• КОНВЕРГЕНЦІЯ ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРУ З ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ І СЕКТОРОМ ПРИВАТНИМ: АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКИЙ ТА КОНТИНЕНТАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПОЛЮСИ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ПАРАДИГМИ РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ У ХХІ ст.
  2022

  Онуфрієнко О. В.

  Конвергенція публічного сектору з громадянським суспільством і сектором приватним: англо-американський та континентально-європейський полюси універсальної парадигми реформ публічного врядування у ХХІ ст. : Досвід компаративного дослідження, прогностичні сценарії, стратегії післявоєнної відбудови для України): монографія. / О. В. Онуфрієнко, Дніпро: Вид-во «ГРАНІ», 2022. 530 с.

  ISBN 978-617-7351-77-0  

  Монографія, засвідчуючи вихід компаративного напряму вітчизняної доктрини публічного врядування до нових наукових обріїв, підсумовує багаторічний досвід порівняльного дослідження світових, регіональних та національних парадигм реформ публічного сектору ХХІ ст., розглянутих у площині складної й актуальної проблематики взаємодії основних суспільних акторів - держави, громадянського суспільства та приватного сектору. Компаративний дослідницький апарат монографії скеровує наукову оптику на вивчення строкатої мапи світової практики публічного врядування та результатів її доктринального осмислення, яка звичайно залишається непомітною за вітчизняними маркувальними узагальнюючими формулами на кшталт «кращий світовий (європейський) досвід».

  Відповідно до авторської концепції, якою запроваджено в науковий обіг цілу низку нових понять і термінів, у монографії вперше узагальнюються, систематизуються та комплексно інтерпретуються провідні концептуально-емпіричні підходи до визначення й тлумачення бажаних параметрів взаємодії публічного сектору, громадянського суспільства та сектору приватного, згенеровані сучасною континентально-європейською й англо-американською доктриною та актуальною практикою реформ публічного врядування. В результаті застосування цієї концепції вперше підтверджено авторську гіпотезу про наявність універсального тренду на конвергенцію основних суспільних акторів у розвинених країнах, де державу на інституціональному рівні репрезентовано органами публічного врядування в цілому та публічною службою зокрема, який, однак, розпадається на відмітні підходи, застосовувані відповідно в державах англосфери та у країнах ЄС. На основі отриманих нових даних спрогнозовано ймовірні наслідки стратегічного орієнтування України на ту чи іншу іноземну модельно-взірцеву основу.

  Для науковців, які репрезентують науку публічного врядування, в тому числі для аспірантів і докторантів, для політиків і публічних  службовців, які цікавляться тенденціями практики реформ публічного сектору в зарубіжних державах та можливостями рецепції цього досвіду на вітчизняному ґрунті.

 • УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
  2020

  Серьогіна Т. В.

        Удосконалення системи надання публічних послуг в умовах децентралізації: методологічні засади : монографія / Т. В. Серьогіна. – Дніпро: ГРАНІ, 2020. - 288 с.

  ISBN 978-617-7351-71-8

  Досліджуються питання методологічних засад децентралізації системи надання публічних послуг, аналізуються теоретико-методологічні засади в реалізації сервісної функції органів публічної влади, трансформаційні процеси в сфері надання послуг органами публічної влади, передумови децентралізації публічних послуг в Україні, пропонуються підходи до формування ефективної системи публічних послуг.
  Стане в нагоді науковцям та практикам у сфері публічного управління, аспірантам та слухачам магістерських програм у освітній галузі
  «Публічне управління та адміністрування».

 • МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ОСНОВИ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
  2020

  Сорокіна Н. Г.

  Морально-етичні основи публічної служби в умовах трансформації влади в Україні : моногр. – Дніпро : ГРАНІ, 2020.  – 296 с.

  ISBN 978-617-7351-70-1

  У монографії систематизовано та узагальнено теоретичні підходи до розгляду морально-етичної проблематики в системі публічної служби; узагальнено зарубіжний досвід щодо етизації публічної служби з метою використання його структурних елементів у вітчизняній практиці; визначено роль етичної інфраструктури у процесі формування морально-етичних основ публічної служби; досліджено професійно-етичні аспекти особистості публічного службовця та на основі соціологічного дослідження з’ясовано особливості змін, які відбулися в ціннісних орієнтаціях публічних службовців за останні роки; проаналізовано морально-етичні характеристики в процесах професіоналізації та організації кар’єри публічного службовця; запропоновано шляхи відновлення довіри до органів публічної влади; запропоновано практичні рекомендації стосовно удосконалення процесу формування морально-етичних основ публічної служби.

