Модернізація публічної служби в Україні як пріоритетний напрям реформування державного управління та місцевого самоврядування


  • Н. Т. ГОНЧАРУК Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Анотація

В Україні, як і в інших країнах з перехідною економікою, що здійснюють комплексні реформи у різних сферах публічної політики, реформа державного управління та місцевого самоврядування є однією з основних реформ, оскільки дієва система публічного управління є одним з основних чинників конкурентоспроможності країни та підвищення рівня добробуту громадян. Крім того, ефективна система державного управління та місцевого самоврядування є однією з основних передумов демократичного врядування, що ґрунтується на принципах верховенства права. Основні напрями вдосконалення системи публічного управління і відповідно підвищення рівня конкурентоспроможності країни викладені в Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки й Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. З урахуванням європейського вибору України зазначені стратегічні документи розроблені згідно з європейськими стандартами належного адміністрування в питаннях трансформації системи органів публічного управління та передбачають здійснення процесу модернізації публічної служби [42; 43].

Посилання

1. Адміністративна реформа в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи: монографія / за заг.ред. Н.Р. Нижник, Н.Т. Гончарук. - Д.: Монолит, 2009. - 384 с.
2. Войтович Р. В. Модернізація державного управління в умовах глобальної інтеграції / Р. В. Войтович. // Вісник НАДУ. – 2013. – № 2. – С. 14–23.
3. Державна служба : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С.М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. – К. ; Одеса : НАДУ, 2012. – Т. 1. – 372 с.
4. Державна служба : навчальний посібник : / Кол. авт.; за заг.ред. проф. С.М.Серьогіна – К. : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2012. – 526 с.
5. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. – Т.
6 : Державна служба / наук.-ред. колегія : С. М. Серьогін (співголова), В. М. Сороко (співголова) та ін. – 2011. – 524 с. 6. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю.П.Сурмін, В.Д.Бакуменко, А.М. Михненко та ін. ; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с
7. Концепція адміністративної реформи в Україні. – К., 1998. – 61 с.
8. Концепція адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу: Схвалена Указом Президента України від 5 березня 2004 р. № 278/2004. – Режим доступу: hnnp://www.nads.gov.ua
9. Концепція розвитку законодавства про державну службу в Україні, схвалена Указом Президента України від 20 лютого 2006 р. № 140// – Режим доступу: http://www.president.gov.ua
10. Концепція реформування Національної академії державного управління при Президентові України: Затверджена Указом Президента України від 9 грудня 2011 року №1110/2011 . ─ Режим доступу : http://www.president.gov.ua/ru/dokuments/14263.html?PrintVersion
11. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333. ¬¬- Офіційний вісник України, 2014 р., № 30, ст. 831.
12. Лахижа М. І. Модернізація державої адміністрації: теоретичні та практичні аспекти : монографія / М. І. Лахижа. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 289 с.
13. Линдюк О. А. Теорія та практика модернізації державної служби України в умовах глобалізації : монографія / О. А. Линдюк; НАДУ – К. : НАДУ, 2016. – 316 с.
14. Линдюк О. А. Модель оцінювання ефективності модернізації державної служби / О. А. Линдюк // Аспекти державого управління : зб. наук. пр. ДРІДУ НАДУ. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2016. - № 4. С. 118–122.
15. Нижник Н. Інституційна модернізація державної служби України в сучасних умовах / Н. Нижник, О. Муза // Право Укураїни. К.: 2016. – № 9. – С. 9 –16.
16. Пахомова Т. І. Модернізація системи державної служби : сучасний вимір / Т. І. Пахомова. // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. – 2011. – № 1 (4). – С. 22 – 28.
17. План модернізації державного управління: пропозиції щодо приведення державного управління та державної служби України у відповідність із принципами і практиками демократичного урядування / [А. Вишневський (кер. авт. колективу), В. Афанасьєва, Р. Гекалюк та ін.; за заг. ред. Т. Мотренка.] – К. : Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2010. – 396 c.
18. Про державну службу : Закон України №3723-ХІІ від 16 груд. 1993 р. // Вісник державної служби України. – 1995. – № 1. – С.9 – 28.
19. Про службу в органах місцевого самоврядування: : закон України від 7 черв. 2001 р. № 2493-III – Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14
20. Про державну службу: Закон України від 10 груд. 2015 р. № 889-XIX – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/889-19
21. Про Координаційну раду з питань державної служби при Президентові України : Указ Президента України від 21 берез. 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 12. – Ст. 451.
22. Про Стратегію реформування системи державної служби в Україні: Указ Президента України від 14 квіт. 2000 р. //Вісник державної служби України. – 2000. – № 1. – С. 6-13.
23. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06. 2001р. № 2493/ІІІ . ─ Режим доступу : http : //zakon.rada.gov.ua
24. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закону України від 09 лютого 2017 р. № 2489 . ─ Режим доступу : http : //zakon.rada.gov.ua
25. Про Програму розвитку державної служби на 2005-2010 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 черв. 2004 р. № 746. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua/. – Верховна Рада України. Офіційний вебсайт.
26. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 07.10.2010 р. № 2591-VI - . ─ Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua
27. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України № 1085 від 9 груд. 2010 р. . – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/12584.html
28. Питання управління державною службою в Україні : Указ Президента України від 18 лип. 2011 року № 769/2011 . – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/13815.html
29. Питання реформування Національної академії державного управління при Президентові України: Указ Президента України від 9 грудня 2011 року №1110/2011 . ─ Режим доступу : http://www.president.gov.ua/ru/dokuments/14263.html?PrintVersion
30. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 р. № 3166-VI . ─ Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua
31. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 07.04.2011 р. № 3206 . ─ Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
32. Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 р. №5203 -VI . ─ Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua
33. Про стратегію державної кадрової політики на 2012 - 2016 роки: Указ Президента України від 1 лютого 2012 р. № 45/2012 . ─ Режим доступу: http://www.president.gov.ua
34. Про запобігання корупції: Закон України від 14.09.2014 р. № 5113. – – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
35. Про очищення влади:Закон України від 16.09.2014 р. № 1682. – – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
36. Про затвердження Положення про Національне агентство з питань державної служби: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10. 2014 р. № 500. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua/. – Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт.
37. Про Стратегію сталого розвитку “Україна - 2020”: Указ Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015 . ─ Режим доступу: http://www.president.gov.ua
38. Про схвалення Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації : схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 227-р. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.uа.
39. Про деякі питання Національної академії державного управління при Президентові України : Указ Президента України від 31.08. 2016 р. № 375/2016 . ─ Режим доступу: http://www.president.gov.ua
40. Держава адміністрація в Україні: становлення та розвиток / за заг. ред. А.В. Толстоухова, Н.Р. Нижник, Н.Т. Гончарук. – Д. : Монолит, 2010. – 400 с.
41. Пухкал О. Г. Модернізація системи державного управління в контексті розвитку громадянського суспільства в Україні : автореф. дис. ... дра наук з держ. упр. : 25.00.01 / О. Г. Пухкал. – К., 2011. – 36 c.
42. Стратегія реформування державного управління України на 2016-2020 роки: схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. № 474-р. . ─ Режим доступу : http : //www.kmu.gov.ua
43. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
44. Публічне управління : термінол. слов. / уклад. : В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє та ін. ; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2018. – 224 с.
45. Про схвалення Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ : розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лист. 2016 р. № 905-р // Урядовий кур’єр від 29.12.2016. – № 247.
46. Про схвалення Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад : розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2017 р. № 974-р. – – Режим доступу : kmu.gov.ua
47. Про схвалення Концепції впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах та затвердження плану заходів щодо її реалізації : розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2017 р. № 844-р. – – Режим доступу : kmu.gov.ua
48. Про схвалення Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої влади : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1013-р– – Режим доступу : kmu.gov.ua
49. Про службу в органах місцевого самоврядування: проект Закону України від 17 травня 2018 р. № 8369 . ─ Режим доступу : http : //zakon.rada.gov.ua
50. Гончарук Н.Т. Модернізація державної служби та управління людськими ресурсами в Україні / Н.Т. Гончарук, Л.В. Прудиус // Аспекти публічного управління. – Д.: Грані, 2018. -Том 6, № 1-2 . – С.42-51.
51. Квітка С. А. Державне управління формуванням партнерських відносин між владою та бізнесом в умовах соціальних перетворень : монографія / С. А. Квітка. – Дніпро : «Грані», 2017. – 268 с.
Опубліковано
2019-05-11
Розділ
Materials