ДОКТОРСЬКА ПІДГОТОВКА ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ: ОРІЄНТАЦІЯ НА РИНОК ПРАЦІ


Ключові слова: професійна підготовка з соціальної роботи; професіоналізація соціальної роботи; докторська освіта з соціальної роботи; Структура розвитку дослідника.

Анотація

У статті проаналізовано підходи до професійної підготовки фахівців на третьому рівні вищої освіти у Великій Британії. В якості основних сучасних тенденцій відзначено застосування компетентнісного підходу й орієнтацію на ринок праці. Виявлено особливості розвитку третього рівня вищої освіти з соціальної роботи у Великій Британії: створення, акредитація, підтримка національних докторських програм на базі Центрів і Партнерств досконалості докторської підготовки; розвиток програм для здобуття ступеню професійного доктора соціальної роботи; забезпечення якості підготовки через університетські рамки кваліфікацій; запровадження механізмів зміцнення дослідницької спроможності викладачів і докторантів. Встановлено сучасну тенденцію орієнтації професійної підготовки на третьому (PhD) рівні вищої освіти на ринок праці на прикладі докторських (PhD) програм із соціальної роботи. Охарактеризовано Структуру розвитку дослідника – науково-обґрунтованого інструменту для забезпечення формування у студентів докторських програм відповідних компетентностей, затребуваних на ринку праці. 

Посилання

1. Boiko O., Kabachenko N. Social Work Formation in Ukraine // Renastere: International Journal for Transformative Social Policies and Practice. 2016. № 1. P. 35-40.
2. Карагодіна О., Пожидаєва О. Запровадження програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи: аналіз поточної ситуації // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2017. № 1. С. 85-91.
3. Винницький М. Впровадження третього циклу вищої освіти – ключ до успіху Болонського процесу // Вища школа. 2008. № 12. С. 20–27.
4. Докторські програми в Україні: досвід НаУКМА / За ред. В. П. Моренця. Київ : Універ. вид-во «Пульсари», 2010. 160 с.
5. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд / За заг. ред. С. Калашнікової та В. Лугового. Київ: Пріоритети, 2015. 84 с.
6. Таланова Ж. В. Докторська підготовка у світі та Україні. Київ: Міленіум, 2010. 475 с.
7. Бойко О. М., Кабаченко Н. В., Савчук О. М. Докторська програма (PhD) зі спеціальності «Соціальна робота і соціальна політика». Київ : Макрос, 2011. 60 с.
8. Boiko O. M., Kabachenko N. V., Semigina T. V. Academization of social work profession in Ukraine: reflections on experience // Наукові записки НаУКМА. 2015. Т. 175: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. C. 65–70.
9. Semigina T., Kabachenko N., Boyko O. Piloting a social work doctoral programme: Ukraine’s vignette // European Social Work Journal. 2017. Vol. 20(2). P. 265-276.
10. Dominelli L. Social Work in a Globalizing World. Cambridge : Polity Press, 2010. 211 p.
11. Lyons K., Huegler N. European Perspectives on Education for Social Work and Social Pedagogy // Social Work Education and Training, Research Highlights in Social Work / Ed. by J. Lishman. London: Jessica Kingsley Publishers, 2012. No. 54. P. 35–54.
12. Orme J., Powell J. Building Research Capacity in Social Work: Process and Issues // British Journal of Social Work. 2008. Vol. 38 (5). P. 988–1008.
13. Staub-Bernasconi S. Social work as a discipline and profession // Theories and methods of social work. Exploring different perspectives / Ed. by V. Leskosek. Ljubljana: Faculty of Social Work, 2009. P. 9–30.
14. Shaw I . Is Social Work Research Distinctive? // Social Work Education. 2007. Vol. 26 (7). P. 659–669.
15. Barnard A. Professional doctorates in the social sciences // Work Based Learning e-Journal. 2011. Vol. 2 (1). P. 259–275.
16. Scourfield J., Maxwell N. Social work doctoral students in the UK: a web-based survey and search of the index to theses // British Journal of Social Work. 2010. Vol. 40 (2). P. 548–566.
17. Shardlow S., Leigh J., Morriss L. An audit of doctoral students in Social Work across the UK: the need for a national network // The Higher Education Academy. 2012. URL: http://www.heacademy.ac.uk/ assets/documents/disciplines/hsc/SW-SP/An_audit_ of_doctoral_students_in_social_work_across_ the_UK_Shardlow_Leigh_Morriss.pdf (accessed 15.12.2016).
18. Бойко О. М. Професійна підготовка фахівців із соціальної роботи третього рівня вищої освіти у Великій Британії : Дис. на здобуття наук. ступеня к-та пед. наук : 13.00.04. Київ, 2017. 262 с.
19. Бойко О.М. Основні підходи до формування змісту підготовки фахівців соціальної роботи на третьому рівні вищої освіти у Великобританії // Вища освіта України. 2016. № 4 (дод. 2). С. 27 – 31.
20. Harris M. Review of Postgraduate Education, M 14/96 / Higher Education Funding Council for England, Bristol. 1996. URL: http://www.hefce.ac.uk/Pubs/hefce/1996/m14_96.html. (accessed 18.10.2016).
21. Joint skills statement (JSS) of the UK research councils’ training requirements for research students / AHRB’s ‘Skills Training Requirements for Research Students’. 2001. URL: access: http://www. humanities.ox.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0013/5116/gtf2010.pdf (accessed 18.10.2016).
22. SET for Success. The supply of people with science, technology, engineering and mathematics skills. The Report of Sir Gareth Roberts’ Review. 2002. URL: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/ http:/www.hm-treasury.gov.uk/d/ robertsreview_introch1. pdf (accessed 18.10.2016).
23. The Concordat to Support the Career Development of Researchers. An Agreement between the Funders and Employers of Researchers in the UK. URL: https://www.vitae.ac.uk/policy/vitae-concordatvitae-2011.pdf (accessed 18.10.2016).
24. Brown K., Cooke C. Professional Doctorate Awards in the UK. Lichfield : UK Council for Graduate Education, 2010. URL: http://www.ukcge.ac.uk/Search/Default.aspx?q=2010++Professional+Doctora te +Awards+in+the+UK+%282010%29 (accessed 18.10.2016).
25. About the Vitae Researcher Development Framework (RDF). URL: https://www.vitae.ac.uk/ researchers-professional-development/about-the-vitae-researcher-development-framework (accessed 18.10.2016).
26. PhD Social Policy / Social Work // University of York. URL: http://www.york.ac.uk/spsw/postgraduate/ phd (accessed 18.10.2016).
27. Семигіна Т. Започаткування підготовки докторів філософії із соціальної роботи: досвід Академії праці, соціальних відносин і туризму // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: м-ли Всеукр. наук.-практ. конф.(Умань, 11-12 жовтня 2018 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. Умань: Візаві, 2018. C. 146-148.
28. Карагодіна О. «Академізація» спеціальності як виклик для українських шкіл соціальної роботи // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2017. № 3. -С. 7-11.
29. Звернення учасників круглого столу «Професійні стандарти соціальної роботи в Україні: Quo Vadis» (Київ, 1.11.2018 р.). URL: https://bit.ly/2FTYQEm (дата звернення 30.11.2018).
30. Карагодіна О. Розробка проекту паспорта наукової спеціальності “Соціальна робота”// Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2018. № 2. С. 100-103.
Опубліковано
2019-05-08
Номер
Розділ
Статті