  Розрахована на науковців, слухачів, студентів, публічних службовців, фахівців у сфері публічного управління та адміністрування.

 • РОЗВИТОК КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
  2020

  Маланчій М.О.
  Розвиток кадрового менеджменту Державної прикордонної служби України :
  монографія / Микола Олександрович Маланчій. – Дніпро : ГРАНІ, 2020. – 302 с.

  ISBN 978-617-7351-66-4

  Обґрунтовано теоретичні засади кадрового менеджменту та визначено його структуру, функції та принципи. Здійснено системний аналіз особливостей розвитку кадрового менеджменту в системі Державної прикордонної служби України. Узагальнено підходи до модернізації кадрового менеджменту Державної прикордонної служби України в контексті реформування державного управління.
  Для вчених, що працюють у галузі знань «Публічне управління та адміністрування», викладачів, докторантів, аспірантів, слухачів, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

 • ПОЛІТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ
  2020

  Тарасенко Т. М.
   Політична відповідальність у сфері місцевого самоврядування України : монографія /
  Тетяна Миколаївна Тарасенко. – Дніпро : ГРАНІ, 2020. – 402 с.

  ISBN 978-617-7351-68-8

  Розкрито особливості політичної відповідальності у сфері місцевого самоврядування як форми публічної влади. Систематизовано та узагальнено теоретичні підходи до розгляду політичної відповідальності в міждисциплінарному науковому дискурсі та визначено публічноуправлінський контекст її дослідження в місцевому самоврядуванні. Розглянуто сучасний зарубіжний досвід запровадження політичної відповідальності в місцевому самоврядуванні та історичний досвід України в цій сфері. Особливу увагу приділено аналізу політичної відповідальності в сучасній системі місцевого самоврядування в Україні.
  Обґрунтовано перспективи розвитку політичної відповідальності на основі реалізації концепту «відповідальності» в системі європейських стандартів місцевого самоврядування, врахування дискреційності влади місцевого самоврядування, формування інституціональної поведінки виборних осіб органів місцевого самоврядування. Запропоновано ціннісно-цільову концепцію політичної відповідальності як чинник раціоналізації управління публічними справами в інтересах «місцевого населення».
  Для слухачів, студентів, науковців, публічних службовців, депутатів місцевих рад, фахівців у сфері публічного управління.

 • АКТУАЛЬНІ ТРЕНДИ СУЧАСНОГО КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ
  2020

  Автори: В. Д. Демченко, д- філол. Наук, проф.; М. В. Бутиріна, д-р наук із соц. ком., проф.; А. М.  Бахметьєва, канд. наук із соц. ком., доц.; І. С. Бучарська, канд. філол. наук; О. В. Гудошник, канд. філол. наук, доц.; О. В. Кирилова, канд. філол. наук, доц.; Л. В. Темченко, канд. філол. наук.

  Актуальні тренди сучасного комунікативного простору : колективна монографія / за заг. ред. В.Д. Демченка. – Дніпро ; ГРАНІ, 2020. – 100 с.    

  ISBN 978-617-7351-67-1

  У колективній монографії представлено ключові тренди розвитку світової та вітчизняної медіа сфери. Запропоновано узагальнення досвіду застосування провідних комунікаційних технологій у медіа діяльності. Проблематизовано явища, що мають ознаки маніпулятивності та патогенності.

  Монографія може представляти інтерес для студентів, що опановують спеціальність «Журналістика», профільних викладачів, медіа практиків та усіх, хто цікавиться розвитком соціальних комунікацій.

 • ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ
  2019

  Липовська Н. А.
  Психологія управління : навч. посіб. / Н. А. Липовська, І. В. Письменний. –Дніпро : ГРАНІ, 2019. – 198 с.

  ISBN 978-617-7351-52-7

  У навчальному посібнику на основі широкого кола джерел розкривається зміст психології управління, обґрунтовано можливості застосування психології управління в практичній діяльності керівників; групова діяльність у системах управління; загальні та міжособистісні стосунки в колективах; керівництво і лідерство в структурах управління; психологія управлінських впливів; конфліктні ситуації в колективі і шляхи їх вирішення; управлінська діяль-ність в екстремальних ситуаціях; особливості невербальної психодіагностики. Дане видання може бути корисне для осіб, що вивчають публічне управління, мене-джмент у галузі юриспруденції, економіки, соціальної психології, соціології, а також для аспірантів, наукових і практичних працівників, що займаються проблемами публічного управління.

