ТВОРЧИЙ ТАНДЕМ КОМПОЗИТОРА ТА ВИКОНАВЦЯ ЯК ВИРІШАЛЬНИЙ ФАКТОР НАРОДЖЕННЯ МУЗИЧНОЇ ЛЕГЕНДИ (на прикладі кантати „П’єро мертвопетлюєˮ О. Козаренка)


  • I. M. Riabtseva Дніпропетровська Академія Музики ім М. Глінки
  • S. A. Riabukha Дніпропетровська Академія Музики ім М. Глінки
Ключові слова: кантата, контртенор, баритон, О. Козаренко, В. Сліпак

Анотація

Метою статті є виявлення специфіки різних аспектів співпраці
композитора та виконавця у процесі створення музичного образу, на
прикладі творчої співдружності композитора О. Козаренка та співака
В. Сліпака, в роботі над кантатою „П’єро мертвопетлює”. Ряд
методів дослідження складає комплекс загальнонаукових та
спеціальних підходів, зокрема методи аналізу та синтезу,
ретроспективний, структурно-функціональний (задля оцінки
результативності виконавських прийомів), аксіологічний (задля
визначення ключових та найбільш яскравих місць виконавської
інтерпретації). Наукова новизна дослідження полягає у
запропонованому вперше комплексному аналізі інтерпретації кантати
„П’єро мертвопетлюєˮ її першим виконавцем В. Сліпаком. Вивчення
музично-виконавської інтерпретації є перспективним напрямком
досліджень, оскільки виявлення специфіки творчої взаємодії
композитора та виконавця як вирішального фактору народження
іманентно-неповторного музичного образу на конкретних прикладах
має як теоретичне (музикознавче) значення, так і практичне, оскільки
є важливим і корисним для професійного становлення співаків.
Також слід зауважити на відсутність досліджень творчості видатного
українського співака-виконавця В. Сліпака, для якого виконання
кантати О. Козаренка „П’єро мертвопетлює” стало важливою віхою
при переході до сольної оперної кар’єри. У висновках зазначено, що
вибір композитором першого виконавця, урахування його
виконавських можливостей і їх співпраця, відіграє визначальну роль
у втіленні творчого задуму композитора. У випадку із таким
складним твором, як кантата „П’єро мертвопетлюєˮ О. Козаренка,
вокаліст мусив мати не тільки майже унікальні природні вокальні
можливості, а й мав проникнутись світосприйняттям творців
виконуваного твору – композитора О. Козаренка та поета
М. Семенка. В. Сліпаку вдалося, застосувавши широкий арсенал
співацьких прийомів, досягти надзвичайної виразності у виконанні,
майстерно створити цілісний сценічний образ П’єро, передати
широку амплітуду емоцій та душевних переживань героя, донести
багатовимірний та непростий задум композитора й поглибити його
сприйняття слухацькою аудиторією.

Посилання

1. Благодарская Е.А. Пауль Хиндемит и Сигурд Рашер: о творческом союзе
композитора и исполнителя. Современные исследования в сфере социальных и
гуманитарных наук. 2018. С. 153–156.
2. Галаджун М. Модифікація образу П’єро у циклічних вокальних творах
А. Шонбрега та О. Козаренка. Київське музикознавство. 2014. № 49. С. 38–46.
3. Коменда О.І. Жанрово-інтонаційні джерела тематизму камерної кантати
Олександра Козаренка „П’єро мертвопетлюєˮ. Українська культура: минуле,
сучасне, шляхи розвитку. 2012. Вип. 18. С. 162–165.
4. Коменда О.І. Олександр Козаренко – піаніст, композитор, музикознавець.
Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 248 с.
5. Коменда О. «„П’єро” подарував мені Київ, а „Дон-Жуана” вже Львів»: ескіз
творчого портрету Олександра Козаренка : URL:
https://core.ac.uk/download/pdf/153586380.pdf (дата звернення: 11.09.2019).
6. Роговая О. Музыкально-исполнительская культура в свете проблемы
„композитор-исполнитель-слушательˮ: теория и история : URL:
http://rep.bgam.by/xmlui/handle/123456789/44 (дата звернення: 18.09.2019).
7. Чекан Ю. Музичний світ Олександра Козаренка. Музика. 1996. № 3. С. 3–15.
Опубліковано
2019-12-19
Номер
Розділ
Articles