Напрямки реформування та модернізації публічної служби в Україні


  • Н. Т. ГОНЧАРУК Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Анотація

Трансформаційні зміни, що відбуваються в українському суспільстві, зумовлюють необхідність здійснення процесів реформування та модернізації публічної служби. Реформування та модернізація публічної служби в Україні має здійснюватися за кількома напрямками. Пріоритетні напрями реформування й модернізації публічної служби викладені в низці нормативно-правових актів, зокрема, в Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, Стратегії реформування державного управління України на 2016 – 2020 роки, Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ, Концепції впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах, Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної влади в Україні [33; 42 – 48].

Посилання

1. Адміністративна реформа в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи: монографія / за заг.ред. Н.Р. Нижник, Н.Т. Гончарук. - Д.: Монолит, 2009. - 384 с.
2. Войтович Р. В. Модернізація державного управління в умовах глобальної інтеграції / Р. В. Войтович. // Вісник НАДУ. – 2013. – № 2. – С. 14–23.
3. Державна служба : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С.М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. – К. ; Одеса : НАДУ, 2012. – Т. 1. – 372 с.
4. Державна служба : навчальний посібник : / Кол. авт.; за заг.ред. проф. С.М.Серьогіна – К. : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2012. – 526 с.
5. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. – Т.
6 : Державна служба / наук.-ред. колегія : С. М. Серьогін (співголова), В. М. Сороко (співголова) та ін. – 2011. – 524 с. 6. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю.П.Сурмін, В.Д.Бакуменко, А.М. Михненко та ін. ; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с
7. Концепція адміністративної реформи в Україні. – К., 1998. – 61 с.
8. Концепція адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу: Схвалена Указом Президента України від 5 березня 2004 р. № 278/2004. – Режим доступу: hnnp://www.nads.gov.ua
9. Концепція розвитку законодавства про державну службу в Україні, схвалена Указом Президента України від 20 лютого 2006 р. № 140// – Режим доступу: http://www.president.gov.ua
10. Концепція реформування Національної академії державного управління при Президентові України: Затверджена Указом Президента України від 9 грудня 2011 року №1110/2011 . ─ Режим доступу : http://www.president.gov.ua/ru/dokuments/14263.html?PrintVersion
11. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333. ¬¬- Офіційний вісник України, 2014 р., № 30, ст. 831.
12. Лахижа М. І. Модернізація державої адміністрації: теоретичні та практичні аспекти : монографія / М. І. Лахижа. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 289 с.
13. Линдюк О. А. Теорія та практика модернізації державної служби України в умовах глобалізації : монографія / О. А. Линдюк; НАДУ – К. : НАДУ, 2016. – 316 с.
14. Линдюк О. А. Модель оцінювання ефективності модернізації державної служби / О. А. Линдюк // Аспекти державого управління : зб. наук. пр. ДРІДУ НАДУ. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2016. - № 4. С. 118–122.
15. Нижник Н. Інституційна модернізація державної служби України в сучасних умовах / Н. Нижник, О. Муза // Право Укураїни. К.: 2016. – № 9. – С. 9 –16.
16. Пахомова Т. І. Модернізація системи державної служби : сучасний вимір / Т. І. Пахомова. // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. – 2011. – № 1 (4). – С. 22 – 28.
17. План модернізації державного управління: пропозиції щодо приведення державного управління та державної служби України у відповідність із принципами і практиками демократичного урядування / [А. Вишневський (кер. авт. колективу), В. Афанасьєва, Р. Гекалюк та ін.; за заг. ред. Т. Мотренка.] – К. : Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2010. – 396 c.
18. Про державну службу : Закон України №3723-ХІІ від 16 груд. 1993 р. // Вісник державної служби України. – 1995. – № 1. – С.9 – 28.
19. Про службу в органах місцевого самоврядування: : закон України від 7 черв. 2001 р. № 2493-III – Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14
20. Про державну службу: Закон України від 10 груд. 2015 р. № 889-XIX – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/889-19
21. Про Координаційну раду з питань державної служби при Президентові України : Указ Президента України від 21 берез. 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 12. – Ст. 451.
22. Про Стратегію реформування системи державної служби в Україні: Указ Президента України від 14 квіт. 2000 р. //Вісник державної служби України. – 2000. – № 1. – С. 6-13.
23. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06. 2001р. № 2493/ІІІ . ─ Режим доступу : http : //zakon.rada.gov.ua
24. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закону України від 09 лютого 2017 р. № 2489 . ─ Режим доступу : http : //zakon.rada.gov.ua
25. Про Програму розвитку державної служби на 2005-2010 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 черв. 2004 р. № 746. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua/. – Верховна Рада України. Офіційний вебсайт.
26. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 07.10.2010 р. № 2591-VI - . ─ Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua
27. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України № 1085 від 9 груд. 2010 р. . – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/12584.html
28. Питання управління державною службою в Україні : Указ Президента України від 18 лип. 2011 року № 769/2011 . – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/13815.html
29. Питання реформування Національної академії державного управління при Президентові України: Указ Президента України від 9 грудня 2011 року №1110/2011 . ─ Режим доступу : http://www.president.gov.ua/ru/dokuments/14263.html?PrintVersion
30. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 р. № 3166-VI . ─ Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua
31. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 07.04.2011 р. № 3206 . ─ Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
32. Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 р. №5203 -VI . ─ Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua
33. Про стратегію державної кадрової політики на 2012 - 2016 роки: Указ Президента України від 1 лютого 2012 р. № 45/2012 . ─ Режим доступу: http://www.president.gov.ua
34. Про запобігання корупції: Закон України від 14.09.2014 р. № 5113. – – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
35. Про очищення влади:Закон України від 16.09.2014 р. № 1682. – – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
36. Про затвердження Положення про Національне агентство з питань державної служби: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10. 2014 р. № 500. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua/. – Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт.
37. Про Стратегію сталого розвитку “Україна - 2020”: Указ Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015 . ─ Режим доступу: http://www.president.gov.ua
38. Про схвалення Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації : схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 227-р. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.uа.
39. Про деякі питання Національної академії державного управління при Президентові України : Указ Президента України від 31.08. 2016 р. № 375/2016 . ─ Режим доступу: http://www.president.gov.ua
40. Держава адміністрація в Україні: становлення та розвиток / за заг. ред. А.В. Толстоухова, Н.Р. Нижник, Н.Т. Гончарук. – Д. : Монолит, 2010. – 400 с.
41. Пухкал О. Г. Модернізація системи державного управління в контексті розвитку громадянського суспільства в Україні : автореф. дис. ... дра наук з держ. упр. : 25.00.01 / О. Г. Пухкал. – К., 2011. – 36 c.
42. Стратегія реформування державного управління України на 2016-2020 роки: схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. № 474-р. . ─ Режим доступу : http : //www.kmu.gov.ua
43. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
44. Публічне управління : термінол. слов. / уклад. : В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє та ін. ; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2018. – 224 с.
45. Про схвалення Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ : розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лист. 2016 р. № 905-р // Урядовий кур’єр від 29.12.2016. – № 247.
46. Про схвалення Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад : розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2017 р. № 974-р. – – Режим доступу : kmu.gov.ua
47. Про схвалення Концепції впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах та затвердження плану заходів щодо її реалізації : розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2017 р. № 844-р. – – Режим доступу : kmu.gov.ua
48. Про схвалення Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої влади : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1013-р– – Режим доступу : kmu.gov.ua
49. Про службу в органах місцевого самоврядування: проект Закону України від 17 травня 2018 р. № 8369 . ─ Режим доступу : http : //zakon.rada.gov.ua
50. Гончарук Н.Т. Модернізація державної служби та управління людськими ресурсами в Україні / Н.Т. Гончарук, Л.В. Прудиус // Аспекти публічного управління. – Д.: Грані, 2018. -Том 6, № 1-2 . – С.42-51.
51. Квітка С. А. Державне управління формуванням партнерських відносин між владою та бізнесом в умовах соціальних перетворень : монографія / С. А. Квітка. – Дніпро : «Грані», 2017. – 268 с.
Опубліковано
2019-05-11
Розділ
Materials