ІНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА ЄС


  • Л. Л. ПРОКОПЕНКО Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
  • O. М. РУДІК Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
  • Н. М. РУДІК Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Анотація

У навчальному посібнику розглядається інституційна система ЄС: її еволюція від початку процесу європейської інтеграції в 1951 р. до сучасного стану після набуття чинності Лісабонського договору у 2009 р. Посібник формує необхідні передумови для вивчення й аналізу сутності, проблем та перспектив розвитку сучасної інституційної системи ЄС. Особлива увага приділяється ключовим історичним віхам становлення та розвитку інституційної системи ЄС, основним інститутам Союзу, їх ролі та значенню в законотворчому процесі, розробленні та імплементації європейської політики. Під час роботи автори використали новітні джерела та матеріали (законодавчі акти, документи, інформаційно-аналітичні матеріали, статистичні дані, а також наукові праці експертів та учених), присвячені інституційній системі ЄС. Видання підготовлене для здобувачів вищої освіти за програмами підготовки галузі знань «Публічне управління та адміністрування», також може бути корисними для практичних працівників – державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, науковців, що займаються дослідженнями проблем у сфері публічного адміністрування.

Посилання

Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс лекцій / Г. В. Атаманчук. – 4-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2006. – 584 с.
Береснев А. П. Становление и развитие институциональной системы Европейского Союза (1960 – начало 1990-х гг.) / А. П. Береснев. – Режим доступа : cyberleninka.ru/artikle/n/stanovlenie-i-razvitie-institucionalnoy-sistemyevropeyskogo-soyuza-1960-nachalo-1990-h-gg. – Загл. с экрана.
Вайденфельд В. Европа от А до Я. Справочник европейской интеграции / В. Вайденфельд, В. Вессельс; пер. с нем. Л. Греле. – Рига: AlbertsXII, 2002. – 544 с. Войтенко І.-Х.Р. Наднаціональні інституції Європейського Союзу / І.-Х.Р. Войтенко // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 4. – С. 231 – 236.
Грицаєнко Л. Л. Інституційний механізм Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. Наук : 12.00.11 / Л. Л. Грицаєнко; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2010. – 20 с.
Грицяк І. А. Правова та інституційна основи Європейського Союзу : підручник / І. А. Грицяк, В. В. Говоруха, В. Ю. Стрєльцов. – Х. : Магістр, 2009. – 620 с. Грицяк І. А. Правова та інституційна системи Європейського Союзу : навч. посіб. / І. А. Грицяк. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2009. – 200 с.
Грицяк І. А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади : монографія / І. А. Грицяк. – К.: К.І.С., 2006. – 398 с.
Довгань В. М. Європейський Парламент. Правовий статус і компетенція в системі органів Європейського Союзу : монографія / В. М Довгань. – К.: КНТ, 2007. – 204 с.
Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 7: Глобалізація та європейська інтеграція / наук.-ред. колегія : І. А. Грицяк (співголова), Ю. П. Сурмін (співголова) та ін. – 764 с.
вропейська інтеграція : навч. посіб. / кол. авт. ; за заг. ред. І. А. Грицяка та Д. І. Дзвінчука. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. – 557 с.
Європейський Союз у ХХІ столітті: функціонування та розвиток : монографія / кол. авт. ; за заг. ред. В. С. Загорського, О. Я. Красівського. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2016. – 632 с.
Комарова Т. В. Становление структуры Суда Европейского Союза / Т. В. Комарова. – Режим доступа : http://jurnal.org/articles/2013/uri120.html. Копійка В. В. Європейський Союз: заснування і етапи становлення / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко. – К. : Ін Юре, 2001. – 448 с.
Копійка В. В. Європейський Союз: історія і засади функціонування. – 2-ге вид., виправл. і доповн. / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко. – К. : Знання, 2012. – 759 с. Малик Я. Й. Європейський Союз : навч. посіб. / Я. Й. Малик, О. С. Киричук, І. Р. Залуцький. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2006. – 108 с.
Марченко М. Н. Право Европейского союза. Вопросы истории и теории / М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина. – М. : Проспект, 2010. – 308 с. – Режим доступа : www.juristlib.ru/getfile.php?id=1234. Основи європейської та євроатлантичної інтеграції України : навч. посіб. / за заг. ред. В. П. Горбуліна. – К. : Євроатлантикінформ, 2006. – 416 с.
Паульман В. Европейский Союз и Эстония : учеб. пособие : в 2 т. / В. Паульман. – Таллинн : ЕАВС.– 2000. – Том I : Европейский Союз. – 240 с. Практичний порадник державного службовця з організації регіонального співробітництва / Л. Л. Прокопенко, О. М. Рудік, І. Д. Шумляєва. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – Вип. 2: Інституційна система Європейського Союзу. – 60 с.
Практичний порадник державного службовця з організації регіонального співробітництва / уклад. Л. Л. Прокопенко, О. М. Рудік, І. Д. Шумляєва. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – Вип. 3: Регіональна політика Європейського Союзу. – 60 с.
Принципи інституційної системи європейських співтовариств. – Режим доступу :http://uareferat.com_
Принципи_інституційної_системи_європейських_співтовариств. Прокопенко Л. Л. Вступ до європейської інтеграції : навч. посіб. / Л. Л. Прокопенко. – К. : Міленіум, 2009. – 238 с.
Решота В. В. Європейський Союз: історичні, правові та інституційні основи : навч. посіб. / В. В. Решота. – Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 172 с.
Розвиток інституційної системи Європейської Спільноти / Б. В. Бабін, І. В. Кременовська. – Режим доступу : uadocs.exdat.com/docs/index455980.html?page=3. Рябоштан Є. В. Політико-інституційні механізми формування спільної зовнішньої та безпекової полтики ЄС : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Є.В. Рябоштан ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Л., 2011. – 20 с.
Сандро Гоці. Європейська Комісія. Процеси ухвалення рішень і виконавчі повноваження / Сандро Гоці ; пер. з італ. – К. : К.І.С., 2007. – 208 с. Стрежнева М. В. Европейский Союз и СНГ: Сравнительный анализ институтов / М. В. Стрежнева. – Режим доступа : http://library.sociology.kharkov.ua/books/strezhneva/04.html. Тоді Філіп. Нарис історії Європейського Союзу / Філіп Тоді ; пер. з англ. Марини Марченко. – К. : К.І.С., 2001. – 142 с. Труш О. О. Політика європейської інтеграції : навч. посіб. / О. О. Труш, В. Ю. Стрельцов, В. М. Шамраєва та ін. – Х. : Магістр, 2013. – 180 с.
Яковюк І. Азбука європейської інтеграції : навч.-метод. посіб. / І. Яковюк, Л. Трагнюк, В. Меделяєв. – Х. : Апекс+, 2006.– 168 с. Łastawski Kazimierz. Od idei do integracji europejskiej. Od najdawniejszych idei do Unii 25 państw/ Kazimierz Łastawski. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoly Pedagodicznej TWP, 2004. – 424 s.
Опубліковано
2019-05-13