Проходження публічної служби


  • Л. Л. ПРОКОПЕНКО Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Анотація

У кожній країні організаційний порядок кар’єр є різним залежно від вертикальних і горизонтальних поділів, притаманних кожній державній адміністрації. Горизонтальні поділи, відображаючи рівень освіти, відповідають категоріям публічних службовців. Так, у Франції, існує три категорії публічних службовців: А, В, С.Категорія А, яка об’єднує публічних службовців керівного складу, вимагає від кандидата рівня вищої освіти, що відповідає ліценціату (диплом про успішне завершення трирічного курсу навчання в університеті)

Посилання

1. Агєнтаєва В.В. Особливості правового статусу державних службовців у Федеративній Республіці Німеччини/ В.В. Агєнтаєва// Вісник Запорізького нац. ун-ту. Серія «Юридичні науки». – 2012. – №3. – С.155-160.
2. Апон М.Е. Государственная служба в зарубежных странах: учеб. пособие / М.Е. Апон – СПб.: НОИР, 2016. – 73 с. – Режим доступу: https://docplayer.ru/27686591-Gosudarstvennaya-sluzhba-v-zarubezhnyhstranah.html
3. Бережний В.О. Реформування державної служби Франції/ В.О. Бережний. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/apdu/2011-2/doc/5/06.pdf
4. Гейвах П. Порівняльний аналіз організації державної служби Німеччини, Австрії та України/ П. Гейвах// Державне управління та місцеве самоврядування. – 2012. – №1. – С.163-172.
5. Глєбов Г.О. Організація державної служби: європейський досвід/ Г.О. Глєбов. – Режим доступу: http://www.mubip.org.ua/wpcontent/uploads/2016/01/18.pdf.
6. Головачова А. Зарубіжний досвід правового регулювання оплати праці державних службовців/ А. Головачова. – Режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/9/17.pdf.
7. Государственная служба: мировой опыт и Казахстан. – Режим доступа: http://www.exclusive.kz/expertiza/politika/12440/.
8. Державна служба : підручник : у 2 т. / редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) та ін. – К.; Одеса: НАДУ, 2012. – Т.1. – 372 с.
9. Державна служба в країнах ЄС. – Режим доступу: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28926.pdf
10. Заир-Бек Е .С. Модели повышения квалификации государственных служащих в странах Европы/ Е.С. Заир-Бек, С.И. ЗаирБек. – Режим доступа: https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/.pdf.
11. Зенков М. Ю. Зарубежный опыт управления: Государственная служба: учеб. пособие/ М.Ю. Зенков. – Новосибирск: НГАУ, 2004. – 130 с.
12. Европейские принципы государственного управления. Публикация СИГМА №27, 1999. – Режим доступа: http://www.sigmaweb.org/publications/Sergei_Rus_SP27_99Rev1.pdf.
13. Кагановська Т. Є. Конкурсний відбір як основа кадрового забезпечення органів державного управління: вітчизняний та зарубіжний досвід/ Т.Є. Кагановська // Форум права. – 2011. – №3. – С. 322-330. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_3_56.
14. Кізілов Ю.Ю. Зарубіжний досвід проходження державної служби та можливості його використання в Україні в умовах адміністративної реформи/ Ю.Ю. Кізілов// Аспекти публічного управління. – 2016. – №6-7. – С.57-65.
15. Колісніченко Н.М. Державна служба в Європейському Союзі. Європеїзація та розвиток державної служби в Україні/ Н.М. Колісніченко. – К.: Міленіум, 2009. – 248 с.
16. Коновалова В.Г. Развитие моделей управления карьерой государственных гражданских служащих в странах Европейского Союза: тенденции, проблемы, полезный опыт/ В.Г. Коновалова. – Режим доступа: www.vestnik.vsu.ru/pdf/econ/2013/02/2013-02-12.pdf.
17. Лопушинський І. Публічна служба Німеччини: досвід для України/ І. Лопушинський. – Режим доступу:http://www.kbuapa.kha.pdf.
18. Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу» / Ред. кол.: К.О. Ващенко, І.Б. Коліушко, В.П. Тимощук, В.А. Дерець (відп. ред.). – К.: ФОП Москаленко О.М., 2017. – 796 с.
19. Олуйко В.М. Організація державної служби (аналіз світового досвіду)/ В.М. Олуйко. – Режим доступу: http://www.univer.km.ua/visnyk/1620.pdf.
20. Прокопенко Л.Л.Класифікація посад державних службовців у Литовській Республіці// Теорія та практика державної служби: мат-ли ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 11 листопада 2016 р. – Режим доступу:http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu.htm.
21. Прокопенко Л. Комунітарна служба ЄС/ Л. Прокопенко, І. Шабатіна// Актуал. проблеми європ. та євроатлант. інтеграції України: мат-ли 6-ї регіон. наук.-практ. конф. 14 травня 2009 р., м.Дніпропетровськ. – Д.:ДРІДУ НАДУ, 2009. – С.207-209.
22. Прокопенко Л. Публічна служба в країнах ЄС/ Л. Прокопенко, І. Шабатіна// Публічне адміністрування: теорія і практика. – 2008. – №1. – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/200901/ProkopenkoStat.pdf.
23. Прокопенко Л.Л.Система управління державною службою Франції/ Л.Л. Прокопенко//
24. Прокопенко Л.Л. Цивільна служба у Польщі (виникнення, правові і конституційні підстави, специфіка)/ Л.Л. Прокопенко, Ю.О. Яковлєва// Реформування місцевого самоврядування в процесі підготовки Польщі до членства в Європейському Союзі: мат-ли міжнар. наук.-практ. конф. / за заг. ред. Сергія Серьогіна, Юрія Рейта. – Д.:ДРІДУ НАДУ, 2008. – С.35-42.
25. Публічна служба. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/1137102648198/pravo/publichna_sluzhba.
26. Публічне управління: термінол. слов. / уклад.: В.С. Куйбіда, М.М. Білинська, О.М. Петроє та ін.; за заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, О.М. Петроє. – К.: НАДУ, 2018. – 224 с.
27. Реформування системи професійного навчання державних службовців в Україні: проблеми і перспективи: монографія / за заг. та наук. ред. С.М. Серьогіна. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2012. – 274 с.
28. Система державного управління Республіки Франція: досвід для України / автор-укладач Л.А. Пустовойт ; за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка. – К.: НАДУ, 2010. – 56 с.
29. Система державного управління Федеративної Республіки Німеччина: досвід для України / авт.-упоряд.: Ю.В. Ковбасюк, С.В. Загороднюк, П.І. Крайнік; за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка. – К. : НАДУ, 2010. – 76 с.
30. Соколова Т.А. Особливості проходження державної служби в розвинених країнах/ Т.А. Соколова. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/3_2011/24.pdf.
31. Токар-Остапенко О.В. Урегулювання конфлікту інтересів на державній службі: можливості застосування європейського досвіду в Україні : аналіт. доп. / О.В. Токар-Остапенко. – К. : НІСД, 2013. – 48 с. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Polituka_Tokar-2b850.pdf.
32. Черноног Є.С. Державна служба: історія, теорія і практика: навч. посіб./ Є.С. Черноног. – К.: Знання, 2008. – 458 с.
33. Чуприс О.И. Определение границ государственной службы в ее традиционных моделях и в Республике Беларусь. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/19812/1/8_%D1%87%D1%83%D0% BF%D1%80%D0%B8%D1%81.pdf.
34. Квітка С. А. Government relations та державне управління в Україні: новітні форми взаємодії влади та бізнесу / С. А. Квітка // Аспекти публічного управління. – 2017. – Т. 5. – № 11. – С. 94–103.
Опубліковано
2019-05-11
Розділ
Materials