• СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА ДАНИХ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
  2018

  Старушенко Г. А.
  Статистична обробка даних в системі публічного управління : навч. посіб. / Г. А. Старушенко. – Дніпро : ГРАНІ, 2018. – 144 с.

  ISBN 978-617-7351-33-6

  У навчальному посібнику надається методика аналізу даних за допомогою однієї з найбільш потужних і популярних програм статистичної обробки інформації – SPSS версії 17.0, що дозволить студентам набути практичні вміння з користування статистичними методами обробки інформації в економічних, маркетингових, соціологічних та інших прикладних дослідженнях. Докладно описуються основи роботи з пакетом SPSS, розглядаються структура та інтерфейс програми, описуються інструменти обробки й аналізу даних, методи їх збереження, експорту, переносу в інші редактори MS Office, а також способи табличного і графічного зображення отриманих результатів. Видання підготовлене для здобувачів вищої освіти за програмами підготовки бакалаврів галузей знань «Публічне управління та адміністрування» та «Менеджмент», може бути корисним для магістрів зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування», а також для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які проходять курси підвищення кваліфікації

  Ціна друкованого примірника: 77 грн

 • УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
  2018

  Управління проектами : навч. посіб. / Т. В. Маматова, В. М. Молоканова, І. А. Чикаренко, О. О. Чикаренко. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. – 128 с.

  ISBN 978-617-7139-34-7

  У навчальному посібнику вміщено комплекс навчально-методичних матеріалів з основ управління проектами в публічній сфері, зокрема з питань використання проектного підходу для вирішення завдань розвитку на різних рівнях публічного управління задля досягнення стратегічних результатів з мінімальними витратами ресурсів. Видання підготовлене для здобувачів вищої освіти за програмами підготовки галузі знань «Публічне управління та адміністрування», також може бути корисним для практичних працівників – державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, науковців, що займаються дослідженнями проблем у сфері публічного адміністрування

  Ціна друкованого примірника: 70 грн

 • УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ТА БЮДЖЕТОМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
  2018

  Управління фінансовими ресурсами та бюджетом територіальних громад : практ. посіб. / О. Ю. Бобровська, Т. А. Крушельницька, О. Ю. Матвеєва, М. М. Трещов, Л. Г. Шевченко ; за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Дніпро : ГРАНІ, 2018. – 128 с.

  ISBN 978-617-7351-37-4

  У посібнику вміщена загальна характеристика інструментів управління фінансовими ресурсами територій, доступних органам місцевого самоврядування в умовах децентралізації державного управління, надані рекомендації щодо посилення фінансової спроможності громад та органів місцевого самоврядування за рахунок застосування портфельного підходу до управління муніципальними активами. Видання підготовлене для здобувачів вищої освіти за програмами підготовки галузі знань «Публічне управління та адміністрування», також може бути корисними для практичних працівників – державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, науковців, що займаються дослідженнями проблем у сфері публічного адміністрування

  Ціна друкованого примірника: 70 грн

 • Децентралізація влади в Україні: оцінювання результатів формування та розвитку самодостатніх громад


  Децентралізація влади в Україні: оцінювання результатів формування та розвитку самодостатніх громад : монографія / за заг. та наук. ред. С. М. Серьогіна, І. А. Чикаренко. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. – 292 с.
  Досліджуються концептуальні засади оцінювання динаміки розвитку та співробітництва об'єднаних територіальних громад. Розглядається зарубіжний досвід децентралізації, пропонуються інноваційні підходи, моделі та інструменти оцінювання розвитку та співробітництва територіальних громад в умовах децентралізації, зокрема на основі моделі проектної зрілості, новітніх форм участі громадськості в управлінні та формуванні місцевих політик, у тому числі із застосуванням міжмуніципальної та мережевої взаємодії, підходи до формування та оцінювання громадянських та проектних компетентностей тощо.

 • Державне управління формуванням партнерських відносин між владою та бізнесом в умовах соціальних перетворень

  Квітка С. А. 

  Державне управління формуванням партнерських відносин між владою та бізнесом в умовах соціальних перетворень : монографія / С. А. Квітка. - Дніпро : "Грані", 2017. - 268 с.
  Визначено особливості політичного впливу бізнесу на державу й суспільство в країнах розвинутої демократії і в умовах системної трансформації в Україні. На основі аналізу проблем функціонування інституту бізнесу сформульована сукупність теоретичних положень, що формують новий самостійний напрямок у науці державного управління, у рамках якого вирішується велика соціально значима наукова проблема інституціоналізації шляхів реалізації бізнес-співтовариством політичних цілей як однієї з базових підсистем цілісної суспільно-політичної системи суспільства. Комплексно розглянуті теоретичні підходи до обґрунтування місця бізнесу в сучасному демократичному суспільстві, особливостей його партнерства з публічною владою та громадянським суспільством, яке є рушійною силою соціальних перетворень в умовах глобалізації.
  Для науковців, які працюють у галузі знань «Державне управління», викладачів, докторантів, аспірантів, співробітників системи публічного управління.

26 - 30 з 30 результатів << < 1 2