое движение в Одессе / Д. И. Новомирский // Очерки истории анархического движения в России: сб. статей под. ред.
Ал. Борового. – М.: Голос труда, 1926. – С. 246-278.
11. Одесские новости. Одесса. – 1906.
12. Рада. Газета політична, економічна і літературна. Київ. – 1906, 1913.
13. Российский государственный исторический архив в Санкт-Петербурге.
14. Савченко В. А. Діяльність анархістів-синдикалістів серед одеських моряків (1906–1913 рр.) / В. А. Савченко // Краєзнавство. – 2013. – № 2. – С. 174-183.
15. Савченко В. А. Діяльність анархістських організацій в Україні у
1903–1929 рр.: історич-ний аспект та політична практика: монографія /
В. А. Савченко. – Київ: ПФ «Фоліант», 2017. – 444 с.
16. Світленко С. І. Зародження анархістського руху в Катеринославі /
С. І. Світленко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія. – 2006. – № 14. – С. 47-52.
17. Центральний державний історичний архів України (м. Київ).
18. Шляхов О. Б. Судновласники і моряки Азово-Чорноморського басейну:
90-ті рр. ХІХ ст. – 1914 р.: моногр. / О. Б. Шляхов. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2003. – 366 с.
19. Шляхов О. Б. Анархісти та моряки торговельного флоту Азово-Чорноморського басейну на початку ХХ ст. / О. Б. Шляхов // Грані. – 2017. – № 7. – С. 5-14.
20. Яковлев А. Д. Борьба за «Регистрацию» / А. Д. Яковлев. – М.: Изд-во Всесоюз. об-ва политкаторжан и сс.- поселенцев, 1929. – 71 с.
Опубліковано
2018-06-19
Номер
Розділ
Articles