МЕТОДОЛОГІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ


  • І. В. ШПЕКТОРЕНКО Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Анотація

У навчальному посібнику вміщено матеріали, що розкривають основні положення дисципліни «Методологія публічного управління». Видання підготовлене для здобувачів вищої освіти за програмами підготовки галузі знань «Публічне управління та адміністрування», також може бути корисним для практичних працівників – державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, науковців, що займаються дослідженнями проблем у сфері публічного адміністрування

Посилання

1. Адміністративна реформа в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи : монографія / за заг. ред. Н. Р. Нижник, Н. Т. Гончарук. – Дніпропетровськ : Монолит, 2009. – 384 с.
2. Бакуменко В. Д. Теоретичні засади державного управління : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, Л. М. Усаченко, О. В. Червякова ; за заг. ред. Л. М. Усаченко. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 174 с.
3. Бакуменко В. Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики : монографія / В. Д. Бакуменко. – Київ : Вид-во УАДУ, 2000. – 328 с.
4. Бакуменко В. Методологія державного управління: проблеми становлення та подальшого розвитку / В. Бакуменко, В. Князєв, Ю. Сурмін // Вісн. УАДУ. – 2003. – № 2. – С. 68 – 81.
5. Бакуменко В. Становление методологии государственного управления / В. Бакуменко, В. Князев, О. Сурмин // Гос. служба. – 2004. – № 5. – С. 11 – 19.
6. Батищев Г. С. Деятельностная сущность человека как философский принцип / Г. С. Батищев // Проблема человека в современной философии. – Москва : Наука, 1969. – 430 с.
7. Буденкова В. Е. О некоторых особенностях современной методологии / В. Е. Буденкова // Известия ТПУ. – 2003. – Т. 6. – С. 130 – 135.
8. Веденин В. С. Методология исследования правопонимания / В. С. Веденин // Юрид. образование и наука. – 2007. – № 4. – С. 12 – 19.
9. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ : Перун, 2005. – 1728 с.
10. Демократичні засади державного управління та адміністративне право : моногр. / за заг. ред. В. Б. Авер’янова ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Вид-во «Юридична думка», 2010. – 495 с.
11. Державне управління : cловник-довідник / уклад. : В. Д. Бакуменко та ін. ; за заг. ред. В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. – Київ : Вид-во УАДУ, 2002. – 228 с.
12. Державне управління : словник-довідник / уклад : В. Д. Бакуменко, Д. О. Безносенко, І. М. Варзар та ін. ; заг. ред. В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. – Київ : Вид-во УАДУ, 2002. – 228 с.
13. Державне управління: теорія і практика : моногр. / ред. В. Б. Авер’янова та ін. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 431 с.
14. Дьяченко А. В. Системная методология решения проблемы управления / А. В. Дьяченко // Известия ВолГТУ. – 2011. – № 12. – С. 23 – 24.
15. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – Київ : НАДУ, 2011. – Т. 2 : Методологія державного управління / наук.-ред. колегія : Ю. П. Сурмін (співголова), П. І. Надолішній (співголова) та ін. – 2011. – 344 с.
16. Желябін В. О. Еволюція управління у контексті державного управління / В. О. Желябін // Гуманіт. вісн. ЗДІА. – 2009. – № 38. – С. 167 – 173.
17. Керимов Д. А. О методологии государствоведения / Д. А. Керимов // Право и образование. – 2006. – № 4. – С. 66 – 68.
18. Конституція України 2014: аналіз основних змін [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://jurist-blog.com.ua/ konstituciya-ukra%D1%97ni-2014-analiz-osnovnix-zmin-shhovidbulisya-v-konstituci%D1%97-ukra%D1%97ni-u-zvyazku-zvnesennyam-vidpovidnix-zmin.html.
19. Копейчиков В. В. Загальна теорія держави і права : навч. посіб. / В. В. Копейчиков. – Київ : Юрінком Інтер, 1997. – 320 с.
20. Котенко В. П. Парадигма как методология научной деятельности / В. П. Котенко // Библиосфера. – 2006. – № 3. – С. 21 – 25.
21. Кохановский В. П. Философия и методология науки : учеб. для высш. учеб. заведений / В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 1999. – 576 с.
22. Лашкіна М. Особливості розвитку державного управління в Україні в епоху постмодерна : соціокультурний аспект / М. Лашкіна // Публічне управління [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2010-34/doc/1/09.pdf.
23. Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посіб. / В. Я. Малиновський. – Київ : Атіка, 2003. – 576 с.
24. Машков А. Проблеми теорії держави і права. Основи : курс лекцій / А. Машков. – Київ : Четверта хвиля, 2008. – 464 с.
