Забезпечення якості публічної служби як ключовий напрям її модернізації


  • Л. В. ПРУДИУС Всеукраїнський Центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Анотація

Невід’ємною складовою стратегічних перетворень, започаткованих в Україні, є наближення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування до європейських принципів, які висуваються до країн - кандидатів на вступ до ЄС, а також принципів «належного врядування», які закріплені рішеннями Ради Європи [64]. Так, з метою об’єднання зусиль заради гарантування та реалізації ідеалів і принципів, які є спільним надбанням Європейського Союзу: демократія, права людини, верховенство права, європейські держави приєдналися до Ради Європи та ухвалили Європейську стратегію щодо інновацій та доброго врядування на місцевому рівні [7]. 

Посилання

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009. – С. 1383.
2. Декларація про європейську політику у галузі нових інформаційних технологій : Міжнародний документ від 06.05.1999 // Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_040
3. Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році : постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 // Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/292-2016-%D0%BF
4. Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування : постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2016 № 674 // Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249368547
5. Директива 1999/93/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про систему електронних підписів, що застосовується в межах Співтовариства»: Міжнародний документ, Вимоги [...] від 13.12.1999 № 1999/93/ЄС // Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_240
6. Європейська комісія «За демократію через право» (Венеціанська комісія). Проект Консультативного висновку щодо Закону «Про визначення критерію для обмеження повноважень несення державної служби, доступу до документів та оприлюднення інформації про колабораціонізм із органами державної безпеки» (Закону «Про люстрацію») Колишньої Югославської Республіки Македонія : Висновок № 694/2012. – Страсбург. – 30.11.2012. // Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents).
7. Європейська стратегія щодо інновацій та доброго врядування на місцевому рівні // Режим доступу : http://irgo.org.ua/politika-i-vlast
8. Європейський Союз у XXI столітті: функціонування та розвиток [Текст] : монографія / кол. авт. ; за заг. ред. : чл.-кор. НАН України, проф. В.С. Загорського, проф. О.Я. Красівського. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. – 632 с.
9. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції : Конвенція від 31.10.2003. // Режим доступу : http://search.ligazakon.ua
10. Конвенція МОП N 2 про безробіття 1919 року : Міжнародний документ від 29.10.1919 № 2 // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua
11. Конвенція про відшкодування працівникам під час нещасних випадків на виробництві N 17 : Міжнародний документ від 10.06.1925 № 17 // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/993_043
12. Конвенція про відшкодування працівникам під час професійних захворювань N 18 : Міжнародний документ від 10.06.1925 № 18 // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/993_112
13. Конвенція про зайнятість жінок до та після пологів N 3 (укр/рос) : Міжнародний документ від 29.10.1919 № 3 // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/993_315
14. Конвенція про запровадження процедури встановлення мінімальної заробітної плати N 26 : Міжнародний документ від 16.06.1928 № 26 // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/993_196
15. Конвенція про захист права на організацію та процедури визначення умов зайнятості на державній службі № 151 : Міжнародний документ від 27.06.1978 № 151 // Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua
16. Конвенція про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів N 98 : Міжнародний документ від 01.07.1949 № 98 // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show
17. Конвенція про захист заробітної плати N 95 (укр/рос) : Міжнародний документ від 01.07.1949 № 95 // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/993_14
18. Конвенція про оплачувані учбові відпустки N 140 : Міжнародний документ від 24.06.1974 № 140 // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua
19. Конвенція МОП N 158 про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця 1982 року : Міжнародний документ від 22.06.1982 № 158 // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/993_005
20. Конвенція МОП N 154 про сприяння колективним переговорам 1981 року : Міжнародний документ від 19.06.1981 № 154 // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/993_006
21. Конвенція про оплачувані відпустки N 132 переглянута у 1970 році) : Міжнародний документ від 24.06.1970 № 132 // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/993_022
