Сучасні парадигми публічної служби в умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів


  • O. В. АНТОНОВА Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Анотація

Неминучий вплив змін у соціальних відносинах на структурні, змістовні, функціональні трансформації в сучасній системі державного управління, зокрема в інституті державної служби, підтверджується пошуком адекватної сучасним викликам моделі організації проходження державної служби. В умовах постійної обмеженості ресурсів, як на місцевому рівні, так і на центральному, загострюється питання підвищення ефективності діяльності державного апарату у вигляді співвідношення «витрати – результати», «корисність –доцільність», «економічність – вигода» Актуальність питання підтверджується необхідністю удосконалення не тільки самої структури та оновлення функцій системи державного управління, але й пошуком відповідної концепції професійної освіти, її цілісного бачення для посадовців сучасним суспільним потребам та вимогам щодо роботи в умовах невизначеності з метою виконання завдань, поставлених перед ними державою.

Посилання

1. Актуальні питання реалізації нового Закону України «Про державну службу» / За матер. Всеукр. форуму вчених-адміністративістів; ЗНУ, 21.04.2016 р./ Макарренко Л. // Право України. – 2016. – № 5. – С. 190197. – Режим доступу: libraryZNU.edu.ua/articles/2106.ukr.html
2. Шаров Ю.П. Сучасна парадигма суспільного управління і стратегічне мислення державних службовців // Вісник державної служби України. – 2001.– №1. – С. 60-68.
3. Державна служба в Україні: актуальні проблеми та шляхи модернізації : наук. розроб. / авт. кол.: Р.А.Науменко, Л.М. Гогіна, В.Д.Бакуменко та ін. – К. : НАДУ, 2010. – 44 с.
4. Концепція сучасної державної кадрової політики України: наук. вид. / Луговий В.І., Михненко А.М., Серьогін С.М. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – 56 с.
5. Серьогін С.М. Визначення принципів та сутності інтегрованого інституту публічної служби // Вісник НАДУ. – 2007. – № 3. – С. 25 – 35.
6. Савісько С.В. Характеристика ціннісно-смислової парадигми державної служби України в системі суспільних цінностей // Збірник наукових праць НАДУ. – 2013. – № 2 (5). – С. 28 – 42. – Режим доступу: znpnadu_2013_2_5.pdf
7. Богатирець В. Парадигми підготовки державно-управлінських кадрів у зарубіжних країнах як приклад для запозичення для України // Social-science: наук. журнал ун-та «Україна». – 2011. – № 3. – Режим доступа: www.social-science.com.ua/article/517
8. Мельников О.Ф. Парадигми фахової підготовки державних службовців: монографія. – Х. : ХарРІДУ НАДУ «Магістр», 2007. – 424 с.
9. Новітні стратегії реформування державної служби в умовах європейської інтеграції / за заг. ред. проф.. Ю.В. Ковбасюка, В.Ф. Федоренка; матер. круглого столу за між нар. уч. (м. Київ, 05.12.2014 р.). – К. : Вид-во Ліра-К, 2014. – 162 с. – Режим доступу: www.sig-coe.org.ua/wpcontent/uploads/2014/12/materialy.pdf
10. Бакуменко В.Д., Кравченко С.О. Підхід «новий державний менеджмент» // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / наук.-ред. кол. : Ю.В. Ковбасюк (голова) [та ін.]. – К.: НАДУ, 2011. – Т. 2. Методологія державного управління / наук.-ред. колегія : Ю.П. Сурмін (співголова), П.І. Надолішній (співголова) та ін. – 2011. – 692 с. – С. 451 – 453.
11. Розвиток системи підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації у сфері державного управління України: зб. інформ.аналіт.матеріалів: у 2 ч. / за заг. ред. В.В. Толкованова, Ю.В. Ковбасюка. – К.: НАДУ, 2012. – ч. 2. – 140 с.
12. Серьогін С.М. Принцип компетентності державних службовців // Правові аспекти публічного управління: теорія та практика: матер. наук.практ. конф. 11 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред. проф. Л.Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 8-10.
13. Оніщенко Н.М. До питання про дослідження сутності інституту юридичної відповідальності / Н.М.Оніщенко, С.О.Сунєгін // Держава і право: зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. Вип. 65. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2014. – 408 с. – С. 3-9.
14. Рачинський А.П. Управлінння персоналом в органах державної влади, органах місцевого самоврядування : навч. посіб. – К.: НАДУ, 2008. – 64 с.
15. Письменний І.В. Синергетичний потенціал публічного управління в умовах суспільних трансформацій : монографія / І.В. Письменний. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2012. – 272 с.
