ВЗАЄМОДІЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ


  • Галина Муляр Академія праці, соціальних відносин і туризму
  • Олексій Ховпун Академія праці, соціальних відносин і туризму
Ключові слова: корупція, злочинність, розслідування, кримінальне провадження, судовий розгляд, антикорупційні органи

Анотація

У статті розглянуто питання налагодження тісної співпраці між
антикорупційними органами України під час розслідування криміналь-
них правопорушень (злочинів) корупційного спрямування. Оцінено вплив
та роль кожного суб’єкта, який бере участь у досудовому розслідуванні
та судовому розгляді. З’ясовано проблеми доказування на кожній ста-
дії розслідування і судового розгляду та охарактеризовано особливос-
ті збирання, фіксації, використання та оцінки доказів. Встановлено,
що за умови співпраці можливе відновлення прав та свобод людини,
держави у кримінальних провадженнях та притягнення винних осіб до
кримінальної відповідальності.

Посилання

1. Камінська Н. В. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання корупції: проблеми теорії та
практики // Реалізація державної антикорупційної політики у міжнародному вимірі. 2016. URL:
http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/5074 (дата доступу 14.02.2019).
2. Бусол О.Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у контексті сучасної антикорупцій-
ної стратегії: автореф. … докт.юрид.наук, спец. 12.00.08. Київ: Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького, 2015. 38 с. URL: http://idpnan.org.ua/files/busol-o.yu.-protidiya-korzlochinnosti-
v-ukr.rtf (дата звернення 5.02.2019).
3. Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020»: Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення 1.02.2019).
4. Радецький Р. Національне агентство з питань запобігання корупції в системі органів протидії ко-
рупції в Україні // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2017. № 1(13).
С. 148–154.
5. Ростовська К. Проблемні питання взаємодії суб’єктів формування та суб’єктів реалізації держав-
ної антикорупційної політики //Правова позиція. 2018. Вип. 2. С. 80-84.
6. Харина Є. Я. Розмежування компетенції правоохоронних органів у сфері протидії корупції //
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2015. № 14. Т.
2. С. 123-130.
7. Щербина Л. І. Взаємодія органів досудового слідства з оперативними підрозділами // Науковий
вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2015. Вип. 14(2).
С. 114-116.
8. Удалова Л.Д. Кримінальна процесуальна діяльність Національного антикорупційного бюро
України // Вісник Академії адвокатури України. 2015. Т. 12. № 2. С. 154-160.
9. Ярмиш О., Мельник Р. Спеціалізовані антикорупційні інституції: світовий досвід та національна
модель // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2015. № 2. С. 144–155.
URL: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/pdf/6-2015/yarmysh.pdf
10. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/1700-18 (дата звернення 10.02.2019).
11. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 (у редакції 2019 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2341-14 (дата звернення 10.02.2019).
12. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 № 1698- VII. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2447-19 (дата звернення 10.02.2019).
13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності
Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання
корупції: Закон України від 12.02.2015 № 198-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/198-
19 (дата звернення 12.02.2019).
14. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1697-18 (дата звернення 12.02.2019).
15. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 (у редакції 2019 р.). URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення 10.02.2019).
16. Роль процесуального керівника — прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на до-
судовій стадії кримінального процессу // Міжнародний фонд «Відродження». 2018 URL: http://
www.irf.ua/knowledgebase/publications/rol_prokurora_sap_na_dosudoviy_stadii_kriminalnogo_
protsesu/ (дата звернення 10.02.2019).
17. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции: Принята Резолюціей 58/4
Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 года. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_
conv/conventions/corruption.shtml (дата звернення 12.02.2019).
18. Конституція України: прийнята Верховною Радою України 28.06.1996. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/254к/96-ВР (дата звернення 15.02.2019).
19. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2.06.2016 №1402-VIII. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/1402-19 (дата звернення 15.02.2019).
20. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07.06.2018 № 2447. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/2447-19 (дата звернення 15.02.2019).
21. Про призначення суддів Вищого антикорупційного суду: Указ Президента України від 11.04.2019.
№ 128. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1282019-26474 (дата звернення 15.04.2019).
22. Про призначення суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду: Указ Президента
України від 11.04.2019. № 129. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1292019-26478
(дата звернення 15.04.2019).
23. Галай А., Деркач С. Потреби професійної підготовки Спеціалізованої антикорупційної прокурату-