  Ціна друкованого примірника: 105 грн

 • УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
  2019

  Управління персоналом в органах публічної влади : навч. посіб. /  С. М. Серьогін, Є. І. Бородін,  К. В. Комарова, Н. А. Липовська, Т. М. Тарасенко. – Дніпро. : ДРІДУ НАДУ, 2019. – 200 с.

  ISBN 978-617-7351-48-0

  У навчальному посібнику розглянуто теоретичні аспекти управління персоналом в органах державної влади, що посідає чільне місце у системі підготовки управлінців нового покоління. Розкрито суттєві аспекти управління персоналом: методологію, систему, стратегічне управління персоналом, планування роботи з персоналом, управління розвитком та поведінкою персоналу організації, оцінювання результатів його діяльності, планування та розвиток кар’єри на державній службі, мотивація персоналу, формування та розвиток корпоративної культури, управління командами.

  Ціна друкованого примірника: 105 грн

 • ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА
  2019

  Алексєєв В. М.
  Взаємовідносини держави та суспільства : навч. посіб. / В. М. Алексєєв, Н. А. Липовська. – Дніпро : ГРАНІ, 2019. – 172 с.

  ISBN 978-617-7351-51-0

  У навчальному посібнику на основі широкого кола джерел розкривається зміст взаємовідносин держави та суспільства, досліджуються особливості розвитку громадянського суспільства, виділяється роль особистості у публічній політичній діяльності. Особливе місце відведено удосконаленню державно-громадських відносин у сучасному українському суспільстві. Адресується слухачам, політикам, працівникам управлінського корпусу, науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, для яких політична діяльність має професійний та громадянський сенс як важливий феномен розвитку сучасного українського суспільства

  Ціна друкованого примірника: 90 грн

 • МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  2019

  Міжнародні стандарти місцевого самоврядування : хрестоматія упоряд.
  Є. І. Бородін, С. А. Квітка, Т. М. Тарасенко. – Дніпро : ГРАНІ, 2019. – 148 с.

  ISBN 978-617-7351-56-5

  Наведено перелік документів Ради Європи та її консультативного органу – Конгресу місцевої та регіональної влади Європи, в яких визначено стандарти місцевого самоврядування. Питання стандартів місцевого самоврядування входить до переліку тем дисципліни «Місцеве самоврядування в системі публічного управління». У хрестоматії представлено ключові акти щодо розвитку місцевого самоврядування, демократії участі на місцевому рівні, європейського транскордонного та міжрегіонального співробітництва. Для слухачів усіх форм навчання магістерської програми за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

  Ціна друкованого примірника: 80 грн

 • ПУБЛІЧНА СЛУЖБА
  2019

  Публічна служба : навч. посіб. / С. М. Серьогін, Н. А. Липовська, Є. І. Бородін [та ін.] ;
  за заг. ред  С. М. Серьогіна. – 2-ге вид. - Дніпро : ГРАНІ, 2019 – 384 с.

  ISBN 978-617-7351-40-4  

  У посібнику на основі широкого кола джерел розкривається зміст публічної служби, обґрунтовуються теоретичні засади публічної служби, визначаються її системні характеристики. Здійснюється системний аналіз професіоналізму публічних службовців як умови та ресурсу забезпечення меритократичності управління. Узагальнюються підходи до модернізації публічної служби в контексті реформування державного управління. Для вчених, що працюють у галузі знань «Публічне управління та адміністрування», викладачів, докторантів, аспірантів, слухачів, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

  Ціна друкованого примірника: 200 грн

 • ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА
  2019

  Липовська Н. А.
  Публічна політика : навч. посіб. / Н. А. Липовська, І. В. Письменний. – 2-ге вид., - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. – 104 с.

  ISBN 978-617-7139-39-2

  У навчальному посібнику на основі широкого кола джерел розкривається зміст публічної політики, обґрунтовується сутність, типологія і реалізація публічної політики, виділяється роль політичних інститутів у публічній політичній діяльності. Особливе місце відводиться оптимізації публічної політичної діяльності в сучасному українському суспільстві. Видання підготовлене для здобувачів вищої освіти за програмами підготовки галузі знань «Публічне управління та адміністрування», також може бути корисним для практичних працівників – державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, науковців, що займаються дослідженнями проблем у сфері публічного адміністрування.