22. Конвенція про охорону материнства (переглянута в 1952 році) N 103 (укр/рос) : Міжнародний документ від 28.06.1952 № 103 // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/993_122
23. Конвенція про політику в галузі зайнятості N 122 (укр/рос) : Міжнародний документ від 09.07.1964 № 122 // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/993_062
24. Конвенція про положення про працю в договорах, що укладаються державними органами влади N 94 : Міжнародний документ від 29.06.1949 № 94 // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/993_226
25. Конвенція про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів N 142 : Міжнародний документ від 23.06.1975 № 142 // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show
26. Конвенція про скорочення робочого часу до сорока годин на тиждень N 47 (укр/рос) : Міжнародний документ від 22.06.1935 № 47 // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/993_145
27. Конвенція про свободу асоціації та захист права на організацію N 87 (укр/рос) : Міжнародний документ від 09.07.1948 № 87 // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/993_125
28. Конвенція про сприяння зайнятості та захист від безробіття N 168 : Міжнародний документ від 21.06.1988 № 168 // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/993_182
29. Конвенція про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками N 156 : Міжнародний документ від 23.06.1981 № 156 // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua
30. Конвенція МОП N 144 «Тристоронні консультації для сприяння застосуванню міжнародних трудових норм» : Міжнародний документ від 21.06.1976 № 144 // Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show
31. Конвенція «Про щорічні оплачувані відпустки» № 52 : Міжнародний документ від 24.06.1936 № 52 // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/993_003
32. Концептуальна модель служб (центрів) супроводу процесу безперервної освіти державних службовців: діагностичні, психологічні, науково-дослідні та методичні рекомендації. – Київ: ПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – с. 97.
33. Корсунська Л.М. Корейська концепція SMART-освіти: загальне навчання, цифрові підручники і SMART-школи / Л.М. Корсунська // Режим доступу :
34. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173) : Міжнародний документ від 27.01.1999 № ETS173 // Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_101
35. Міжнародний стандарт. Investors in People // Режим доступу : https://www.investorsinpeople.com/iip-standard
36. Міжнародний стандарт. Соціальна відповідальність (SA8000) : міжнародний документ від 01.10.2007 (SА8000:2001) // Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0015697-07
37. Модельний кодекс поведінки для державних службовців (додаток до Рекомендацій Комітету міністрів Ради Європи від 11.05.2000 №R (2000) 10 щодо кодексів поведінки для державних службовців) // Режим доступу : http://komitet.in.ua/?p=853
38. Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні : Указ Президента України від 26.02.2016 № 68/2016 // Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/68/2016.
39. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства : Міжнародний документ від 22.07.2000 // Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/998_163
40. Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями : постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 306 // Режим доступу :
41. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII // Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
42. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VІІІ // Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19.
43. Про державно-приватне партнерство : Закон України від 01.07.2010 № 2404-VI // Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.
44. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII // Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18.
45. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки : Закон України від 14.10.2014 № 1699-VII // Режим доступу :http://zakon3.rada.gov.ua
46. Про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування: постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 271 // Режим доступу :
47. Про затвердження Методики визначення критеріїв євроінтеграційної складової державних цільових програм : наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 16.03.2005 № 62 // Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show
48. Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини : Указ Президента України від 25.08.2015 № 501/2015 // Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/501/2015.
49. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій : постанова Кабінету Міністрів України від 23 лист. 2011 р. № 1341 // Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF.
