ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА СПЕЦИФІКА ТВОРІВ ДЛЯ АЛЬТА СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ (на прикладі Вальсу для альта соло Івана Карабиця)


  • M. V. Samokish Дніпропетровська Академія Музики ім М. Глінки
Ключові слова: композитор, жанр, стиль, сучасне композиторське мислення, художній образ, зміст

Анотація

Мета статті – розкриття деяких жанрових та стильових
особливостей творів для альта XX – початку XXI століть, означених у
новітніх техніках сучасного композиторського мислення, на прикладі
Вальсу для альта соло Івана Карабиця. Низка методів дослідження
формується у взаємодії історичного, порівняльного, аксіологічного,
аналітичного, а також системного підходів у дослідженні жанрово-
стильової специфіки сучасних українських творів для альта.
Провідної ваги набувають поміж іншого методи аналізу та синтезу.
Наукова новизна пропонованої статті полягає у комплексному
аналізі та обгрунтуванні своєрідності жанрово-стильових показників
сучасних українських альтових творів, на прикладі Вальсу для альта
соло Івана Карабиця. Висновки. Вальс для альта соло відомого
українського композитора, диригента другої половини ХХ – початку
ХХІ століть Івана Федоровича Карабиця – приклад взаємодії
традиційного жанру вальсу та сучасного мислення композитора, що
знаходить вираження у розширенні художньо-образної та ідейно-
змістовної складових жанру, розвитку драматургічних кордонів
композиції для інструмента соло, симфонічному мисленні
композитора, а також в еволюціонуванні головної теми твору від
характеру традиційного художнього оснащення жанру вальсу до
сучасного, примхливо-мінливого образу сьогодення.

Посилання

1. Альшванг А.А. Проблема жанрового реализма. Избранные сочинения. 1964.
Т. 1. С. 97–103.
2. Ермакова E. Эскиз об Иване Карабице. Науковий вісник НМАУ
ім. П.І. Чайковського. Vivere memento (Пам’ятай про життя). Статті і
спогади про Івана Карабиця. 2003. Вип. 31. С. 28.
3. Задерацкий В. Заметки о стиле и поєтике инструментальных сочинений
Ивана Карабица. Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. Vivere memento
(Пам’ятай про життя). Статті і спогади про Івана Карабиця. 2003. Вип. 31.
С. 46.
4. Карабиць І. Лист Івана Карабиця до В. Балея : рукопис. Київ : Архів родини
І.Ф. Карабиця, 1990.
5. Назайкинский Е. Стиль и жанр в музыке. Москва : ВЛАДОС, 2003. 248 с.
6. Ортега - Гассет Х. Дегуманизация искусства. Самосознание европейской
культуры XX века. 1991. С. 237.
7. Холопов Ю.Н. Сонорика. Лексикон нонклассики. Художественно-
эстетическая культура XX века. 2003. С. 413–417.
Опубліковано
2019-12-19
Номер
Розділ
Articles