ДУХОВНО-ХОРОВІ ТВОРИ І. АЛЕКСІЙЧУК: ДО ПРОБЛЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ


  • N. Yu. Tarasova Дніпропетровська Академія Музики ім М. Глінки
  • I. V. Svyrydova Дніпропетровська Академія Музики ім М. Глінки
Ключові слова: псалм, молитовна мініатюра, партесний концерт, індивідуальний стиль, неоромантичні тенденції, ладова модальність, , кластери, обмежена алеаторика

Анотація

Мета статті – виявити індивідуальні стильові риси духовнохорових творів відомої української композиторки І. Алексійчук.
Методи дослідження спираються на застосування музичнокультурологічного, порівняльно-історичного, теоретико-аналітичного
та текстологічного підходів. Наукова новизна. Набуває подальшого
розвитку вивчення індивідуально-стильової інтерпретації у духовнохоровому доробку І. Алексійчук, а саме – жанрової моделі псалму,
молитовної мініатюри; уточнюються індивідуальні методи творчого
розвитку стильових, стилістичних і технічних новацій української
хорової музики другої половини ХХ століття. Висновки. У духовнохоровому доробку І. Алексійчук жанрові моделі псалму й молитовної
мініатюри виявляють спадкоємність із національними традиціями української православної музики і водночас постають яскравими
індивідуальними рисами хорового стилю. Вони засвідчують вільне
композиторське ставлення до вибраних канонічних молитовних
текстів, які набувають скоріше символічного й фонічного значення.
Хорові молитовні мініатюри втілюють драматургічні й композиційні
ознаки неоромантичної хорової концертності, фантазійності,
змагальності. Характерними для стиля композитора є звернення до
варіантно-варіаційних, куплетно-строфічних, простих двочастинних,
трьохчастинних репризних, контрастно-складових і рондальних
форм. Їх поєднання у творах надає звучанню духовно-хорових
мініатюр „візерункового” колориту. Висока роль в індивідуальному
хоровому стилі І. Алексійчук принципів контрасту, які проявляються
у фактурних, ладо-гармонійних, темпових, метро-ритмічних,
динамічних шарах, що сприяє внутрішній динаміці й барвистості
хорової матерії. 

Посилання

1. Бардашевська Я.М. Образно-семантичні засади хорової творчості Віктора
Степурка (на матеріалі хорів aʼcapella) : дис. … канд. мистецтвознавства :
17.00.03 / ОНМА ім. А.В. Нежданової. Одеса, 2017. 225 с.
2. Герасимова-Персидська Н.О. Псалтир у музичній культурі України ХVІ –
ХVІІ ст. Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. 1999. Вип. 4. С. 83–89.
3. Герасимова-Персидська Н.О. Тема конца времени в покаянном мотете
„Приближается душе конецˮ. Музыка. Время. Пространство. 2012. С. 240–249.
4. Герасимова-Персидська Н. Концерти і мотети покаянні – проблеми
пов’язання тексту і музики. Духовний світ бароко. 1997. С. 12–28.
5. Гусарчук Т.В. Дистанція – два століття: образно-стильові паралелі тріо
Артемія Веделя „Покаянія отверзи мі двері” та духовного концерту Ігоря
Тилика. Молодий вчений. 2018. Вип. № 4 (56). С. 244–250.
6. Гуркова О.М. Камерно-вокальна лірика І. Карабиця в художній проекції на
творчість Є. Станковича, О. Злотника, І. Алексійчук та творчість І. Карабиця в
контексті жанрово-стильових тенденцій в українські музиці останньої третини
ХХ століття : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Київ, 2016. 324 с.
7. Єфіменко А. Функції богослужбового канону та взаємодія його складових у
літургічній музиці. Українська музика. 2012. Вип. 1 (3). С. 59.
8. Козаренко О. Національна музична мова в дискурсі постмодернізму : URL:
http://www.musica-ukrainica.odessa.ua/_features.html (дата звернення 12.11.2018).
9. Кияновська Л. Духовна творчість у львівському музичному середовищі на
зламі тисячоліть: естетикопсихологічний аспект. Науковий вісник НМАУ
ім. П.І. Чайковського. 2010. Вип. 85. С. 243–254.
10. Піхтар О.А., Кедіс О.Ю. Хорові твори сучасних авангардних композиторів
(методичний аспект). Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. 2018.
Вип. 63. С. 159–162.
11. Стронько Б. Синтез композиторських технік у творчості Ю. Іщенка.
Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. 2012. Вип. 24. С. 25–37.12. Торба О. Сучасна українська хорова музика: стиль і стильність (Псалом 50
(51) Вікторії Польової). Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. 2010.
Вип. 85. С. 357–377.
13. Янюк Б. „Голосінняˮ Івана Карабиця у контексті актуалізації ідеї покаяння в
музичному мистецтві кінця ХХ століття. Науковий вісник НМАУ
ім. П.І. Чайковського. 2010. Вип. 85. С. 313–331.
Опубліковано
2019-12-18
Як цитувати цю статтю:
Tarasova, N., & Svyrydova, I. (2019). ДУХОВНО-ХОРОВІ ТВОРИ І. АЛЕКСІЙЧУК: ДО ПРОБЛЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ. Музикознавча думка Дніпропетровщини, (16), 17-30. https://doi.org/https://doi.org/10.33287/221919
Номер
Розділ
Articles