  Ціна друкованого примірника: 57 грн

 • ПРАВО В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
  2019

  Право в публічному управлінні : навч. посіб. / В. Баштанник, А. Новак,  Є. Бородін [та ін.] ;
  за заг. ред. В. В. Баштанника. – 2-ге вид. – Дніпро : ГРАНІ, 2019. – 258 с.

  ISBN 978-617-7351-54-1

  Навчальний посібник містить матеріали для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань правового регулювання публічного адміністрування. У посібнику містяться основні навчально-методичні матеріали для засвоєння теоретичних положень, вироблення вмінь та практичних навичок з дисципліни «Право в публічному управлінні» відповідно до тематичного плану, перелік питань для самостійного опрацювання слухачами, перелік рекомендованої літератури. Для підготовки слухачів за магістерською програмою всіх форм навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», аспірантів, а також для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

  Ціна друкованого примірника: 135 грн

 • СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ
  2019

  Соціально-психологічні основи ділового спілкування : навч. посіб./ Є. І. Бородін, К. В. Комарова, Н. А. Липовська, Т. М. Тарасенко. – Дніпро : ГРАНІ, 2019. – 184 с.

  ISBN 978-617-7351-49-7

  У навчальному посібнику узагальнено та систематизовано матеріал із основ загальної та соціальної психології, етики ділового спілкування. Навчальний посібник дасть змогу ознайомитися з теорією, методологією та мистецтвом ділового спілкування, оволодіти навичками здійснювати ефективні комунікації на індивідуальному, міжособистісному та груповому рівнях.

  Ціна друкованого примірника: 97 грн

 • Державна молодіжна політика в Україні: механізм формування та реалізації в контексті розвитку
  2019

  Бородін Є. І.
  Державна молодіжна політика в Україні: механізм формування та реалізації в контексті розвитку : навчальний посібник. 2-ге видання, доповнене / Є. І. Бородін. – Дніпро : Грані, 2019. – 176 с.

  ISBN 978-617-7351-55-8

  У виданні аналізуються державна молодіжна політика в Україні, молодіжне законодавство та парламентські слухання про становище молоді в Україні, органи управління у сфері соціального становлення та розвитку молоді, державні молодіжні програми в Україні. Видання розраховано на працівників державних установ, що здійснюють державну молодіжну політику, викладачів, студентів, аспірантів вищих навчальних закладів, науковців, представників молодіжних громадських організацій, а також на широке коло читачів, які цікавляться проблемами молодіжної політики в Україні, у першу чергу на тих молодих громадян, задля яких вона здійснюється.

  Ціна друкованого примірника: 93 грн

 • ПУБЛІЧНА СЛУЖБА
  2018

  Публічна служба : навч. посіб. / С. М. Серьогін, Н. А. Липовська, Є. І. Бородін [та ін.] ; за заг. ред С. М. Серьогіна. – Дніпро : ГРАНІ, 2018. – 384 с.

  ISBN 978-617-7351-40-4
  У посібнику на основі широкого кола джерел розкривається зміст публічної служби, обґрунтовуються теоретичні засади публічної служби, визначаються її системні характеристики. Здійснюється системний аналіз професіоналізму публічних службовців як умови та ресурсу забезпечення меритократичності управління. Узагальнюються підходи до модернізації публічної служби в контексті реформування державного управління. Для вчених, що працюють у галузі знань «Публічне управління та адміністрування», викладачів, докторантів, аспірантів, слухачів, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.   Ціна друкованого примірника: 197 грн
 • АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
  2018

  Баштанник В. В.
  Адміністративне право : навч. посіб. / В. В. Баштанник, І. Д. Шумляєва. – 2 - е вид., переробл. і доповн. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. – 200 с.

  ISBN 978-617-7139-38-5

  У посібнику розкриваються основні питання теорії адміністративноправового регулювання, що включають загальнотеоретичні положення адміністративного права: предмет і метод регулювання, адміністративні норми та правовідносини, суб’єкти, які реалізують встановлений законодавством правовий статус, органи виконавчої влади, державні службовці. Розглядаються форми та методи управлінської діяльності, адміністративний примус, адміністративна відповідальність, провадження в справах про адміністративні правопорушення, забезпечення законності у сфері організації та здійснення публічного управління, засади адміністративно-правового регулювання в окремих сферах управління. Видання підготовлене для здобувачів вищої освіти за програмами підготовки бакалаврів галузей знань «Публічне управління та адміністрування» та «Менеджмент», може бути корисним для магістрів зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування», а також для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які проходять курси підвищення кваліфікації.

