• ТРУДОВЕ ПРАВО
  2018

  Трудове право : навч. посіб. / І. Д. Шумляєва. – Дніпро : ГРАНІ, 2018. – 188 с.

  У навчальному посібнику розкриваються основні питання теорії трудового права, які стосуються предмету та методу правового регулювання, системи, принципів, джерел трудового права; аналізується правовий статус суб’єктів трудових правовідносин і відносин, що пов’язані з ними. Розглядається правовий інститут колективно-договірного регулювання праці, правове регулювання зайнятості та працевлаштування, правові засади укладення, зміни і припинення трудового договору, правове регулювання робочого часу та часу відпочинку, окремі питання оплати та охорони праці за чинним законодавством, юридичні підстави для притягнення працівників до дисциплінарної, матеріальної відповідальності, порядок вирішення трудових спорів. Видання підготовлене для здобувачів вищої освіти за програмами підготовки бакалаврів галузей знань «Публічне управління та адміністрування» та «Менеджмент», може бути корисним для магістрів зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування», а також для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які проходять курси підвищення кваліфікації.

 • ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
  2018

  Інноваційні інструменти забезпечення сталого суспільного розвитку в умовах економіки знань : навч. посіб. у слайдах / Т. В. Маматова,
  В. М. Молоканова, І. А. Чикаренко. – Дніпро : ГРАНІ, 2018. – 220. с.

  У навчальному посібнику аналізуються підходи та інструменти забезпечення сталого суспільного розвитку в умовах економіки знань, визначаються передумови та сутність сталого суспільного розвитку, розкривається зміст процесів та інноваційних технологій управління сталим розвитком. Наводяться цілі та результати вивчення теоретичного матеріалу, питання для самоконтролю знань слухачів, список рекомендованих джерел (основної та додаткової літератури, інтернетресурсів). Видання підготовлене для здобувачів вищої освіти за програмами підготовки галузі знань «Публічне управління та адміністрування», також може бути корисним для практичних працівників – державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, науковців, що займаються дослідженнями проблем у сфері публічного адміністрування.

 • ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА
  2018

  Публічна політика : навч. посіб. / Н. А. Липовська, І. В. Письменний. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. – 104 с

  У навчальному посібнику на основі широкого кола джерел розкривається зміст публічної політики, обґрунтовується сутність, типологія і реалізація публічної політики, виділяється роль політичних інститутів у публічній політичній діяльності. Особливе місце відводиться оптимізації публічної політичної діяльності в сучасному українському суспільстві. Видання підготовлене для здобувачів вищої освіти за програмами підготовки галузі знань «Публічне управління та адміністрування», також може бути корисним для практичних працівників – державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, науковців, що займаються дослідженнями проблем у сфері публічного адміністрування.

 • СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА ДАНИХ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
  2018

  Статистична обробка даних в системі публічного управління : навч. посіб. / Г. А. Старушенко. – Дніпро : ГРАНІ, 2018. – 144 с.

  У навчальному посібнику надається методика аналізу даних за допомогою однієї з найбільш потужних і популярних програм статистичної обробки інформації – SPSS версії 17.0, що дозволить студентам набути практичні вміння з користування статистичними методами обробки інформації в економічних, маркетингових, соціологічних та інших прикладних дослідженнях. Докладно описуються основи роботи з пакетом SPSS, розглядаються структура та інтерфейс програми, описуються інструменти обробки й аналізу даних, методи їх збереження, експорту, переносу в інші редактори MS Office, а також способи табличного і графічного зображення отриманих результатів. Видання підготовлене для здобувачів вищої освіти за програмами підготовки бакалаврів галузей знань «Публічне управління та адміністрування» та «Менеджмент», може бути корисним для магістрів зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування», а також для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які проходять курси підвищення кваліфікації

 • УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
  2018

  Управління проектами : навч. посіб. / Т. В. Маматова, В. М. Молоканова, І. А. Чикаренко, О. О. Чикаренко. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. – 128 с.

  У навчальному посібнику вміщено комплекс навчально-методичних матеріалів з основ управління проектами в публічній сфері, зокрема з питань використання проектного підходу для вирішення завдань розвитку на різних рівнях публічного управління задля досягнення стратегічних результатів з мінімальними витратами ресурсів. Видання підготовлене для здобувачів вищої освіти за програмами підготовки галузі знань «Публічне управління та адміністрування», також може бути корисним для практичних працівників – державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, науковців, що займаються дослідженнями проблем у сфері публічного адміністрування

 • ДЕРЖАВНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
  2018

  Державне та регіональне управління : навч. посіб. / О. Ю. Бобровська, Д36 Т. О. Савостенко, О. Ю. Матвеєва, В. К. Лебедєва. – 2-ге вид., доповн. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. – 160 с.

