Структура публічної служби


  • Л. Л. ПРОКОПЕНКО Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Анотація

У зарубіжних країнах немає однозначного визначення понять «державна служба», «публічна служба», «державний службовець» чи «публічний службовець», там широко вживаються також терміни «цивільна служба» (sivil service), «громадська служба» (public service), «урядова служба» (government service). Наприклад, у країнах англо-американської правової системи термін «публічна служба» поширюється на усі організації публічного сектору. Так, у США вона включає всіх службовців публічного сектора: тих, хто займає виборні посади; посади, пов’язані з юриспруденцією (в тому числі суддівські) і в юридичних організаціях; посади в поліції, армії, флоті тощо, а також багато посад в адміністративних установах, служба в яких формує, на думку аналітиків, досить вузьке розуміння державної служби лише як цивільної служби (sivil service).

Посилання

1. Агєнтаєва В.В. Особливості правового статусу державних службовців у Федеративній Республіці Німеччини/ В.В. Агєнтаєва// Вісник Запорізького нац. ун-ту. Серія «Юридичні науки». – 2012. – №3. – С.155-160.
2. Апон М.Е. Государственная служба в зарубежных странах: учеб. пособие / М.Е. Апон – СПб.: НОИР, 2016. – 73 с. – Режим доступу: https://docplayer.ru/27686591-Gosudarstvennaya-sluzhba-v-zarubezhnyhstranah.html
3. Бережний В.О. Реформування державної служби Франції/ В.О. Бережний. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/apdu/2011-2/doc/5/06.pdf
4. Гейвах П. Порівняльний аналіз організації державної служби Німеччини, Австрії та України/ П. Гейвах// Державне управління та місцеве самоврядування. – 2012. – №1. – С.163-172.
5. Глєбов Г.О. Організація державної служби: європейський досвід/ Г.О. Глєбов. – Режим доступу: http://www.mubip.org.ua/wpcontent/uploads/2016/01/18.pdf.
6. Головачова А. Зарубіжний досвід правового регулювання оплати праці державних службовців/ А. Головачова. – Режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/9/17.pdf.
7. Государственная служба: мировой опыт и Казахстан. – Режим доступа: http://www.exclusive.kz/expertiza/politika/12440/.
8. Державна служба : підручник : у 2 т. / редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) та ін. – К.; Одеса: НАДУ, 2012. – Т.1. – 372 с.
9. Державна служба в країнах ЄС. – Режим доступу: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28926.pdf
10. Заир-Бек Е .С. Модели повышения квалификации государственных служащих в странах Европы/ Е.С. Заир-Бек, С.И. ЗаирБек. – Режим доступа: https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/.pdf.
11. Зенков М. Ю. Зарубежный опыт управления: Государственная служба: учеб. пособие/ М.Ю. Зенков. – Новосибирск: НГАУ, 2004. – 130 с.
12. Европейские принципы государственного управления. Публикация СИГМА №27, 1999. – Режим доступа: http://www.sigmaweb.org/publications/Sergei_Rus_SP27_99Rev1.pdf.
13. Кагановська Т. Є. Конкурсний відбір як основа кадрового забезпечення органів державного управління: вітчизняний та зарубіжний досвід/ Т.Є. Кагановська // Форум права. – 2011. – №3. – С. 322-330. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_3_56.
14. Кізілов Ю.Ю. Зарубіжний досвід проходження державної служби та можливості його використання в Україні в умовах адміністративної реформи/ Ю.Ю. Кізілов// Аспекти публічного управління. – 2016. – №6-7. – С.57-65.
15. Колісніченко Н.М. Державна служба в Європейському Союзі. Європеїзація та розвиток державної служби в Україні/ Н.М. Колісніченко. – К.: Міленіум, 2009. – 248 с.
16. Коновалова В.Г. Развитие моделей управления карьерой государственных гражданских служащих в странах Европейского Союза: тенденции, проблемы, полезный опыт/ В.Г. Коновалова. – Режим доступа: www.vestnik.vsu.ru/pdf/econ/2013/02/2013-02-12.pdf.