  Ціна друкованого примірника: 105 грн

 • ІНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА ЄС
  2018
  Прокопенко Л. Л.
  Інституційна система ЄС : навч. посіб. / Л. Л. Прокопенко, О. М. Рудік, Н. М. Рудік.
  – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. – 220 с.   ISBN 978-617-7139-40-8

  У навчальному посібнику розглядається інституційна система ЄС: її еволюція від початку процесу європейської інтеграції в 1951 р. до сучасного стану після набуття чинності Лісабонського договору у 2009 р. Посібник формує необхідні передумови для вивчення й аналізу сутності, проблем та перспектив розвитку сучасної інституційної системи ЄС. Особлива увага приділяється ключовим історичним віхам становлення та розвитку інституційної системи ЄС, основним інститутам Союзу, їх ролі та значенню в законотворчому процесі, розробленні та імплементації європейської політики. Під час роботи автори використали новітні джерела та матеріали (законодавчі акти, документи, інформаційно-аналітичні матеріали, статистичні дані, а також наукові праці експертів та учених), присвячені інституційній системі ЄС. Видання підготовлене для здобувачів вищої освіти за програмами підготовки галузі знань «Публічне управління та адміністрування», також може бути корисними для практичних працівників – державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, науковців, що займаються дослідженнями проблем у сфері публічного адміністрування.

  Ціна друкованого примірника: 115 грн

 • ТРУДОВЕ ПРАВО
  2018

  Шумляєва І. Д.
  Трудове право : навч. посіб. / І. Д. Шумляєва. – Дніпро : ГРАНІ, 2018. – 188 с.

  ISBN 978-617-7351-32-9

  У навчальному посібнику розкриваються основні питання теорії трудового права, які стосуються предмету та методу правового регулювання, системи, принципів, джерел трудового права; аналізується правовий статус суб’єктів трудових правовідносин і відносин, що пов’язані з ними. Розглядається правовий інститут колективно-договірного регулювання праці, правове регулювання зайнятості та працевлаштування, правові засади укладення, зміни і припинення трудового договору, правове регулювання робочого часу та часу відпочинку, окремі питання оплати та охорони праці за чинним законодавством, юридичні підстави для притягнення працівників до дисциплінарної, матеріальної відповідальності, порядок вирішення трудових спорів. Видання підготовлене для здобувачів вищої освіти за програмами підготовки бакалаврів галузей знань «Публічне управління та адміністрування» та «Менеджмент», може бути корисним для магістрів зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування», а також для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які проходять курси підвищення кваліфікації.

  Ціна друкованого примірника: 100 грн

 • ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ В УМОВАХ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
  2018

  Бобровська О. Ю.
  Публічне управління інвестиціями в умовах ринкових трансформацій : навч. посіб. / О. Ю. Бобровська, Т. О. Савостенко, А. Б. Кондрашихін. – 2-ге вид., допов. – Дніпро : ГРАНІ, 2018. – 238 с.

  ISBN 978-617-7351-35-0

  У навчальному посібнику викладено основні положення дисципліни «Публічне управління інвестиціями в умовах ринкових трансформацій». В навчальному посібнику розкрито теоретичні питання інвестування, складові інвестиційного клімату, правові та економічні аспекти управління, джерела формування інвестиційних ресурсів, сутність інноваційної форми інвестування економіки, основи проектування інвестиційних процесів та методику оцінки ефективності інвестицій, систему публічного управління інвестиційними процесами, основи державного впливу на іноземне інвестування в господарському комплексі країни, оцінки ефективності інвестицій. Акцент зроблено на особливостях застосування інвестиційних методик державного регулювання та практики досягнення результативності в інвестиційних процесах в регіонах. Наведено технологічні схеми здійснення інвестиційних операцій в різні об’єкти, що враховують національний досвід державного управління та іноземні традиції в сфері інвестування. Видання підготовлене для здобувачів вищої освіти за програмами підготовки галузі знань «Публічне управління та адміністрування», також може бути корисним для практичних працівників – державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, науковців, що займаються дослідженнями проблем у сфері публічного адміністрування.

  Ціна друкованого примірника: 125 грн

 • МЕТОДОЛОГІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
  2018

  Методологія публічного управління : навч. посіб. / уклад. І. В. Шпекторенко. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2018. – 120 с.

