АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ


  • Юрій Оніщик Академія праці, соціальних відносин і туризму
Ключові слова: .

Анотація

В оновленому Законі України “Про освіту” [1] визначено нові підходи розвитку освітньої галузі.
Однією з новацій освітнього процесу можна вважати запровадження такого елемента системи забез-
печення якості освіти як академічна доброчесність. Введення в освітянське законодавство правових
основ формування інституту академічної доброчесності спрямоване на зміну ціннісних орієнтирів у
сфері освіти.

Посилання

1. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2145-19.
2. Дітковська Л. А., Семигіна Т. В., Буяшенко В. В. Студенто-орієнтований підхід у формуванні
академічної доброчесності в сучасному університеті // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2018.
№ 8 (322), Ч.1. С. 12-19.
3. Stepurko T., Anufriyeva V., Tymoshevska V. Perceived quality of out- and in-patient services in Ukraine:
health care users’ perspective // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2017. № 1.
С. 11-24. URL: https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/1_2017_11-24.pdf
4. Барська Ю., Степурко Т., Семигіна Т., Тимошевська В. Здоров’я та (не)здорова поведінка укра-
їнського населення: Результати національного репрезентативного дослідження «Індекс здо-
ров’я. Україна» // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2018. № 2. С. 77-92.
URL: https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Visnyk_2_2018-77-92.pdf
5. Stepurko T., Betliy O., Semigina T., Tymoshevska V. Do people expect the healthcare reform? (Results
of the national representative survey «Health Index. Ukraine») // Вісник Академії праці, соціальних
відносин і туризму. 2018. № 4. С. 75-87. URL: https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/
Visnyk_4_2018-75-87.pdf
6. Степурко Т., Семигіна Т., Барська Ю., Тимошевська В. Поведінкові детермінанти здоров’я (ре-
зультати національного репрезентативного дослідження «Індекс здоров’я. Україна») // Вісник
Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2019. № 1. С. 102-124. URL: https://www.socosvita.
kiev.ua/sites/default/files/Visnyk_1_2019--102-124.pdf
Опубліковано
2019-11-07
Номер
Розділ
Статті