МИТНИЙ СПІР ЯК ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА


  • Марина Толстолуцька Академія праці, соціальних відносин і туризму
Ключові слова: публічно-правовий спір, митний спір, адміністративне судочинство, митні правовідносини, адміністративні суди, адміністративна справа

Анотація

Стаття розглядає сутність митного спору як предмета адміні-
стративного судочинства. Встановлено, що митний спір є різновидом
публічно-правового спору. Визначено характерні ознаки митного спору.
З’ясовано, що переданий на вирішення адміністративного суду публіч-
но-правовий спір є адміністративною справою. Звернено увагу, що мит-
ним спором може бути лише спір, що пов’язаний з переміщенням пред-
метів через митний кордон. Наведено найпоширеніші митні спори, що
розглядаються в межах адміністративного судочинства. Запропоновано
авторське розуміння митного спору як предмета адміністративного
судочинства.

Посилання

1. Оніщик Ю.В. Правове регулювання митних відносин в Україні та в країнах Європейського Союзу:
фінансово-правовий аспект: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. Київський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2014. 44 с.
2. Клэандров М.Й. Доарбитражный порядок защиты хозяйственных прав. Душанбе: ДОНИШ, 1984.
164 с.
3. Бачеріков О.В. Адміністративне судочинство у справах, пов’язаних із виборчим процесом: авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. О., 2011. 21 с.
4. Сигаева Т.А. Подходы к определению сущности правового спора // Евразийский юридический
журнал. 2010. № 1 (20). С. 19-22.
5. Осадчий А.Ю. Публічно-правовий спір як предмет адміністративного судочинства // Актуальні
проблеми держави і права. 2007. Вип. 32. С. 46.
6. Хлібороб Н.Є. Публічно-правовий спір як предмет юрисдикційної діяльності адміністративного
суду: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Л., 2012. 22 с.
7. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реаліза-
ції та захисту / [В.Б. Авер’янов, М.А. Бояринцева, І.А. Кресіна, Д.М. Лук’янець; за заг. ред.
В.Б.Авер’янова]. К.: Наукова думка, 2007. 582 с.
8. Попельнюх Р.О. Підсудність справ в адміністративному судочинстві України: автореф. дис. …
канд. юрид. наук: 12.00.07. Х., 2015. 20 с.
9. Мельник А.А. Інстанційна та предметна підсудність адміністративних справ: автореф. дис. …
канд. юрид. наук: 12.00.07. Л., 2015. 23 с.
10. Луніна О.С. Публічно-правові спори у сфері державної реєстрації як предмет адміністративного
судочинства: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. К., 2015. 22 с.
11. Булгаков О.С. Юрисдикція адміністративного суду щодо вирішення справ у сфері публічної служ-
би: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. З., 2015. 18 с.
12. Бакуліна С.В. Особливості судового розгляду та вирішення публічно-правових земельних спорів:
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Т., 2018. 215 с.
13. Хоменко А.В. Розгляд публічно-правових спорів у сфері використання природних ресурсів у по-
рядку адміністративного судочинства: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. З., 2018. 18 с.
14. Калантай М. В. Митні спори та повноваження щодо коригування митної вартості товару // Правова
позиція. 2017. № 1 (18). С. 134-139.
15. Калантай М.В. Щодо визначення терміна “митні спори” // Теорія і практика правознавства. 2017.
Вип. 2 (12). С. 1-8.
16. Решота В.В. Оскарження рішення митних органів про коригування митної вартості товарів: аналіз
судової практики // Право і суспільство. 2015. № 5. Ч. 2. С. 154-160.
17. Попель С.А., Кмецінська У.В. Дослідження специфіки судової практики у сфері контролю митної
вартості // Юридичний науковий електронний журнал. 2016. № 4. С. 139-143. URL: http://www.
lsej.org.ua/4_2016/39.pdf (дата звернення 15.01.2019 р.).
18. Тимошенко К.О. Публічно-правовий спір як предмет юрисдикції адміністративних судів: авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. К., 2012. 20 с.
19. Митний кодекс України: Закон України від 13 березня 2012 року № 4495-VI // Голос України.
2012. № 73-74 (5323-5324). С. 21-62.
20. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 6 липня 2005 року № 2747-ІV.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (дата звернення 22.01.2019 р.).
21. Оніщик Ю.В. Митні правовідносини: поняття, ознаки, види // Науковий вісник Національного уні-
верситету державної податкової служби України (економіка, право). 2012. № 1 (56). С. 142–147.
22. Козырин А.Н. Правовое регулирование таможенно-тарифного механизма (сравнительно-право-
вое исследование): автореф. дис. … докт. юрид. наук: 12.00.02. М., 1994. 53 с.
23. Про Довідку щодо узагальнення практики застосування адміністративними судами положень
Митного кодексу України в редакції від 13 березня 2012 року: Постанова Пленуму Вищого адмі-
ністративного суду України від 13 березня 2017 року № 2. URL: http://www.vasu.gov.ua/plenum/
post_plenum/postanova_plenumu_2_13-03-2017/ (дата звернення 25.01.2019 р.).24. Гупало К. Податкові і митні спори // Arzinger. URL: https://arzinger.ua/ua/practice/settlement_
of_disputes/tax_and_customs/ дата звернення 23.02.2019 р.).
25. Li G., Li N. Customs classification for cross-border e-commerce based on text-image
adaptive convolutional neural network // Electronic Commerce Research. 2019.
DOI: 10.1007/s10660-019-09334-x.
26. Kim J., Kim S. Customs Classification Disputes Over IT Products and Implications for Global Trade //
Journal of Product Research. 2015. Vol. 33(2). P. 93-103.
27. Kormych B. The Modern Trends of The Foreign Trade Policy Implementation: Implications for Customs
Regulations // Lex Portus. 2018. Vol. 5. Р. 27-45.
28. Capaldo G. Z. The Pillars of Global Law. 2008. London: Routledge, 452 p.
29. Aikens R., Dinsmore A. Jurisdiction, Enforcement and the Conflict of Laws in Cross-Border Commercial
Disputes: What Are the Legal Consequences of Brexit? // European Business Law Review, 2016. Vol. 27
(7). P. 903–920.
Опубліковано
2019-11-07
Номер
Розділ
Статті