ри: Експертний висновок. Київ: Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні, 2017.
64 с.
24. Звіт з моніторингу справ НАБУ-САП у судах (березень-квітень) // Рада громадського контролю
НАБУ. 2018. URL: https://rgk-nabu.org/uk/courts/monitoring-sudiv/zvit-z-monitoringu-spravnabu-
sap-u-sudakh (дата звернення 21.03.2019).
25. Функція судового контролю у кримінальному процесі / Л.Д. Удалова, Д.О. Савицький,
В.В. Рожнова, Т.Г. Ільєва. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 176 с.
26. САП звинувачує НАБУ в помилках під час розслідування злочинів в «оборонці» // Радіо Свобода.
2019. 3 квітня. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-sap-zvynuvachuye-nabu-oboronkarozsliduvannya/
29858324.html (дата звернення 15.04.2019).
27. Между НАБУ и САП есть недоразумение, но войной это назвать нельзя, – Новиков // 24 канал.
2018. 21 марта. URL: https://24tv.ua/ru/mezhdu_nabu_i_sap_est_nedorazumenie_no_vojnoj_jeto_
nazvat_nelzja__novikov_n941599 (дата звернення 15.04.2019).
28. Савицький О. Протистояння Генпрокуратури і НАБУ: корупційна контрреволюція чи непорозумін-
ня? // DW.com. 16.08.2016. URL: https://p.dw.com/p/1JjF5 (дата звернення 15.04.2019).
8. Удалова Л.Д. Кримінальна процесуальна діяльність Національного антикорупційного бюро
України // Вісник Академії адвокатури України. 2015. Т. 12. № 2. С. 154-160.
9. Ярмиш О., Мельник Р. Спеціалізовані антикорупційні інституції: світовий досвід та національна
модель // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2015. № 2. С. 144–155.
URL: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/pdf/6-2015/yarmysh.pdf
10. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/1700-18 (дата звернення 10.02.2019).
11. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 (у редакції 2019 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2341-14 (дата звернення 10.02.2019).
12. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 № 1698- VII. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2447-19 (дата звернення 10.02.2019).
13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності
Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання
корупції: Закон України від 12.02.2015 № 198-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/198-
19 (дата звернення 12.02.2019).
14. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1697-18 (дата звернення 12.02.2019).
15. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 (у редакції 2019 р.). URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення 10.02.2019).
16. Роль процесуального керівника — прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на до-
судовій стадії кримінального процессу // Міжнародний фонд «Відродження». 2018 URL: http://
www.irf.ua/knowledgebase/publications/rol_prokurora_sap_na_dosudoviy_stadii_kriminalnogo_
protsesu/ (дата звернення 10.02.2019).
17. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции: Принята Резолюціей 58/4
Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 года. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_
conv/conventions/corruption.shtml (дата звернення 12.02.2019).
18. Конституція України: прийнята Верховною Радою України 28.06.1996. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/254к/96-ВР (дата звернення 15.02.2019).
19. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2.06.2016 №1402-VIII. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/1402-19 (дата звернення 15.02.2019).
20. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07.06.2018 № 2447. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/2447-19 (дата звернення 15.02.2019).
21. Про призначення суддів Вищого антикорупційного суду: Указ Президента України від 11.04.2019.
№ 128. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1282019-26474 (дата звернення 15.04.2019).
22. Про призначення суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду: Указ Президента
України від 11.04.2019. № 129. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1292019-26478
(дата звернення 15.04.2019).
23. Галай А., Деркач С. Потреби професійної підготовки Спеціалізованої антикорупційної прокурату-
ри: Експертний висновок. Київ: Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні, 2017.
64 с.
24. Звіт з моніторингу справ НАБУ-САП у судах (березень-квітень) // Рада громадського контролю
НАБУ. 2018. URL: https://rgk-nabu.org/uk/courts/monitoring-sudiv/zvit-z-monitoringu-spravnabu-
sap-u-sudakh (дата звернення 21.03.2019).
25. Функція судового контролю у кримінальному процесі / Л.Д. Удалова, Д.О. Савицький,
В.В. Рожнова, Т.Г. Ільєва. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 176 с.
26. САП звинувачує НАБУ в помилках під час розслідування злочинів в «оборонці» // Радіо Свобода.
2019. 3 квітня. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-sap-zvynuvachuye-nabu-oboronkarozsliduvannya/
29858324.html (дата звернення 15.04.2019).
27. Между НАБУ и САП есть недоразумение, но войной это назвать нельзя, – Новиков // 24 канал.
2018. 21 марта. URL: https://24tv.ua/ru/mezhdu_nabu_i_sap_est_nedorazumenie_no_vojnoj_jeto_
nazvat_nelzja__novikov_n941599 (дата звернення 15.04.2019).
28. Савицький О. Протистояння Генпрокуратури і НАБУ: корупційна контрреволюція чи непорозумін-
ня? // DW.com. 16.08.2016. URL: https://p.dw.com/p/1JjF5 (дата звернення 15.04.2019).
Опубліковано
2019-11-07
Номер
Розділ
Статті