ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ В 1917–1921 РР.: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД


Анотація

Мета роботи полягає в аналізі наукового доробку з проблеми формування та діяльності місцевих органів влади в Україні в 1917–1921 рр. у вітчизняній та зарубіжній історіографії. Методологія дослідження. В основу методології покладено базові принципи історичного пізнання, зокрема завдяки принципам всебічності та системності вдалося охопити наукову літературу з часу створення місцевих органів у роки Української революції до сьогодення. Для розв’язання поставлених у статті мети й завдань з використанням конкретно-пошукового методу було сформовано базу наукової літератури з даної проблематики для проведення аналізу. За допомогою типологічного та проблемно-хронологічного методу здійснено хронологічно-тематичну класифікацію наявної історіографічної бази. Метод компаративістики дозволив співставити погляди різних дослідників та висвітлити зміст конкретних праць з досліджуваної проблеми. Наукова новизна. Вперше проведено комплексний огляд наявних досліджень, що висвітлюють специфіку та тенденції створення і функціонування системи місцевих органів влади в добу Української революції. Узагальнивши розрізненні та фрагментарні дані, вдалося визначити концептуальне бачення досліджуваної проблеми в наявній на сьогодні історіографії. Висновки. На основі аналізу історіографічної бази проблеми формування та діяльності місцевих органів влади в Україні періоду Української революції 1917–1921 рр. проведено загальну класифікацію і поділено наявні матеріали на три групи. Першу групу складають праці державних діячів та безпосередніх учасників подій Української революції, в яких вони характеризували практику створення місцевих органів влади. Радянські історики ігнорували зазначену тематику, розглядаючи у своїх дослідженнях більшовицькі Ради, нівелюючи значення діяльності органів влади УНР та Української держави. Аналіз наукового доробку сучасних вітчизняних і зарубіжних вчених засвідчує значну увагу істориків до періоду Української революції 1917–1921 рр. Однак, слід відзначити крайню недостатність розробки тематики організації та діяльності місцевої влади часів Української революції і визнати відсутність структурованих комплексних досліджень з цього питання.

Опубліковано
2020-01-28
Номер
Розділ
Статті