Державне та регіональне управління : навч. посіб. / О. Ю. Бобровська,  Т. О. Савостенко, О. Ю. Матвеєва, В. К. Лебедєва. – 2-ге вид., доповн. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. – 160 с.

ISBN 978-617-7139-35-4

У навчальному посібнику викладено основні положення дисципліни «Державне та регіональне управління». Наведено основи теорії державного управління та історичних форм державного й регіонального управління. Розкрито сутність, класифікацію функцій державного управління; цілі, функції, об’єкти державного регулювання економіки; роль різних гілок влади в процесі державного управління; повноваження, порядок формування та роботи державних органів виконавчої влади; територіальні засади регіональної економіки; цілі та принципи державної регіональної політики; повноваження місцевих державних адміністрацій; роль органів місцевого самоврядування в системі державного та регіонального управління; напрями змін адміністративнотериторіального устрою України; модель трансформації місцевого самоврядування на основі децентралізації управління. Видання підготовлене для здобувачів вищої освіти за програмами підготовки бакалаврів галузей знань «Публічне управління та адміністрування» та «Менеджмент», може бути корисним для магістрів зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування», а також для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які проходять курси підвищення кваліфікації.

Ціна друкованого примірника: 85 грн

Опубліковано: 2019-07-01

Весь випуск

Materials