ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ ПРИМУС У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СПРАВИ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ


  • Василь Шімон Академія праці, соціальних відносин і туризму
Ключові слова: фінансово-правовий примус, митні відносини, державна митна справа, фінансово-правові норми, податкове законодавство, валютне законодавство

Анотація

Стаття присвячена сутності та специфіки фінансово-правового
примусу у сфері державної митної справи. Розглянуто фінансово-правовий примус як один із видів державного примусу. Аргументовано доведено, що поряд з іншими видами державного примусу у митній сфері,
необхідно також виділяти і фінансово-правовий. Запропоновано авторське розуміння поняття “фінансово-правовий примус у сфері державної
митної справи”. Виділено особливі ознаки фінансово-правового примусу
у митній сфері. Виокремлено мету фінансово-правового примусу в галузі митного регулювання. Наведено види заходів фінансово-правового
примусу у сфері державної митної справи. Констатовано, що фінансо-
во-правовий примус у митній сфері застосовується у відносинах щодо
невиконання або неналежного виконання обов’язку із сплати митних
платежів та порушення порядку здійснення валютних операцій у сфері
зовнішньоекономічної діяльності. Визначено перспективи подальших наукових досліджень фінансово-правового примусу у сфері державної митної справи.

Посилання

1. Оніщик Ю.В. Митні правовідносини: поняття, ознаки, види // Науковий вісник Національного уні-
верситету державної податкової служби України (економіка, право). 2012. № 1 (56). С. 142–147.
2. Словник української мови. Академічний тлумачний словник. URL: http://sum.in.ua/s/prymus
(дата звернення 15.05.2018 р.).
3. Коломоєць Т. О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика
реалізації: моногр. Запоріжжя: Поліграф, 2004. 404 с.
4. Жаренов И.П. Государственное принуждение в условиях демократизации общества: автореф.
дисс... канд. юрид. наук: 12.00.01. Московский университет МВД России. Москва, 2006. 24 с.
5. Шевчук О.М. Засоби державного примусу у правовій системі України: автореф. дис... канд. юрид.
наук: 12.00.01. Національний університет внутрішніх справ. Харків, 2003. 22 с.
6. Сліденко А. В. Захист інтересів платників податків при застосуванні заходів податкового примусу:
дис. … канд. юрид.наук: 12.00.07. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,
Міністерство освіти і науки України. Харків, 2018. 199 с.
7. Трещова О.Р. Теоретико-правові засади державного примусу // Державне будівництво та місце-
ве самоврядування. 2010. № 19. С. 92–98.
8. Разгильдиева М.Б. Теория финансово-правового принуждения и сферы его применения: авто-
реф. дисс... докт. юрид. наук: 12.00.14. Саратовская государственная юридическая академия.
Саратов, 2011. 54 с.
9. Саттарова Н.А. Принуждение в финансовом праве. Москва: Юрлитинформ, 2006. 392 с.
10. Емельянов А.С. Реализация охранительной функции финансового права: дисс... докт. юрид.
наук: 12.00.14. Государственный университет-Высшая школа экономики. Москва, 2005. 327 с.
11. Назар Ю. С. Проць І.М. Адміністративна та фінансово-правова відповідальність за порушення
бюджетного законодавства: монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх
справ, 2018. 172 с.
12. Цинделиани И.А. О системе финансового права: современное состояние научных исследований:
монография. Москва: РАП, 2011. 158 с.
13. Івaнcький А.Й. Фiнaнcoвo-прaвoвi caнкцiї: мoнoгрaфiя. Київ: Київcький мiжнaрoдний унiвeрcитeт,
2013. 485 c.
14. Ровинський Ю.О. Фінансово-правовий примус в Україні: проблеми та перспективи розвитку: ав-
тореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2011.
39 с.
15. Коваль Д.О. Система заходів процесуального примусу у фінансовому праві: автореф. дис. ...
канд. юрид. наук: 12.00.07. Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок
України. Київ, 2011. 16 с.
16. Закарян Б.Н. Правовідновлювальні заходи в податковово-правовому регулюванні: автореф. дис.
... канд. юрид. наук: 12.00.07. Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2016. 17 с.
17. Гребенюк Н.В. Функції податково-правового примусу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.07. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2017. 21 с.
18. Шутлів Д.М. Державний примус у сфері бюджетних відносин: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.07. Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2018. 18 с.
19. Комзюк В.Т. Адміністративно-правові засоби здійснення митної справи: автореф. дис. ... канд.
юрид. наук: 12.00.07. Національний університет внутрішніх справ. Харків, 2003. 19 с.
20. Педешко А.І. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил сфері: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Університет внутрішніх справ. Харків, 2000. 20 с.
21. Мудров А.А. Адміністративно-примусові повноваження митних органів та порядок їх реалізації:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Національний університет “Одеська юридична ака-
демія”. Одеса, 2013. 20 с.
22. Омельчук О.М. Контрабанда за кримінальним правом України: автореф. дис... канд. юрид. наук:
12.00.08. Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2002. 20 с.
23. Процюк О.В. Кримінальна відповідальність за контрабанду: автореф. дис... канд. юрид. наук:
12.00.08. Національна академія внутрішніх справ України. Київ, 2006. 18 с.
24. Оніщик Ю.В. Фінансова відповідальність за порушення митного законодавства України: сутність та
проблемні моменти // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2017. № 2. С. 19–25.
25. Пришва Н.Ю. Правові проблеми регулювання обов’язкових платежів: дис. ... докт. юрид. наук:
спец. 12.00.07. К., 2004. 439 с.
26. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/4495-17 (дата звернення 18.05.2018 р.)
27. Оніщик Ю.В. Правове регулювання митних відносин в Україні та в країнах Європейського Союзу:
фінансово-правовий аспект: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. Київський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2014. 44 с.
28. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2755-17 (дата звернення 18.05.2018 р.).
29. Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотри-
мання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютно-
го та іншого законодавства платниками податків – юридичними особами та їх відокремле-
ними підрозділами: наказ Міністерства фінансів України від 20 серпня 2015 року № 727.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1300-15 (дата звернення 18.05.2018 р.).
30. Lyons T. EU Customs Law. 3d ed. Oxford: Oxford University Press, 2018. 680 p.
31. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21 червня 2018 року № 2473-VIII.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19 (дата звернення 19.03.2019 р.).
32. Goossens L., Gevers B. Feasibility of Harmonizing Customs Sanctioning Systems in the European Union:
Some Considerations from a Belgian Point of View // Global Trade and Customs Journal. 2018. Vol. 13
(7/8). P. 329-334.
33. Wilke M., Ruping H. ‘The Criminal Provisions of German and UK Export Control and Sanctions Law //
Global Trade and Customs Journal. 2019. Vol. 14 (1). P. 17-30.
34. Directive (EU) 2017/1371 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2017 on the fight
against fraud to the Union’s financial interests by means of criminal law. URL: http://eclan.eu/
en/eu-legislatory/directive-eu-2017-1371-of-the-european-parliament-and-of-the-council-of-5-july-
2017-on-the-fight-against-fraud-to-the-union-s-financial-interests-by-means-of-criminal-law (дата
звернення 14.03.2019)
Опубліковано
2019-11-07
Номер
Розділ
Статті