ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИЙ КОНЦЕПТ НАЦІОНАЛЬНОГО У КАНТАТІ «ІШОВ КОЗАК ДОЛИНОЮ» В.М. МАРТИНЮК (БРОНДЗІ)


Ключові слова: композитор В.М. Мартинюк (Брондзя), кантата «Ішов козак долиною», інтертекстуальність, паратекстуальність, метатекстуальність, гіпертекстуальність

Анотація

Мета статті полягає в розкритті авторської концепції шляхом виявлення інтертекстуальних проєкцій, що визначають організацію художньої цілісності кантати «Ішов козак долиною» на теми козацьких пісень Дніпропетровщини В.М. Мартинюк (Брондзі). Зокрема, у спробі представити текстологічний аналіз твору, спираючись на принципи інтертекстуальності, що передбачають різні рівні та прийоми декодування музичного тексту та усвідомлюються як визначальний аспект для розуміння семантики, символіки і смислового поля твору в просторі загальнолюдського культурно-історичного універсуму. Методи дослідження спираються на теорію інтертекстуальності, що в сучасному українському музикознавстві прийнята за базову та передбачає декодування різнорівневих і різночасових виявів музичного тексту: як співвідношеня тексту досліджуваного твору зі своїми передтекстами, в тому числі національними архетипами (метатекстуальність); як прояв жанрово-стильової спорідненості (гіпертекстуальність) та, водночас, самобутньої ідентичності, як співвідношення музичного тексту до своєї назви, включення художньо-поетичного слова (паратекстуальність); як співприсутність в одному тексті ряду текстових запозичень інших музичних творів (інтертекстуальність). Наукова новизна статті полягає у застосуванні інтертекстуальної методології дослідження: виявленні музичних інтертекстуальних зв’язків; виокремленні основних одиниць-інтертекстів, завдяки яким реалізуються міжтекстові зв’язки; виявленні інтертекстуальної природи інтонаційності, що знаходиться на межі вербального та звукового текстів; здійсненні аналізу інтертекстуальних міжінтонаційних паралелей, характеристиці міжтекстових взаємодій різних жанрових структур. У висновках представленої наукової розвідки зазначено, що смислові орієнтири кантати «Ішов козак долиною» В.М. Мартинюк (Брондзі) виявляються комплексом інформативних елементів композиції, що ґрунтуються на національних архетипах, а саме – інтонаційно-тематичний базис, жанрово-стильовий вектор, синкретизм музики та художньо-поетичного слова, тембровий (інструментальний та вокальний: національно характерний інструментарій, включення до складу виконавців солістки з народною манерою виконання) та візуальний ряд (національні костюми виконавців). Їх полівекторне синестезійне поєднання в художній композиції кантати виявляє багатогранність і багатоплановість реалізації авторської ідеї, створює органічний синтез художнього простору, визначає образну та композиційну єдність циклічного твору. Зазначене надало підстави стверджувати, що базовим засадничим принципом авторської концепціїї та основою художньої цілісності кантати «Ішов козак долиною» В.М. Мартинюк (Брондзі) є концепт національного в контрапункті його інтертекстуальних проєкцій.

Посилання

1. Bakhtin, M.M. (1986). The problem of text in linguistics, philology and other humanities. Aesthetics of verbal creativity. Moscow: Art. 281–423 [in Russian].
2. Bezborodko, O.A. (2008) National-verbal factor of music creativity. Candidat's thesis. Kyiv: NMAU [in Ukrainian].
3. Kagan, M.S. (2001). Prospects for the development of the humanities in the XXI century. Methodology of humanitarian knowledge in the perspective of the XXI century: to the 80th anniversary of Professor Moisey Samoilovich Kagan. St. Petersburg: Ser. Symposium. Issue 12. Р. 9–14 [in Russian].
4. Kozarenko, O. (2021). National musical language in the discourse of postmodernism. Ukrainian music. URL: http: //www.musica- ukrainica.odessa.ua/_a-kozarenko-ethnicmuslang.html (access date 23.09.2021).
5. Kokhanik, I. (2013). Intertextuality as a basis of dialogue in the space of modern musical culture. Kyiv Musicology: Culturology and Art History. Vol. 45. P. 68–93 [in Ukrainian].
6. Lisnjak, I.M. (2017). Academic Bandura Art of the end 20th – the beginning of the 21st centuries as a reflection of the leading tendencies in the development of modern Ukrainian musical culture. Candidateʼs dissertation. Kyjiv [in Ukrainian].
7. Lisnjak, I.M. (2014). Composer creativity for the bandura of the 20th – 21st centuries: style aspect. Visnyk Nacionaljnoji akademiji kerivnykh kadriv kuljtury i mystectv, 2, 251–255 [in Ukrainian].
8. Martynjuk, V.M. (2019). «Bandura forever» bandura concert with orchestra (clavier). Dnipro: LIRA [in Ukrainian].
9. Martyniuk, V., Ovcharova, S., Ovcharov, V., Ryabtseva, I. (2019). Cossack songs of Dnipropetrovsk region in Valentina Martyniuk's cantata "The Cossack went through the valley": textbook. Dnipro: LIRA [in Ukrainian].
10. Ovcharova, S.V., Ovcharov, V.S. (2016). Formation of creative thinking skills of bandura performer (on the example of analysis of works for bandura Valentina Martyniuk). Visnyk Kharkivsjkoji derzhavnoji akademiji dyzajnu i mystectv, 6, 90–95 [in Ukrainian].
11. Samoilenko, A.I. (2002). Musicology and methodology of humanitarian knowledge. The problem of dialogue. Odessa: Astroprint [in Ukrainian].
12. Syuta, B.O. (2006). Globalization and peripheral processes in culture as a factor in the organization of artistic integrity in modern music: a study. Ser. Music yesterday, today and tomorrow. B. 2. Kyiv: UBSP "Komora" [in Ukrainian].
13. Syuta, B. (2004). The Problems of organization of Artistic integrity in the Ukrainian Music of the Second Half of the ХХ century. Kyjiv [in Ukrainian].
14. Shchitova, S. (2019). Bandura concert style of the XXI century (on the example of the Bandura Concerto with the orchestra "Bandura forever" V. Martyniuk). Muzykoznavcha dumka Dnipropetrovshchyny, 17, 5–16 [in Ukrainian].
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати цю статтю:
Ryabtseva, I. (2021). ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИЙ КОНЦЕПТ НАЦІОНАЛЬНОГО У КАНТАТІ «ІШОВ КОЗАК ДОЛИНОЮ» В.М. МАРТИНЮК (БРОНДЗІ). Музикознавча думка Дніпропетровщини, (21), 3-18. https://doi.org/https://doi.org/10.33287/222125
Номер
Розділ
Articles