КЛАСИФІКАЦІЯ ФІКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ


  • Лариса Лазебник Академія праці, соціальних відносин і туризму
Ключові слова: фіктивна діяльність, суб’єкти господарювання, класифікація, економічна шкода, тіньова економіка, нелегальна економічна вигода

Анотація

Стаття розглядає різні форми та види фіктивної діяльності
суб’єктів господарювання в Україні. На підставі аналізу законодавства
(Кримінальний кодекс України, Господарський кодекс України, офіційні
типологічні дослідження Державної служби фінансового моніторингу
України) та наявних наукових підходів здійснена класифікація фіктивної
діяльності суб’єктів господарювання, виокремлені головні та допоміжні
фіктивні суб’єкти господарювання, проаналізовано діяльність фіктив-
них суб’єктів господарювання багаторазового та одноразового вико-
ристання тощо. Отримані результати можуть слугувати підґрунтям
для повної та адекватної оцінки масштабів фіктивної підприємницької
діяльності в Україні.

Посилання

1. Schneider F. The size and development of the shadow economies of Ukraine and six other eastern
countries over the period of 1999 – 2015 // Journal of Development Economics. 2016. Vol. 2(78).
P. 12–20.
2. Markina I., Hniedkov A., Somuch M. The Development of the Shadow Entrepreneurship in
Ukraine // Revista Espacios. 2017. Vol. 38 (Nº 54). P. 25. URL: http://revistaespacios.com/a17v38n54/
a17v38n54p25.pdf (дата звернення 20.02.2019).
3. Дубровський В., Черкашин В. Вісім схем ухилення від податків: найбільше недоплачує в бюджет
офшорний бізнес і тіньові імпортери // Інститут соціально-економічної трансформації. 2017.
7 вересня. URL: http://iset-ua.org/en/novini/podatki/item/116-visim-skhem-ukhylennia-vidpodatkiv
(дата звернення 25.01.2019).
4. Звіт державної фіскальної служби України за 2017 рік // Державна фіскальна служба України,
офіційний портал. URL: http://sfs.gov.ua/data/files/223549.PDF (дата звернення: 28.01.2019).
5. Іонін Є. Є., Лаврик С. С. Сучасні тіньові схеми конвертаційних центрів: виявлення та попереджен-
ня // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка. 2018.
№ 10(38). C. 60–67.
6. Білоус В.В. Проблеми методики розслідування фіктивного підприємництва: автореф. дис. …канд.
юрид. наук: 12.00.09. Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого. Харків, 2004. 20 с.
7. Важинський В.М. Процес доказування при розслідуванні фіктивного підприємництва та пов’я-
заних з ним злочинів в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ. нац. ун-т
ім. Т. Шевченка. Київ, 2009. 19 с.
8. Дудник Л. М. Адміністративно-правове забезпечення діяльності податкової міліції щодо протидії
фіктивному підприємництву: автореф. дис.…канд. юрид. наук: 12.00.07. Національна академія
державної податкової служби України. Ірпінь, 2008. 24 с.
9. Дудник Л.М., Василинчук В.І., Опалінський Ю.В., Мулявка Д.Г. Фіктивне підприємництво, шляхи
боротьби з ним. Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2005. 194 с.
10. Фіктивні підприємства в кримінальних схемах тіньової економіки // Актуальні проблеми
політики // Збірник наукових праць Одеського інституту правових наук. 2005. Вип. 26, С. 198-204.
11. Лисенко В.В. Проблеми та перспективи удосконалення протидії діяльності суб’єктів господарю-
вання з ознаками фіктивності. Київ: Алерта, 2012. 298 с.
12. Лисенко В.В. Фіктивні фірми. Криміналістичний аналіз. Київ: Парламенське видання, 2002. С. 11.
13. Мікіш А.С. Запобігання фіктивному підприємництву в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук:
12.00.08. Київ, 2016. 20 с.
14. Опалінський Ю.В. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво: автореф. дис.…
канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 1998. 20 с.