  ISBN 978-617-7139-37-8

  У навчальному посібнику вміщено матеріали, що розкривають основні положення дисципліни «Методологія публічного управління». Видання підготовлене для здобувачів вищої освіти за програмами підготовки галузі знань «Публічне управління та адміністрування», також може бути корисним для практичних працівників – державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, науковців, що займаються дослідженнями проблем у сфері публічного адміністрування.

  Ціна друкованого примірника: 65 грн

 • ДЕРЖАВНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
  2018

  Державне та регіональне управління : навч. посіб. / О. Ю. Бобровська,  Т. О. Савостенко, О. Ю. Матвеєва, В. К. Лебедєва. – 2-ге вид., доповн. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. – 160 с.

  ISBN 978-617-7139-35-4

  У навчальному посібнику викладено основні положення дисципліни «Державне та регіональне управління». Наведено основи теорії державного управління та історичних форм державного й регіонального управління. Розкрито сутність, класифікацію функцій державного управління; цілі, функції, об’єкти державного регулювання економіки; роль різних гілок влади в процесі державного управління; повноваження, порядок формування та роботи державних органів виконавчої влади; територіальні засади регіональної економіки; цілі та принципи державної регіональної політики; повноваження місцевих державних адміністрацій; роль органів місцевого самоврядування в системі державного та регіонального управління; напрями змін адміністративнотериторіального устрою України; модель трансформації місцевого самоврядування на основі децентралізації управління. Видання підготовлене для здобувачів вищої освіти за програмами підготовки бакалаврів галузей знань «Публічне управління та адміністрування» та «Менеджмент», може бути корисним для магістрів зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування», а також для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які проходять курси підвищення кваліфікації.

  Ціна друкованого примірника: 85 грн

 • ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
  2018

  Маматова Т. В.
  Інноваційні інструменти забезпечення сталого суспільного розвитку в умовах економіки знань : навч. посіб. у слайдах / Т. В. Маматова,
  В. М. Молоканова, І. А. Чикаренко. – Дніпро : ГРАНІ, 2018. – 220. с.

  ISBN 978-617-7351-31-2

  У навчальному посібнику аналізуються підходи та інструменти забезпечення сталого суспільного розвитку в умовах економіки знань, визначаються передумови та сутність сталого суспільного розвитку, розкривається зміст процесів та інноваційних технологій управління сталим розвитком. Наводяться цілі та результати вивчення теоретичного матеріалу, питання для самоконтролю знань слухачів, список рекомендованих джерел (основної та додаткової літератури, інтернетресурсів). Видання підготовлене для здобувачів вищої освіти за програмами підготовки галузі знань «Публічне управління та адміністрування», також може бути корисним для практичних працівників – державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, науковців, що займаються дослідженнями проблем у сфері публічного адміністрування.

  Ціна друкованого примірника: 115 грн

 • ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК З ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
  2018

  Практичний посібник з питань формування спроможних територіальних громад / за заг. ред. : С. М. Серьогіна. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. – 164 с.

  ISBN 978-617-7351-36-7

  Надані практичні рекомендації щодо організації та впорядкуванні діяльності об’єднаних територіальних громад. Розглянуто питання створення органів управління громадою, особливостей функціонування об’єднаної громади в нових умовах, місця і ролі голови громади в організації діяльності ефективної роботи органу місцевого самоврядування, статусу і повноважень старости як представника інтересів територіальної спільноти, основних напрямів та шляхів реалізації об’єднаними громадами завдань щодо секторального розвитку (освіти, охорони здоров’я, безпеки, надання послуг та ін.). Для голів, заступників голів, старост об’єднаних територіальних громад, депутатів місцевих рад, інших представників органів місцевого самоврядування та громадського сектору.

  Ціна друкованого примірника: 87 грн

 • ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА
  2018

  Липовська Н. А.
  Публічна політика : навч. посіб. / Н. А. Липовська, І. В. Письменний. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. – 104 с

  ISBN 978-617-7139-39-2

  У навчальному посібнику на основі широкого кола джерел розкривається зміст публічної політики, обґрунтовується сутність, типологія і реалізація публічної політики, виділяється роль політичних інститутів у публічній політичній діяльності. Особливе місце відводиться оптимізації публічної політичної діяльності в сучасному українському суспільстві. Видання підготовлене для здобувачів вищої освіти за програмами підготовки галузі знань «Публічне управління та адміністрування», також може бути корисним для практичних працівників – державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, науковців, що займаються дослідженнями проблем у сфері публічного адміністрування.

  Ціна друкованого примірника: 57 грн

1 - 25 з 30 результатів 1 2 > >>