17. Лопушинський І. Публічна служба Німеччини: досвід для України/ І. Лопушинський. – Режим доступу:http://www.kbuapa.kha.pdf.
18. Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу» / Ред. кол.: К.О. Ващенко, І.Б. Коліушко, В.П. Тимощук, В.А. Дерець (відп. ред.). – К.: ФОП Москаленко О.М., 2017. – 796 с.
19. Олуйко В.М. Організація державної служби (аналіз світового досвіду)/ В.М. Олуйко. – Режим доступу: http://www.univer.km.ua/visnyk/1620.pdf.
20. Прокопенко Л.Л.Класифікація посад державних службовців у Литовській Республіці// Теорія та практика державної служби: мат-ли ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 11 листопада 2016 р. – Режим доступу:http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu.htm.
21. Прокопенко Л. Комунітарна служба ЄС/ Л. Прокопенко, І. Шабатіна// Актуал. проблеми європ. та євроатлант. інтеграції України: мат-ли 6-ї регіон. наук.-практ. конф. 14 травня 2009 р., м.Дніпропетровськ. – Д.:ДРІДУ НАДУ, 2009. – С.207-209.
22. Прокопенко Л. Публічна служба в країнах ЄС/ Л. Прокопенко, І. Шабатіна// Публічне адміністрування: теорія і практика. – 2008. – №1. – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/200901/ProkopenkoStat.pdf.
23. Прокопенко Л.Л.Система управління державною службою Франції/ Л.Л. Прокопенко//
24. Прокопенко Л.Л. Цивільна служба у Польщі (виникнення, правові і конституційні підстави, специфіка)/ Л.Л. Прокопенко, Ю.О. Яковлєва// Реформування місцевого самоврядування в процесі підготовки Польщі до членства в Європейському Союзі: мат-ли міжнар. наук.-практ. конф. / за заг. ред. Сергія Серьогіна, Юрія Рейта. – Д.:ДРІДУ НАДУ, 2008. – С.35-42.
25. Публічна служба. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/1137102648198/pravo/publichna_sluzhba.
26. Публічне управління: термінол. слов. / уклад.: В.С. Куйбіда, М.М. Білинська, О.М. Петроє та ін.; за заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, О.М. Петроє. – К.: НАДУ, 2018. – 224 с.
27. Реформування системи професійного навчання державних службовців в Україні: проблеми і перспективи: монографія / за заг. та наук. ред. С.М. Серьогіна. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2012. – 274 с.
28. Система державного управління Республіки Франція: досвід для України / автор-укладач Л.А. Пустовойт ; за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка. – К.: НАДУ, 2010. – 56 с.
29. Система державного управління Федеративної Республіки Німеччина: досвід для України / авт.-упоряд.: Ю.В. Ковбасюк, С.В. Загороднюк, П.І. Крайнік; за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка. – К. : НАДУ, 2010. – 76 с.
30. Соколова Т.А. Особливості проходження державної служби в розвинених країнах/ Т.А. Соколова. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/3_2011/24.pdf.
31. Токар-Остапенко О.В. Урегулювання конфлікту інтересів на державній службі: можливості застосування європейського досвіду в Україні : аналіт. доп. / О.В. Токар-Остапенко. – К. : НІСД, 2013. – 48 с. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Polituka_Tokar-2b850.pdf.
32. Черноног Є.С. Державна служба: історія, теорія і практика: навч. посіб./ Є.С. Черноног. – К.: Знання, 2008. – 458 с.
33. Чуприс О.И. Определение границ государственной службы в ее традиционных моделях и в Республике Беларусь. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/19812/1/8_%D1%87%D1%83%D0% BF%D1%80%D0%B8%D1%81.pdf.
34. Квітка С. А. Government relations та державне управління в Україні: новітні форми взаємодії влади та бізнесу / С. А. Квітка // Аспекти публічного управління. – 2017. – Т. 5. – № 11. – С. 94–103.
Опубліковано
2019-05-11
Розділ
Materials