15. Люшняк А.І. Проблеми існування фіктивного підприємництва // Форум права. 2015. № 2. С. 106–
109. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2015_2_19.pdf (дата звернення 15.01.2019).
16. Податкова політика України: стан, проблеми та перспектива / За ред. З.С Варналія. Київ: Знання,
2008. 675 с.
17. Вишневский В.П., Веткин А.С. Уход от уплаты налогов: теория и практика: монография / НАН
Украины. Ин-т экономики пром-сти. Донецк, 2003. 228 с.
18. Дедекаєв В. А. Тіньова економіка: ухилення від сплати податків. Київ: „МП Леся”, 2006. 178 с.
19. Самойленко Є.Г. Особливості впливу фіктивного сектора тіньової економіки на економічну дина-
міку // Європейський вектор економічного розвитку. 2014. № 1 (16). С. 145–151.20. Курмаев П.Ю. Основні елементи державної політики рестрикції тіньових економічних відносин в
Україні // Науково-інформаційний вісник. 2014. № 9. С. 226–231.
21. Подмазко О.М. Детінізація фінансового лізингу як напрям забезпечення економічної безпеки
України: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.03. Одеса, 2015. 20 с.
22. Шапошников К.С. Інституціональні засади функціонування позалегальної (тіньової) економіки //
Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: монографія. У 2-х т. Херсон:
Гельветика, 2015. Т. 2. 400 с.
23. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2341-ІІІ // Відомості
Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст. 131.
24. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV // Відомості
Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22. Ст.144.
25. Типології легалізації злочинних коштів в Україні в 2004 - 2005 роках: наказ Державного комітету
фінансового моніторингу України від 27 грудня 2005 року № 249. URL: https://www.nexus.ua/
data/files/Legal_DB/Ukraine/Money_Laundering_Typology.pdf (дата звернення 16.01.2019).
26. Типологічні дослідження Державної служби фінансового моніторингу України за 2016, 2015,
2014 роки. К., 2017. 126 с. URL: http://finmonitoring.in.ua/wp-content/uploads/2018/04/
tipologichni-doslidzhennya-ua_2014_15_16.pdf (дата звернення 16.01.2019).
27. Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з використанням
готівки. URL: http://sdfm.gov.ua/content/file/site_docs/2011/04.01.2012/tipolog2011.pdf (дата
звернення 16.01.2019).
28. Про затвердження Типологій легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у 2017 році:
наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 22 грудня 2017 року № 186. URL:
https://zakon.help/article/tipologii-legalizacii-vidmivannya-dohodiv-oderzhanih (дата звернення
16.01.2019).
29. Schneider F., Williams C. The Shadow Economy. UK: The Institute of Economic Affairs. 2013. 186 p.
30. Capasso S., Jappelli T. Financial development and the underground economy // Journal of Development
Economics. 2013. Vol. 101. P. 167–178.
31. Некрасов В.А. Фіктивне підприємництво в системі створення злочинних технологій, що забезпе-
чують можливість учинення злочинів у сфері господарської діяльності // Південноукраїнський
правничий часопис. 2014. № 3. С. 26-31.
32. Коломенцев А. Регистраторы поднимают цены // Деловой Петербург. 2002. № 122. С. 7-8.
33. Білоус О. П. Проблеми визначення поняття «конвертаційний центр» // Питання боротьби зі зло-
чинністю. 2013. Вип. 25. С. 197-208.
34. Рєзнік Р. Тіньова парадержава // Дзеркало тижня. 2018. 6 липня. URL: https://dt.ua/business/
tinova-paraderzhava-282453_.html (дата звернення 30.01.2019).
35. Грін О. Роль “фіктивних підприємців” у функціонуванні організаційно-економічного механізму
оподаткування підприємницької діяльності громадян в Україні // Формування ринкової економіки
в Україні. 2009. № 19. С. 195–199.
Опубліковано
2019-11-07
Номер
Розділ
Статті