СУЧАСНИЙ СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХИСНОЇ ФУНКЦІЇ В ПОДАТКОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ


  • Ірина Березенко Академія праці, соціальних відносин і туризму
Ключові слова: податки, платник податків, контролюючі органи, порушення прав, захисна функція, податкові правовідносини

Анотація

Стаття розглядає правове регулювання реалізації захисної функції у сфері оподаткування в Україні. На підставі аналізу чинного зако-
нодавства України та практики його застосування виявлено колізійні
моменти законодавства, що звужують право платників податків для
реалізації свого права на адміністративне та судове оскарження рішень
контролюючих (податкових) органів . Звернено увагу на те, що всупереч задекларованій ідеології діяльності контролюючих органів у напрям-
ку партнерських відносин з платниками податків правове регулювання реалізації захисної функції в сфері оподаткування є неефективним.
Запропоновано низку змін до Податкового Кодексу України, за допомогою
можна уникнути колізійних моментів правового рівня.

Посилання

1. Фєдосова В. Є. Проблеми податкової системи та податкового навантаження України // Економіка
і регіон. 2015. № 2 (51). С. 90-93.
2. Мінаєва О. М. Процедурне регулювання податкових відносин (методологічний аспект) автореф.
дис ... докт. юрид. наук: 12.00.07. Запоріжжя, 2017. 36 с.
3. Мулявка Д. Г. Адміністративно-правові заходи забезпечення прав платників податків : автореф.
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Нац. академія державної податкової служби України. Ірпінь,
2004. 19 с.
4. Федорчук О.М. Правові основи захисту прав і законних інтересів платників податків в адміністра-
тивному порядку: дис… канд. юрид. наук: 12.00.07. Одеса, 2003. 231 с.
5. Греца Я.В. Правовий механізм реалізації та захисту прав і законних інтересів суб’єктів податко-
вих правовідносин: дис… канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2006. 202 с.
6. Бондаренко С. О. Суб’єктивні права платників податків: зміст і класифікація: автореф. дис…
канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2017. 20 с.
7. Шишов О.О. Форми захисту прав платників податків // Young Scientist. 2015. № 2 (17). С. 221-225.
8. Жернаков М. В. Податкові спори: реформування механізмів вирішення: автореф. дис ... докт.
юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 2015. 28 с.
9. Роздайбіда А. А. Забезпечення балансу інтересів при вирішенні податкових спорів: дис ... канд.
юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 2015. 198 с.
10. Скакун О.Ф. Теорія права і держави. КНТ. ЦУЛ. 2010. 520 с.
11. Штанько А. Захисна функція цивільного права // Вісник Національної Академії адвокатури
України. 2015. № 3 (41). С. 39-45.
12. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
main/2755-17 (дата звернення 23.11.2018).
13. Карасева М.В. Конституционное право граждан СССР на обжалование: Изд. Воронежского ун-
та.1989. 150 с.
14. Конституція України від 28.06.1996. URL: https://www.president.gov.ua/documents/constitution
(дата звернення 21.02.2019).
15. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 11.10.2018 ).
16. Кучерявенко М.П. Податковий Кодекс України: постатейний коментар. Харків. 2011. Ч.2. 1128 с.
17. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 6 липня 2005 року № 2747-ІV.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (дата звернення 29.01.2019 р.).
18. Звіт про виконання Плану роботи Державної фіскальної служби України // Державна фіскальна
служба України. 2018. 28 грудня. URL: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/237691.
html.
19. Звіт Державної фіскальної служби України за 2017 рік // Державна фіскальна служба України.
2017. URL: http://sfs.gov.ua/data/files/223549.PDF
20. Територіальні органи державної фіскальної служби. URL http://lg.sfs.gov.ua/media-ark/newsark/
298960.html.
21. Про затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду кон-
тролюючими органами: Наказ Мінфін України від 21.10.2015 № 916 URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/z1617-15 (дата звернення 28.07.2017).
22. Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку ко-
ригування в Єдиному реєстрі податкових накладних: постанова Кабінету міністрів України від
21.02.2018 р. №117. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/117-2018-п (дата звернення
27.01.2019).
23. Прес-служба ДФС України. Оскаржити рішення про відмову в реєстрації ПН/РК можна через
електронний кабінет. URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100007766-oskarzhiti-rishennyapro-
vidmovu-v-reyestratsiyi-pn-rk-mozhna-cherez-e-kabinet (дата звернення 27.01.2019).
24. Амброзяк Н. Декілька рішень про відмову в реєстрації ПН в одній скарзі // Податки та бухгалтер-
ський облік. 2017. листопад. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2017/november/issue-88/
article 31651.html?utm_expid=.7YZnTvPwQKWPt2vl0yesRw.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.
google.com%2F (дата звернення 30.01.2019)
25. Постанова Рівненського окружного адміністративного суду від 17.08.2017 р. у справі №817/1147/17.
URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO13169.html (дата звернення 31.01.2019).
26. Нечай М. Судова практика щодо зупинення реєстрації податкових накладних // Юридична газета
online. 2017. 11 вересня. URL: http://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/sudova-praktika-shchodozupinennya-
reestraciyi-podatkovih-nakladnih.html (дата звернення 31.01.2019).
27. Касьяненко Л. М. Чайка В. В. Юридичні гарантії захисту прав платників податків в Україні //
Міжнародний юридичний вісник. 2015. Вип.1 (2). С. 5–13.
Опубліковано
2019-11-07
Номер
Розділ
Статті