ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ В УМОВАХ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ


  • O. Ю. БОБРОВСЬКА Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
  • Т. O. САВОСТЕНКО Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
  • А. Б. КОНДРАШИХІН Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Анотація

У навчальному посібнику викладено основні положення дисципліни «Публічне управління інвестиціями в умовах ринкових трансформацій». В навчальному посібнику розкрито теоретичні питання інвестування, складові інвестиційного клімату, правові та економічні аспекти управління, джерела формування інвестиційних ресурсів, сутність інноваційної форми інвестування економіки, основи проектування інвестиційних процесів та методику оцінки ефективності інвестицій, систему публічного управління інвестиційними процесами, основи державного впливу на іноземне інвестування в господарському комплексі країни, оцінки ефективності інвестицій. Акцент зроблено на особливостях застосування інвестиційних методик державного регулювання та практики досягнення результативності в інвестиційних процесах в регіонах. Наведено технологічні схеми здійснення інвестиційних операцій в різні об’єкти, що враховують національний досвід державного управління та іноземні традиції в сфері інвестування. Видання підготовлене для здобувачів вищої освіти за програмами підготовки галузі знань «Публічне управління та адміністрування», також може бути корисним для практичних працівників – державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, науковців, що займаються дослідженнями проблем у сфері публічного адміністрування.

Посилання

1. Конституція України : прийнята Законом України від 28 червня 1996 року №254к/96-ВР. – Сімферополь: Атлас, 1997. – 18 с.
2. Господарський та Цивільний кодекси: основні характеристики та порівняльний аналіз. – К. : Центр економічної освіти, 2004. – 450 с.
3. Кримінальний Кодекс України : закон України від 05.04.2001 р. № 2341-ІІІ. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
4. Податковий кодекс України : закон України від 02.12.2010 р. № 2755VІ // Голос України. – 2010. – № 229 – 230. – С. 4 – 59.
5. Про акціонерні товариства : закон України від 17.09.2008 р. № 514-VI. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17
6. Про банки і банківську діяльність : закон України від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ // Бухгалтерія. Бізнес. – 2001. – № 6. – С. 10 – 47.
7. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом : закон України від 30.06.1999 р. № 784-XIV // Інформаційний бюлетень законодавства України «Юрист-Плюс». К. : Центр Комп’ютерних Технологій, 2004. – Вип. 73.
8. Про внесення змін до Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» : закон України від 18.12.2008 р. № 693-VI. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show /69317/ed20150101/conv
9. Про господарські товариства : закон України від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12.
10. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : закон України від 14.09.2006 р. № 143-V. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16.
11. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : закон України від 30.10.1996 р. № 448/96-ВР. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80.
12. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування : закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15.
13. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : закон України від 28.11.2002 № 249-ІV. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18.
14. Про інвестиційну діяльність : закон України від 18.09.1991 р. № 1560-XII. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.
15. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) : закон України // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 74. – С. 1 – 13. Із змінами.
16. Про концесії : закон України від 16 липня 1999 р. № 997-XIV // Відомості Верховної ради України (ВВР). – 1999. – № 41. – 15.10.99 р.
17. Про кредитні спілки : закон України від 20 грудня 2001 р. № 2908III // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002 № 15, ст.101.
18. Про лізинг : закон України від 16 грудня 1997 р. № 723/97-ВР // Урядовий кур’єр / Документи. – 1998. – № 5 – 6. – С.11 – 14.
19. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні : закон України від 10.12.1997 р. № 710/97-ВР // Урядовий кур’єр. – 1998. – № 5 – 6. – С. 7 – 11.
20. Про недержавне пенсійне забезпечення : закон України від 9 липня 2003 р. № 1057-IV // Урядовий кур’єр / Документи. – 2003. – № 169. – С. 9 – 16.
21. Про оподаткування прибутку підприємств : закон України від 22 травня 1997 р. №283/97-ВР // Бізнес. – 1998. – №9. – С. 1 – 30.
22. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : закон України від 23 грудня 1994 р. № 3769-ХІІ. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua /laws/show/3687-12. 23. Про охорону прав на зазначення походження товарів : закон України від 16.06.1999 р. № 752-ХІV. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua /laws/show/752-14. 24. Про охорону прав на промислові зразки : закон України від 15.12.1993 р. № 2188-ІІІ. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua /laws/show/3688-12.
25. Про приватизаційні папери : закон України від 06.03.1992 р. № 2173XII / Приватизація. – Вип. 1. – Ялта: РИФ, 1992. – С. 79 – 91.
26. Про режим іноземного інвестування : закон України від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua /laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80
27. Про страхування : закон України від 07.03.1996 р. № 85-1996. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80.
28. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: закон України від 12 липня 2001 р. № 2664-ІІІ // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 154. – С. 8 – 16.
29. Про цінні папери та фондовий ринок : закон України від 23.02.2006 р. № 3480-IV. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua /laws/show/3480-15/ed20170604.
30. Про цінні папери та фондовий ринок : закон України від 26.02.2006 р. № 3480-ІV. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.
31. Про похідні (деривативи) : проект закону України (Проект / рег. № 4019) / Лист ДКЦПФР від 30.12.2008 р. № 3583.
32. Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії // Указ Президента України від 19 лютого 1994 р. № 55/94.
33. Про кредитні спілки : закон України від 20.12.2001 р. № 2908-ІІІ. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2908-14.
34. Деякі питання Державного агентства України з інвестицій та інновацій : постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 р. № 749. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/349-2007-%D0%BF.
35. Національна рейтингова шкала : постанова Кабінету Міністрів України Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 р. № 665. Урядовий кур’єр. – 2007. – № 79.
36. Про утворення Національного агентства України з іноземних інвестицій та розвитку : постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 48. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/48-2009%D0%BF.
37. Концепція створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб’єктів господарювання : розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 р. № 208-р. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/5508563.
8. Класифікація інституційних секторів економіки України : наказ Державного комітету статистики України від 03.12.2014 р. № 378. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0378832-14.
39. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій : наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій № 22 від 23.02.1998 р. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0214-98.
40. Методичні рекомендації з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств : наказ Мінфін України, Фонду державного майна від 26.01.2001 р. № 49/121. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua /laws/show/z0121-01
41. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість» : наказ Мініст. фінансів України від 02 липня 2007 р. № 779. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE14090.html.
42. Порядок проведення оцінки фінансового стану бенефіціара та визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України від 1 квітня 2002 р. № 247. – Режим доступу : www.ссt.соm.uа urрlus@yаndех.ru.
43. Порядок та умови проведення конкурсів, перелік документів, що необхідні для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб’єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів : наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 7 травня 2007 р. № 61. – Режим доступу : www.ссt.соm.uа urрlus@yаndех.ru.
44. Про затвердження критеріїв оцінки, основні параметри та показники діяльності спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності : наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерства аграрної політики України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України, Міністерства промислової політики України, Державної митної служби України № 12/33/17/27/4/26/715 від 19 січня 2005 р. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0212-05/sp:max25.
45. Про затвердження Методики оцінки ефективності виконання інноваційних проектів та діяльності технологічних парків : наказ Міністерства економіки України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства промислової політики України від 21.11.2005 р. № 434/668/442. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0434665-05.
46. Про затвердження Методики проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання : наказ Головного контрольно-ревізійного управління України від 04.08.2008 р. № 300. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1037-08.
47. Про затвердження Методичних рекомендацій оцінки економічної ефективності інвестицій в енергозберігаючі проекти на підприємствах житлово-комунального господарства: Наказ Міністерства з питань житловокомунального господарства України від 14.12.2007 р. № 218. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0218662-07.
48. Амосов О. Ю. Історія економічних учень [Текст] : навч. посіб. для студ. екон. спец. вузів / О. Ю. Амосов, П. І. Ю
50. Балацький О. Ф. Управління інвестиціями : навч. посіб. [Текст] / Балацький О. Ф., Теліженко О. М., Соколов М. О. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 232 с.
51. Борщ Л.М. Інвестиції в Україні: стан, проблеми і перспективи. – 2ге вид., стер. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2003. – 318 с.
52. Внукова Н. М. Напрямки удосконалення системи фінансового моніторингу в Україні в умовах глобалізації // Міжнародна банківська конкуренція. – Суми: ДВНЗ Українська академія банківської справи, 2008.
53. Гончаров А. Б. Інвестування: навч. посібник. – Х.: «ІНЖЕК», 2004. – 240 с.
54. Грідасов В. М., Кривченко С. В., Ісаєва О. Є. Інвестування: Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 164 с.
55. Данилишин Б. М., Кондрашихін А. Б., Орлов В. М., Пепа Т. В. Управління соціально-економічними системами на ринку цінних паперів. – К. : РВПС НАН України, 2005. – 304 с.
56. Загорський В.С. Проблеми становлення і функціонування ринку цінних паперів в умовах перехідної економіки: Дис...д-ра екон. наук 08.03.01 / Львівська комерційна академія. – Л.: 1996. – 370 с.
57. Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2004 рік // Цінні папери України. – 2005. – № 37. 58. Ковбасюк Ю. В. Економічна політика співпраці з міжнародними фінансовими організаціями [Текст]. – К. : ОДА, 2005. – 365 с.
