АРІЇ Г.Ф. ГЕНДЕЛЯ В АКАДЕМІЧНОМУ РЕПЕРТУАРІ СУЧАСНОГО СПІВАКА (виконавські аспекти)


  • N. V. Bashmakova Дніпропетровська Академія Музики ім М. Глінки
  • T. P. Okipna Дніпропетровська Академія Музики ім М. Глінки
Ключові слова: вокал, старовинна арія, арія da-capo, співак- бандурист, Г.Ф. Гендель

Анотація

Мета статті – шляхом аналізу актуального концертного та
навчального репертуару визначити місце та роль арій Г.Ф. Генделя у
двох видах сучасної академічної виконавської практики: вокалістів та
бандуристів-співаків. Низка методів дослідження формується на
застосуванні виконавського та порівняльного аналізу, які дозволяють
розглянути сучасні підходи до інтерпретації арій Г.Ф. Генделя.
Особливої уваги набуває звернення до методів емпіричної природи, а
саме інтерв’ю, що допомагає узагальнити досвід провідних
вітчизняних бандурних шкіл, що стосується означеної проблематики.
Наукова новизна статті полягає у розкритті особливостей
використання актуальних для сучасного концертного вокального та
бандурного мистецтва арій Г.Ф. Генделя, які досі не поставали у
якості матеріалу дослідження. Висновки. Аналіз популярних арій
Г.Ф. Генделя у виконанні відомих співаків сучасності та тенденції їх
інтерпретацій в бандурній творчості вказує на те, що ці твори є дуже
корисними й зручними з позиції розвитку не лише сценічної
витримки, стилістичної відповідності, але й музичного мислення і
творчих навичок виконавців. Вокаліст, який виконує твори під
супровід акомпаніатора, має можливість сконцентрувати увагу на
технології вокального виконання, на втіленні образної змістовності
твору, артистизмі, у той час як бандурист-співак, при роботі над
твором, розвиває поліфонічне мислення, так як при виконанні
відтворює всю фактурну вертикаль, слідкуючи за розвитком кожної
лінії. В означеному аспекті доречно підкреслити, що практика
використання у концертній діяльності бандуриста-співака арій
Г.Ф. Генделя має на увазі не лише досвід власного інструментального
супроводу, що розвиває навички контролю збалансованості звучання
вокальної та інструментальної партій, а й в багатьох випадках
практику виконавського редагування та перекладу нотного тексту.

Посилання

1. Бояренко Т. Фортепіано в звучанні арії як жанри і стилі співу. Музичне
мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА ім. А.В. Нежданової. 2013.
Вип. 18. С. 468–476.
2. Вишневська С.В. Еволюція феномену співу в бандурній виконавській
традиції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства :
17.00.03. Львів, 2011. 16 с.
3. Мандзюк Л.С. Ансамблево-виконавська творчість бандуриста:
мистецтвознавчий та психолого-педагогічний аспекти : автореф. дис. на
здобуття наук. ступення канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Харків, 2007. 18 с.
4. Морозевич Н. Бандурне мистецтво як культурне надбання сьогодення :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 17.00.03.
Одеса, 2003. 16 с.
5. Опенько В. Оперна спадщина Г.Ф. Генделя: минуле і сучасне : URL:
http://dspace.pnpu.edu..ua/bitstream/123456789/5679/1/Openko (дата звернення:
15.05.2019).
6. Хмель Н. Специфіка бандурних перекладень музики бароко: виконавсько-
текстологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.
мистецтвознавства : 17.00.03. Одеса, 2018. 19 с.
7. Цибко О. Ария: от Барокко до Классицизма : автореф. дисс. на соискание
науч. степени канд. искусствоведения : 17.00.02. Москва, 2005. 23 с.
Опубліковано
2019-12-19
Номер
Розділ
Articles