ХАРАКТЕРНІ РИСИ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ


  • Сергій Потапенко Академія праці, соціальних відносин і туризму
Ключові слова: децентралізація, територіальна громада, об’єднана територіальна громада, місцеве самоврядування, адміністративно-терито- ріальна одиниця, юридична особа

Анотація

Стаття має на меті виявити основні риси об’єднаної територіаль-
ної громади (ОТГ) як суб’єкта місцевого самоврядування. На основі аналі-
зу наукової літератури та нормативно-правових актів України і інших
країн описано процес об’єднання громад, гмін, комун, муніципалітетів
тощо, виявлено подібність та відмінності. З’ясовано, що у Польщі,
Іспанії, Естонії та Австрії громади є одночасно суб’єктом самовряду-
вання та адміністративно-територіальною одиницею. Обґрунтовано
доцільність конституційного визнання за територіальними громадами
в Україні статусу юридичної особи. Виявлено, що утворення об’єднаної
територіальної громади не призводить до повного злиття територі-
альних громад, які в неї увійшли, за ними зберігається право на вихід.
Через розкриття основних ознак ОТГ виявлено, що за рішенням громад,
які в неї увійшли, вона може бути трансформована у первинний стан. У
роботі представлено авторське визначення поняття «об’єднана тери-
торіальна громада» та наведені пропозиції щодо внесення змін до Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Посилання

1. Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015 р. № 157-VIІІ.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19 (Дата звернення 07.01.2019).
2. .Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад. Постанова
Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-
%D0%BF (Дата звернення 08.01.2019).
3. В Україні створено 838 об’єднаних тергромад. Загалом планується, що до 2020 року в Україні буде
створено близько 1450 ОТГ // Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2573001-
v-ukraini-stvoreno-838-obednanih-tergromad-zubko.html (дата звернення 06.03.2019).
4. Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е. та ін. Децентралізація публічної влади: досвід євро-
пейських країн та перспективи України. Київ: ТОВ «Софія». 2012. 128 с.
5. Гураль П. Реформи місцевого самоврядування в Україні та Республіці Польща // Repozytorium
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. 2016. URL: https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/
handle/item/3806/Reform%20of%20self%20government%20in%20Ukraine%20and%20Poland.
pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення 07.01.2019).
6. Сушинський О.І. Спроможна громада: концепція засад гарантій // Муніципальна реформа в кон-
тексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: ІІ Всеукр.
наук.-практ. конф. (АПСВТ, 6 грудня 2018 р.). Київ: ТОВ «Підприємство ВІ.ЕН.ЕЙ», 2018. С. 42-47.
7. Чепель О. Д. Децентралізаційні процеси в Україні та Латвії: порівняльне дослідження // Право і
суспільство. 2017. № 1(2). С. 52-55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2017_1%282%29__13 (Дата
звернення 8.01.2019).
8. Чернеженко О.М. Місцеве самоврядування в Україні та державах-учасницях ЄС: конституційне
регулювання й організаційні моделі. Київ: Ліра-К, 2018. 380 с.
9. Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні / За ред.: В.В.
Кравченка, М.О. Баймуратова, О.В. Батанова. Київ.: Атіка, 2007 864 с.
10. Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування: Закон України
від 07.12.1990 р. № 533-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-12 (Дата звернення
07.01.2019).
11. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/к/96-ВР. URL: http:// zakon2. rada.gov.ua/rada/
show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Дата звернення 06.01.2019 р.).
12. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 (Дата звернення 06.01.2019).
13. Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) № 2217
01.07.2015 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812 (дата звернен-
ня 06.01.2019).
14. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. URL: https://www.prawo.vulcan.edu.
pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=548 (дата звернення 06.01.2019).
15. Ustawa o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 994). URL: https://www.csi.org.
ua/.../zakonpro-gminne-samovryaduvan (дата звернення 06.01.2019).
16. Конституции зарубежных стран. Сборник. Москва: Юрлитинформ, 2000. 366 с.
17. Конституция (Основной Закон) Эстонской Республики от 28.06.1992 г. URL: http://www.skylaser.
ee/p_zone/common/Konstitutsioon%20Rus.htm (дата звернення 07.01.2019).
18. Об местном самоуправлении. Закон Эстонии от 02.06.1993 г. URL: http://estonia.news-city.info/
docs/sistemsf/dok_ierrez (дата звернення 06.01.2019).
19. Об административно-территориальном устройстве Эстонии. Закон Эстонии от 22.02.1995 г. URL:
http://www.skylaser.ee/p_zone/common/Zakony/Z%20o%20adm-ter%20ustroistve%20Estonii.htm
(дата звернення 06.01.2019).
20. Конституции государств Европейского союза /Под об. ред. Л.А. Окунькова. Москва: НОРМА-ИНФА
М, 1999. 816 с.
21. Семигіна Т. В., Лиховид Д.О. Чи можлива самоорганізація територіальних громад в Україні? //
Наукові записки НаУКМА. 2015. Т.173: Політичні науки. C.67-71.
22. Васильєва О. І., Васильєва Н. В.. Концептуальні засади сталого розвитку територіальних гро-
мад// Інвестиції: практика та досвід. 2018. №8. С. 74–78.
23. Бабій В. В., Скоробагатько А. В. Основні проблеми об’єднаних територіальних громад // НАУ.
2018. URL: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/33238 (дата звернення 01.03.2019).
24. Єрошенко К.М., Семигіна Т.В. Інформаційно-просвітницька діяльність громадських радників
у контексті процесів децентралізації в Україні // Муніципальна реформа в контексті євроінте-
грації України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Тези доповідей Всеукр.
наук.-практ. конф. (м. Київ, 08 грудня 2017 р.). Київ: «Підприємство ВІ.ЕН.ЕЙ», 2017. С. 139-142.
Опубліковано
2019-11-07
Номер
Розділ
Статті