50. Про затвердження Переліку тестових завдань для кандидатів, які пройшли перевірку документів, передбачену частиною першою статті 26 Закону України «Про державну службу» : наказ Нацдержслужби від 06.05.2016 № 97/1328/5 // Режим доступу : http://www.guds.gov.ua/page
51. Про затвердження Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби : постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 243 // Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/9524
52. Про затвердження Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям : постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 289 // Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua24895678
53. Про затвердження Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців: наказ Нацдержслужби від 22.03.2016 № 64 // Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0567
54. Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» : наказ Нацдержслужби від 06.04.2016 № 72 // Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0647-16
55. Про затвердження Порядку відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки : постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 231 // Режим доступу :
56. Про затвердження Порядку відкликання державного службовця із щорічної відпустки : постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 230 // Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk
57. Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток : постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 270 // Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws
58. Про затвердження Порядку обліку та роботи з дисциплінарними справами: наказ Нацдержслужби від 03.03.2016 № 49 // Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0456-16
59. Про затвердження Порядку обрання представників громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів та експертів до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби : постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 314 // Режим доступу :
60. Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби : Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 229 // Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/229-2016-%D0%BF
61. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби : постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 // Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF
62. Про затвердження Порядку стажування державних службовців : наказ Нацдержслужби від 03.03.2016 № 48 // Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0439-16
63. Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців : постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 № 65 // Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?248839311.
64. Про затвердження Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та плану заходів щодо її реалізації : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 227-р // Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/227-2015-%D1%80.
65. Про затвердження Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії “А” : постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 448 // Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/448-2016-%D0%BF
66. Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органу : наказ Нацдержслужби України від 03.03.2016 № 47 // Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua//z0438-16
67. Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку : наказ Нацдержслужби від 03.03.2016 № 50 // Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0457-16
68. Програма інтеграції України до Європейського Союзу // Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0001100-00.
69. Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу : Указ Президента України від 05.03.2004 № 278/2004 // Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/la4
70. Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні : Указ Президента України від 20.02.2006 № 140/2006 // Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/140/2006
71. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : Указ Президента України від 25.06.2013 №344/2013 // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.
72. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380.
73. Про очищення влади: Закон України від 16.09.2014 № 1682-VII // Режим доступу:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1682-18.
74. Про професійний розвиток працівників : Закон України від 12.01.2012 № 4312-VI // Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show
75. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України від 16.09.2014 № 1678-VII // Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show
76. Про соціальний діалог в Україні : Закон від 23.12.2010 № 2862-VI // Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2862-17.
77. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 // Режим доступу :http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.
78. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 № 2250р // Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010-%D1%80.
79. Рекомендація щодо професійного навчання N 117 Міжнародний документ від 27.06.1962 № 117 http://zakon1.rada.gov.ua/
80. Стандарти європейського врядування : навч. посібник / авт. кол. : І.А. Грицяк, О.Ю. Оржель, С.М. Гладкова та ін. ; за заг. ред.. І.А. Грицяка. – Київ : НАДУ, 2011. – 184 с.
81. Типовий закон ЮНІСІТРАЛ «Про електронні підписи» : Закон від 05.07.2001 // Режим доступу : http://ukraine.uapravo.net/data/base.htm.
82. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією : Міжнародний документ від 04.11.1999. // Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/92.
83. Чихоєва Н.М. Стандарти державної служби України: сучасний рівень та потреба в запозиченні європейського досвіду / Н. М. Чихоєва // Режим доступу : irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?.
84. Шаров Ю. Європейські стандарти публічного управління: проекція на муніципальний рівень / Ю. Шаров, І. Чикаренко // Режим доступу : http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_01%284ppmr.pdf.
85. Швець Є.Я. Формування концепції безперервної освіти «Новому століттю – нову освіту» в умовах європейської інтеграції вищої освіти / Є.Я. Швець, Д.Є. Швець // Гуманітарний вісник ЗДІА, 2013. – № 55 – Режим доступу : http://vestnikzgia.com.ua/article/viewFile/242/21790.
86. Introduction and Implementation of Total Quality Management (TQM) – Режим доступу :https://www.isixsigma.com/methodology/total-qualitymanagement-tqm/introduction-and-implementation-total-quality-tqm.
87. ИСО 9000 - Менеджмент качества – Режим доступу : http://www.iso.org/iso/ru/iso_9000.
88. CAF - CommonAssessmentFramework – Режим доступу :http://www.eipa.eu/en/topic/show/&tid=191.
89. SMART / Вікіпедія // Режим доступу :https://uk.wikipedia.org
90. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 17.05.2018 8369 // Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webpropf3511=64016
Опубліковано
2019-05-11
Розділ
Materials