  У навчальному посібнику викладено основні положення дисципліни «Державне та регіональне управління». Наведено основи теорії державного управління та історичних форм державного й регіонального управління. Розкрито сутність, класифікацію функцій державного управління; цілі, функції, об’єкти державного регулювання економіки; роль різних гілок влади в процесі державного управління; повноваження, порядок формування та роботи державних органів виконавчої влади; територіальні засади регіональної економіки; цілі та принципи державної регіональної політики; повноваження місцевих державних адміністрацій; роль органів місцевого самоврядування в системі державного та регіонального управління; напрями змін адміністративнотериторіального устрою України; модель трансформації місцевого самоврядування на основі децентралізації управління. Видання підготовлене для здобувачів вищої освіти за програмами підготовки бакалаврів галузей знань «Публічне управління та адміністрування» та «Менеджмент», може бути корисним для магістрів зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування», а також для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які проходять курси підвищення кваліфікації.

 • ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК З ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
  2018

  Практичний посібник з питань формування спроможних територіальних громад / за заг. ред. : С. М. Серьогіна. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. – 164 с.

  Надані практичні рекомендації щодо організації та впорядкуванні діяльності об’єднаних територіальних громад. Розглянуто питання створення органів управління громадою, особливостей функціонування об’єднаної громади в нових умовах, місця і ролі голови громади в організації діяльності ефективної роботи органу місцевого самоврядування, статусу і повноважень старости як представника інтересів територіальної спільноти, основних напрямів та шляхів реалізації об’єднаними громадами завдань щодо секторального розвитку (освіти, охорони здоров’я, безпеки, надання послуг та ін.). Для голів, заступників голів, старост об’єднаних територіальних громад, депутатів місцевих рад, інших представників органів місцевого самоврядування та громадського сектору.

 • УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ТА БЮДЖЕТОМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
  2018

  Управління фінансовими ресурсами та бюджетом територіальних громад : практ. посіб. / О. Ю. Бобровська, Т. А. Крушельницька, О. Ю. Матвеєва, М. М. Трещов, Л. Г. Шевченко ; за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Дніпро : ГРАНІ, 2018. – 128 с.

  У посібнику вміщена загальна характеристика інструментів управління фінансовими ресурсами територій, доступних органам місцевого самоврядування в умовах децентралізації державного управління, надані рекомендації щодо посилення фінансової спроможності громад та органів місцевого самоврядування за рахунок застосування портфельного підходу до управління муніципальними активами. Видання підготовлене для здобувачів вищої освіти за програмами підготовки галузі знань «Публічне управління та адміністрування», також може бути корисними для практичних працівників – державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, науковців, що займаються дослідженнями проблем у сфері публічного адміністрування

 • ПУБЛІЧНА СЛУЖБА

  Публічна служба : навч. посіб. / С. М. Серьогін, Н. А. Липовська, Є. І. Бородін [та ін.] ; за заг. ред С. М. Серьогіна. – Дніпро : ГРАНІ, 2018. – 384 с.

  У посібнику на основі широкого кола джерел розкривається зміст публічної служби, обґрунтовуються теоретичні засади публічної служби, визначаються її системні характеристики. Здійснюється системний аналіз професіоналізму публічних службовців як умови та ресурсу забезпечення меритократичності управління. Узагальнюються підходи до модернізації публічної служби в контексті реформування державного управління. Для вчених, що працюють у галузі знань «Публічне управління та адміністрування», викладачів, докторантів, аспірантів, слухачів, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

 • АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
  2018

  Адміністративне право : навч. посіб. / В. В. Баштанник, І. Д. Шумляєва. – 2 - е вид., переробл. і доповн. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. – 200 с.

  У посібнику розкриваються основні питання теорії адміністративноправового регулювання, що включають загальнотеоретичні положення адміністративного права: предмет і метод регулювання, адміністративні норми та правовідносини, суб’єкти, які реалізують встановлений законодавством правовий статус, органи виконавчої влади, державні службовці. Розглядаються форми та методи управлінської діяльності, адміністративний примус, адміністративна відповідальність, провадження в справах про адміністративні правопорушення, забезпечення законності у сфері організації та здійснення публічного управління, засади адміністративно-правового регулювання в окремих сферах управління. Видання підготовлене для здобувачів вищої освіти за програмами підготовки бакалаврів галузей знань «Публічне управління та адміністрування» та «Менеджмент», може бути корисним для магістрів зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування», а також для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які проходять курси підвищення кваліфікації.

 • ІНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА ЄС
  2018

  Інституційна система ЄС : навч. посіб. / Л. Л. Прокопенко, О. М. Рудік, Н. М. Рудік.
  – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. – 220 с.

