ТРУДОВЕ ПРАВО


  • І. Д. ШУМЛЯЄВА Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Анотація

У навчальному посібнику розкриваються основні питання теорії трудового права, які стосуються предмету та методу правового регулювання, системи, принципів, джерел трудового права; аналізується правовий статус суб’єктів трудових правовідносин і відносин, що пов’язані з ними. Розглядається правовий інститут колективно-договірного регулювання праці, правове регулювання зайнятості та працевлаштування, правові засади укладення, зміни і припинення трудового договору, правове регулювання робочого часу та часу відпочинку, окремі питання оплати та охорони праці за чинним законодавством, юридичні підстави для притягнення працівників до дисциплінарної, матеріальної відповідальності, порядок вирішення трудових спорів. Видання підготовлене для здобувачів вищої освіти за програмами підготовки бакалаврів галузей знань «Публічне управління та адміністрування» та «Менеджмент», може бути корисним для магістрів зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування», а також для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які проходять курси підвищення кваліфікації.

Посилання

1. Гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 02 берез. 1998 р. № 255. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/25598-%D0%BF.
2. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників : затв. наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 лип. 1993 р. № 58. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z0110-93.
3. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон : наказ Міністерства фінансів України від 13 берез. 1998 р. № 59. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0218-98.
4. Кодекс законів про працю України від 10 груд. 1971 р. № 322-VIII. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/ print#n1457.
5. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
6. О порядке и условиях совмещения профессий (должностей) : постановление Совета Министров СССР от 4 дек. 1981 г. № 1145. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1145400-81.
7. Перелік медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27 верес. 2000 р. № 1465. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1465-2000-%D0%BF.
8. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 трав. 2001 р. № 559. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5592001-%D0%BF.
9. Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів : затв. наказом Міністерства охорони здоров’я і Міністерства внутрішніх справ України від 31 січ. 2013 р. № 65/80. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0308-13.
10. Порядок розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик : затв. наказом Мінсоцполітики України від 23 черв. 2017 р. № 918. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0784-17/ ed20180 725/conv.
11. Про відпустки : закон України від 15 лист. 1996 р. № 504/96-ВР. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80.
12. Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору: постанова Кабінету Міністрів України від 19 берез. 1994 р. № 170 . – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-94%D0%BF.
13. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування : закон України від 23 верес. 1999 р. № 1105-ХІV. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14.
14. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття : закон України від 2 берез. 2000 р. № 1533-ІІІ. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1533-14.
15. Про зайнятість населення : закон України від 5 лип. 2012 р. № 5067-VІ. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17.
16. Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій : наказ Міністерства праці, Міністерства юстиції, Міністерства фінансів України від 28 черв. 1993 р. № 43. – Режим доступу : http://zakon.rada. gov.ua/laws/show/z0076-93.
17. Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою : наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січ. 2005 р. № 15. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0231-05.
18. Про затвердження Типової форми контракту з працівником : наказ Міністерства праці України від 15 квіт. 1994 р. № 23. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0084-94.
19. Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю : наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 8 черв. 2001 р. № 260. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0554-01.
20. Про колективні договори та угоди : закон України від 1 лип. 1993 р. № 3356-XII. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/3356-12.
21. Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності : закон України від 22 черв. 2012 р. № 5026-VІ. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5026-17.
22. Про оплату праці : закон України від 24 берез. 1995 р. № 108/95-ВР. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95%D0%B2% D1%80.
23. Про охорону праці : закон України від 14 жовт. 1992 р. № 2694XII. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12.
24. Про очищення влади : закон України від 16 верес. 2014 р. № 1682-VІІ. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1682-18.
25. Про перелік товарів, не дозволених для виплати заробітної плати натурою : постанова Кабінету Міністрів України від 3 квіт. 1993 р. № 244. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/244-93-%D0%BF.
26. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) : закон України від 3 берез. 1998 р. № 137/98-ВР. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137/98-%D0%B2%D1%80.
27. Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів : постанова Кабінету Міністрів України від 13 лют. 2013 р. № 115. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/115-2013-%D0%BF.
28. Про практику застосування судами законодавства про оплату праці : постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 груд. 1999 р. № 13. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001370099.
29. Про практику розгляду судами трудових спорів : постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 лист. 1992 р. № 9. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92.
30. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : закон України від 15 верес. 1999 р. № 1045-ХІV. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14.
31. Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій : постанова Кабінету Міністрів України від 3 квіт. 1993 р. № 245. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/245-93-%D0%BF.
32. Про соціальний діалог в Україні: закон України від 23 груд. 2010 р. № 2862-VІ . – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2862-17. 33. Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками : постанова Пленуму Верховного суду України від 29 груд. 1992 р. № 14. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/v0014700-92.
34. Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 2 лют. 2011 р. № 98. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/98-2011-%D0%BF.
35. Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності : постанова Кабінету Міністрів України від 2 серп. 1995 р. № 597. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/597-95-%D0%BF.
36. Про трудові книжки працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р. № 301. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/301-93-%D0%BF
37. Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах : указ Президії Верховної Ради СРСР від 24 верес. 1974 р. № 310-09. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ v0310400-74.
38. Про умови праці тимчасових робітників і службовців : указ Президії Верховної Ради СРСР від 24 верес. 1974 р. № 311-09. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311400-74.
39. Прокопенко В. І. Трудове право України : підручник / В. І. Прокопенко. – Х. : Консум, 2002. – 528 с.
40. Рекомендації про порядок надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці : затв. наказом Міністерства праці і соціальної політики України від 10 жовт. 1997 р. № 7. – Режим доступу : http://zakon.rada. gov.ua/rada/show/ v0007203-97.
41. Рекомендації щодо визначення заробітної плати працюючих в залежності від особистого внеску працівника в кінцеві результати роботи підприємства : затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 31 берез. 1999 р. № 44. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/v0044203-99/sp:max100.
42. Список сезонних робіт і сезонних галузей : постанова Кабінету Міністрів України від 28 берез. 1997 р. № 278. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/278-97-%D0%BF.
43. Трудове право [Текст] : підруч. / [В. В. Жернаков та ін.] ; за заг. ред. В. В. Жернакова. – Х. : Право, 2012. – 494 с.
44. Трудове право України [Текст] : підруч. / Пилипенко П. Д. [та ін.] ; за ред. П. Д. Пилипенка. – 4-те вид., переробл. та допов. – К. : Ін Юре, 2010. – 533 с. 45. Трудове право України : підручник / за заг. ред. М. І. Іншина, В. Л. Костюка. – Вид. 3-те, перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2018. – 600 с.
Опубліковано
2019-05-13
Розділ
Materials