25. Методика та організація наукових досліджень із психології : навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 360 с.
26. Методологія державного управління як галузі науки : наукова розробка / авт. кол. : Ю. П Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. О. Краснейчук та ін. – Київ : НАДУ, 2010. – 32 с.
27. Мєзєнцева Н. Деякі теоретичні аспекти державного управління економікою / Н. Мєзєнцева // Віче. – 2008. – № 2. – С. 24 – 27. 28. Модернізм та постмодернізм як сучасні форми буржуазної культури [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vidminno. com/text-57713-2.html.
29. Морозов Ю. П. Инновационный менеджмент : учеб. пособ. / Ю. П. Морозов, А. И. Гаврилов, А. Г. Городнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2003. – 471 с.
30. Новиков А. М. Методология / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. – Москва: Синтег, 2005. – 668 с.
31. Ониськів М. М. Організаційно-правові питання адміністративної реформи в Україні : монографія / М. М. Ониськів. – Київ : Юрид. думка, 2010. – 196 с.
32. Основні тенденції державотворення в Україні та їх вплив на систему державного управління [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.jlaw.snu.edu.ua/download/?id=93&type.
33. Особливості публічного управління та адміністрування : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, І. С. Бондар, В. Г. Горник, В. В. Шпачук. – Київ : КНУКіМ, 2016. – 167 с. 34. Охріменко І. М. Положення методології у психології оперативно-розшукової діяльності / І. М. Охріменко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ Juptp/2008_2.html.
35. Петровський П. Гуманітарна парадигма як теоретико-методологічна модель демократичного врядування / П. Петровський, О. Радченко // Ефект. держ. упр. : зб. наук. пр. – 2011. – № 26. – С. 13 – 22.
36. Петровський П. М. Цінність гуманітарної методології постмодернізму для демократичного врядування / П. М. Петровський [Електронний ресурс]. – Режим доступу : fd.snu.edu.ua/info/files_ articles/collection_14/article21.
37. Петровський П. Філософські основи методології державного управління / П. Петровський // Ефект. держ. упр. : зб. наук. пр. – 2008. – № 14–15. – С. 118 –125. 38. Проблеми методології сучасної юридичної науки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrreferat.com/index. php?referat=69682&pg=0.
39. Публічна адміністрація в Україні : становлення та розвиток : моногр. / за заг. ред. А. В. Толстоухова, Н. Р. Нижник, Н. Т. Гончарук. – Дніпропетровськ : Монолит, 2010. – 398 с.
40. Публічна влада та управління: принципи і механізми реалізації : монографія / за заг. ред. Н. Р. Нижник. – Чернівці : Технодрук, 2008. – 432 с.
41. Розпутенко І. Ілюзії чи реформи / І. Розпутенко // Віче. – 2006. – № 13.– С. 16 – 17.
42. Семеніхін І. В. Правова доктрина: загальнотеоретичний аналіз / І. В. Семеніхін ; наук. ред. О. В. Петришин. – Харків : Юрайт, 2012. – 88 с.
43. Сидорчук Т. В. Теоретичні питання методології державного управління в Україні : дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Тетяна Вікторівна Сидорчук ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 181 с.
44. Сурмін Ю. П. Особливості постреволюційного періоду в Україні / Ю. Сурмін [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// lib.chdu.edu.ua/pdf/ukrpolituk/1/10.pdf. 45. Сурмін Ю. П. Етика управлінського експерименту / Ю. П. Сурмін [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. academy.gov.ua/ej/ej2/txts/philo/05sjpeue.pdf.
46. Філософія : навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін. ; за ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – Київ : Вікар, 2006. – 455 с.
47. Черленяк І. І. Синергетичні моделі оптимізації системи державного управління : моногр. / І. І. Черленяк. – Ужгород : Ліра, 2010. – 656 с.
48. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 295 с.
49. Шпекторенко І. В. Управління професійною мобільністю державних службовців : дис. … д-ра наук з держ. упр. : 25.00.03 / Ігор Валентинович Шпекторенко; Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2012. – 478 с.
50. Щерба С. П. Філософія / С. П. Щерба, В. К. Щедрін, О. А. Заглада ; за заг. ред. С. П. Щерби. – Київ : МАУП, 2004. – 216 с.
51. Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности: методологические проблемы современной науки : монографія / Э. Г. Юдин. – Москва : Наука, 1978. – 392 с.
52. Ястремська О. М. Публічне адміністрування : навч. посіб. / О. М. Ястремська, Л. О. Мажник. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 132 с.
Опубліковано
2019-05-13