  У навчальному посібнику розглядається інституційна система ЄС: її еволюція від початку процесу європейської інтеграції в 1951 р. до сучасного стану після набуття чинності Лісабонського договору у 2009 р. Посібник формує необхідні передумови для вивчення й аналізу сутності, проблем та перспектив розвитку сучасної інституційної системи ЄС. Особлива увага приділяється ключовим історичним віхам становлення та розвитку інституційної системи ЄС, основним інститутам Союзу, їх ролі та значенню в законотворчому процесі, розробленні та імплементації європейської політики. Під час роботи автори використали новітні джерела та матеріали (законодавчі акти, документи, інформаційно-аналітичні матеріали, статистичні дані, а також наукові праці експертів та учених), присвячені інституційній системі ЄС. Видання підготовлене для здобувачів вищої освіти за програмами підготовки галузі знань «Публічне управління та адміністрування», також може бути корисними для практичних працівників – державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, науковців, що займаються дослідженнями проблем у сфері публічного адміністрування.

 • ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ В УМОВАХ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
  2018

  Публічне управління інвестиціями в умовах ринкових трансформацій : навч. посіб. / О. Ю. Бобровська, Т. О. Савостенко, А. Б. Кондрашихін. – 2-ге вид., допов. – Дніпро : ГРАНІ, 2018. – 238 с.

  У навчальному посібнику викладено основні положення дисципліни «Публічне управління інвестиціями в умовах ринкових трансформацій». В навчальному посібнику розкрито теоретичні питання інвестування, складові інвестиційного клімату, правові та економічні аспекти управління, джерела формування інвестиційних ресурсів, сутність інноваційної форми інвестування економіки, основи проектування інвестиційних процесів та методику оцінки ефективності інвестицій, систему публічного управління інвестиційними процесами, основи державного впливу на іноземне інвестування в господарському комплексі країни, оцінки ефективності інвестицій. Акцент зроблено на особливостях застосування інвестиційних методик державного регулювання та практики досягнення результативності в інвестиційних процесах в регіонах. Наведено технологічні схеми здійснення інвестиційних операцій в різні об’єкти, що враховують національний досвід державного управління та іноземні традиції в сфері інвестування. Видання підготовлене для здобувачів вищої освіти за програмами підготовки галузі знань «Публічне управління та адміністрування», також може бути корисним для практичних працівників – державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, науковців, що займаються дослідженнями проблем у сфері публічного адміністрування.

 • МЕТОДОЛОГІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
  2018

  Методологія публічного управління : навч. посіб. / уклад. І. В. Шпекторенко. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2018. – 120 с.

  У навчальному посібнику вміщено матеріали, що розкривають основні положення дисципліни «Методологія публічного управління». Видання підготовлене для здобувачів вищої освіти за програмами підготовки галузі знань «Публічне управління та адміністрування», також може бути корисним для практичних працівників – державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, науковців, що займаються дослідженнями проблем у сфері публічного адміністрування.

 • Децентралізація влади в Україні: оцінювання результатів формування та розвитку самодостатніх громад


  Децентралізація влади в Україні: оцінювання результатів формування та розвитку самодостатніх громад : монографія / за заг. та наук. ред. С. М. Серьогіна, І. А. Чикаренко. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. – 292 с.
  Досліджуються концептуальні засади оцінювання динаміки розвитку та співробітництва об'єднаних територіальних громад. Розглядається зарубіжний досвід децентралізації, пропонуються інноваційні підходи, моделі та інструменти оцінювання розвитку та співробітництва територіальних громад в умовах децентралізації, зокрема на основі моделі проектної зрілості, новітніх форм участі громадськості в управлінні та формуванні місцевих політик, у тому числі із застосуванням міжмуніципальної та мережевої взаємодії, підходи до формування та оцінювання громадянських та проектних компетентностей тощо.

 • Державне управління формуванням партнерських відносин між владою та бізнесом в умовах соціальних перетворень

  Квітка С. А. 

  Державне управління формуванням партнерських відносин між владою та бізнесом в умовах соціальних перетворень : монографія / С. А. Квітка. - Дніпро : "Грані", 2017. - 268 с.
  Визначено особливості політичного впливу бізнесу на державу й суспільство в країнах розвинутої демократії і в умовах системної трансформації в Україні. На основі аналізу проблем функціонування інституту бізнесу сформульована сукупність теоретичних положень, що формують новий самостійний напрямок у науці державного управління, у рамках якого вирішується велика соціально значима наукова проблема інституціоналізації шляхів реалізації бізнес-співтовариством політичних цілей як однієї з базових підсистем цілісної суспільно-політичної системи суспільства. Комплексно розглянуті теоретичні підходи до обґрунтування місця бізнесу в сучасному демократичному суспільстві, особливостей його партнерства з публічною владою та громадянським суспільством, яке є рушійною силою соціальних перетворень в умовах глобалізації.
  Для науковців, які працюють у галузі знань «Державне управління», викладачів, докторантів, аспірантів, співробітників системи публічного управління.

1 - 15 з 15 результатів