59. Кондрашихин А. Б. Оценка рисков инвестирования на рынке ценных бумаг [Текст]. – Севастополь : РИБЭСТ, 2002. – 324 с.
60. Леонов Д. А. Фінансовий моніторинг у небанківських установах: навч. посібник [Текст] / Д. А. Леонов, С. М. Яровий. – К.: УІРФР, 2006. – 265 с.
61. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: навч. посібник [Текст]. – К.: «Центр навчальної літератури», 2004. – 376 с.
62. Матюшенко І. Ю., Божко В. П. Іноземні інвестиції: навч. посібник – К. : ВД «Пофесіонал», 2005. – 336 с.
63. Міжнародна інвестиційна діяльність : підручник [Текст] / Д. Г. Лукяненко, Б. В. Губський, О. М. Мозговий [та ін.]; за ред Д. Г. Лукяненка. – К. : КНЕУ, 2003. – 387 с. 64. Орловська Ю. В. Стратегічне управління інвестиціями в регіональний розвиток [Текст]. – К. : Знання України, 2004. – 336 с.
65. Пепа Т. В. Управління фінансовою санацією підприємств : Навчальний посібник [Текст] / Т. В. Пепа, В. О. Федорова, А. Б. Кондрашихін, О. В. Андреєва. – К. : Державний економіко-технологічний університет транспорту, 2007. – 401 с. – Тема 10.
66. Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом. – К. : Лібра, 2002. – 471 с.
67. Реєстр саморегулівних організацій професійних учасників ринку цінних паперів станом на 01.11.07 року // Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. – 2007. – № 252. – С. 2 – 4.
68. Рожманов В. Г. Інвестиційний потенціал розвитку міста Севастополя. – Севастополь: Рібест, 2008. – 49 с.
69. Розпутенко І. В. Управління державними видатками в перехідних економіках: Дис… докт. наук. держ. упр.: 25.00.05 / Українська академія державного управління при Президентові України. – К.: 1999. – 373 с.
70. Серьогін С. М. Державний службовець у взаємовідносинах влади і суспільства: Дис… докт. наук. держ. упр.: 25.00.03 / Національна академія державного управління при Президентові України. – К.: 2004. – 380 с.
71. Современный финансово-кредитный словарь / Под общ. ред. М. Г. Лапусты, П. С. Никольского. – 2-е изд., доп. – М.: ИНФРА-М, 2002. – VI, 567 с.
72. Современный энциклопедический словарь [Електронний ресурс]: Изд. «Большая Российская Энциклопедия», 1997 г. OCR Палек, 1998 г. – Режим доступу : www.articles.org.ru.
73. Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).
74. Сучасні проблеми фінансового моніторингу / Рожманов В. Г., Кіктєв І. П., Ларіна Т.В. [та ін.]: зб. матеріалів Першої Всеукраїнської наук.практ. конференції, 3 грудня 2008 р. – Х. : ХНЕУ, 2008 – 128 с.
75. Татаренко И.О., Поручник А.М. Теорії інвестицій: навчальний посібник. – К. : КНЕУ, 2000. – 159 с.
76. Україна у цифрах у 2010 році. Статистичний довідник. – К. : Видавництво «Консультант», 2010. – 448 с. 77. Україна у цифрах у 2016 році. Статистичний збірник; за ред. І. Є. Вернера. – К. : Державна служба статистики, 2017. – 240 с.
78. Федоренко В. Г. Інвестознавство : Підручник [Текст]. – 3-тє вид., допов. – К. : МАУП, 2004. – 480 с.
79. Федорова В. Формирование тарифов на услуги по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг // Справочник экономиста. – 2005. – № 2. – С. 34 – 39.
80. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Колл. авторов; Под общ. ред. А. Г. Грязновой. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 1168 с.
81. Фондовый рынок (Рынок ценных бумаг) [Текст] / А. Б. Кондрашихин, В. Г. Рожманов, Т. В. Пепа, В. А. Федорова: Учебное пособие. – К. : Центр учебной литературы, 2008. – 376 с.
82. Чернадчук В. Д., Сухонос В. В., Чернадчук Т. О. Основи інвестиційного права України : навчальний посібник / За заг. ред. В. Д. Чернадчука. – Суми: ВТД «Університетська книга»; К. : Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. – 384 с.
83. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции. / Пер. с англ. — М. : ИНФРА-М, 1997. – С. 207 – 219, 251 – 254.
84. Юрист-Плюс. Законодательство Украины. Еженедельно обновляемая программа по состоянию на декабрь 2006 года. – К. : Центр компьютерных технологий, 2006. – CD-ROM.
Опубліковано
2019-05-13