16. Крупник А.С. Парадигма соціальна // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / наук.-ред. кол. : Ю.В. Ковбасюк (голова) [та ін.]; Національна академія державного управління при Президентові України. – К.: НАДУ, 2011. – Т. 1. Теорія державного управління / наук.-ред. колегія : В.М. Князєв (співголова), І.В. Розпутенко (співголова) та ін. – 2011. – 748 с. – С. 423 – 426; Т. 2. Методологія державного управління / наук.-ред. колегія : Ю.П. Сурмін (співголова), П.І. Надолішній (співголова) та ін. – 2011.- 692 с. – С. 442 – 444.
17. Дідок Ю.В. Парадигма // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / наук.-ред. кол. : Ю.В. Ковбасюк (голова) [та ін.]. – К.: НАДУ, 2011. – Т. 2. Методологія державного управління / наук.-ред. колегія : Ю.П. Сурмін (співголова), П.І. Надолішній (співголова) та ін. – 2011. – 692 с. – С. 439.
18. Надолішній П.І. Парадигма синергетична в державному управлінні // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / наук.-ред. кол. : Ю.В. Ковбасюк (голова) [та ін.]. – К.: НАДУ, 2011. – Т. 2. Методологія державного управління / наук.-ред. колегія : Ю.П. Сурмін (співголова), П.І. Надолішній (співголова) та ін. – 2011. – 692 с. – С. 440 – 442.
19. Ралдугін Є.О. Парадигма управлінська // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / наук.-ред. кол. : Ю.В. Ковбасюк (голова) [та ін.]. – К.: НАДУ, 2011. – Т. 2. Методологія державного управління / наук.ред. колегія : Ю.П. Сурмін (співголова), П.І. Надолішній (співголова) та ін. – 2011.- 692 с. – С. 444 – 446.
20. Шевченко М.М. Парадигми війни // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / наук.-ред. кол. : Ю.В. Ковбасюк (голова) [та ін.]; Національна академія державного управління при Президентові України. – К.: НАДУ, 2011. – Т. 1. Теорія державного управління / наук.-ред. колегія : В.М. Князєв (співголова), І.В. Розпутенко (співголова) та ін. – 2011. – 748 с. – С. 426 – 427.
21. Шевченко М.М. Парадигми геополітики // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / наук.-ред. кол. : Ю.В. Ковбасюк (голова) [та ін.]; Національна академія державного управління при Президентові України. – К.: НАДУ, 2011. - Т. 1. Теорія державного управління / наук.-ред. колегія : В.М. Князєв (співголова), І.В. Розпутенко (співголова) та ін. – 2011. – 748 с. – С. 427 - 430.
22. Шевченко М.М. Парадигми міжнародних відносин // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / наук.-ред. кол. : Ю.В. Ковбасюк (голова) [та ін.]; Національна академія державного управління при Президентові України. – К.: НАДУ, 2011. – Т. 1. Теорія державного управління / наук.-ред. колегія : В.М. Князєв (співголова), І.В. Розпутенко (співголова) та ін. – 2011. – 748 с. – С. 430 – 431.
23. Туленков М.В. Нова парадигма державного управління // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / наук.-ред. кол. : Ю.В. Ковбасюк (голова) [та ін.]. – К.: НАДУ, 2011. – Т. 2. Методологія державного управління / наук.-ред. колегія : Ю.П. Сурмін (співголова), П.І. Надолішній (співголова) та ін. – 2011.- 692 с. – С. 412.
24. Загорський В.С., Ліпенцев А.В. Концепція паблік менеджменту: еволюція підходів до дослідження // Теорія державного управління – практиці державного управління : матер. наук.-методолог. семінару в режимі відеоконференц-зв’язку, Київ - Дніпропетровськ – Львів – Одеса – Харків, 23 листоп. 2010 р. / за аг. ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського. – К. : НАДУ, 2011. – 80 с., С. 20-30.
25. Колодій А.Ф. Парадигми демократії // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / наук.-ред. кол. : Ю.В. Ковбасюк (голова) [та ін.]; Національна академія державного управління при Президентові України. – К.: НАДУ, 2011. – Т. 8. Публічне врядування / наук.-ред. колегія : В.С. Загорський (голова), С.О. Телешун (співголова) [та ін.]; Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 712 с. – С. 396 – 399.
26. Крупник А.С., Чабанова Ю.В. Парадигма // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / наук.-ред. кол. : Ю.В. Ковбасюк (голова) [та ін.]; Національна академія державного управління при Президентові України. – К.: НАДУ, 2011. – Т. 1. Теорія державного управління / наук.-ред. колегія : В.М. Князєв (співголова), І.В. Розпутенко (співголова) та ін. – 2011. – 748 с. – С. 423.
27. Квітка С. А. Електронне врядування як інноваційний механізм взаємодії влади, бізнесу та громадянського суспільства: зарубіжний досвід та передумови розвитку в Україні / С. А. Квітка, О. О. Соколовська // Аспекти публічного управління. – 2015. – № 9. – С. 26–33.
Опубліковано
2019-05-11
Розділ
Materials