Законодавчі вимоги до професійного навчання публічних службовців


  • Є. І. БОРОДІН Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
  • Т. М. ТАРАСЕНКО Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Анотація

Українська система професійного навчання державних службовців, службовців органів місцевого самоврядування спрямована на забезпечення безперервності освіти, створення можливостей для освіти упродовж професійного життя. Структура цієї системи охоплює вищу освіту, другу вищу освіту, підвищення кваліфікації, аспірантуру, докторантуру. До цього переліку також необхідно віднести самоосвіту як складову загальної структури освіти. В Україні створено основи законодавства з регулювання питань професійної освіти державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування. Право на професійне навчання є одним з основних прав державних службовців, яке закріплено в п. 6 ст. 7 Закону України «Про державну службу» та [11]. До основних прав службовців органів місцевого самоврядування належить право на просування по службі відповідно до професійної освіти [12]

Посилання

1. Петренко О. С. Публічна служба / О. С. Петренко, О. В. Антонова // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. Т. 6 : Державна служба / наук.-ред. колегія С. М. Серьогін (співголова), В. М. Сороко (співголова) та ін. – 2011. – 524 с. – С. 375 – 377.
2. Публічна служба: системна парадигма : кол. моногр. / К. О. Ващенко, С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, Н. А. Липовська, Н. Г. Сорокіна [та ін.] ; за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 256 с.
3. Про державну службу : закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19
4. Про професійний розвиток працівників : закон України від 12 січня 2012 р. № 4312-VI. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4312-17
5. Российская социологическая энциклопедия. Под общей редакцией академика РАН Г. В. Осипова. – М., 1999. – 672 с.
6. Зайченко І. В. Педагогіка : Навчальний посібник. – К. : Освіта України, КНТ, 2008. – 528 с.
7. Луговий В. І. Державна політика і управління в освіті / В. І. Луговий // Десять років становлення (досвід досліджень, розробок і впроваджень у сфері державного управління). – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – С. 310 – 348.
8. Луговий В. І. Управління освітою : навч. посіб. / В. І. Луговий. – К. : Вид-во УАДУ, 1997. – 302 с. – Бібліогр. : с. 286 – 301.
9. Про освіту : закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145VIII.- Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
10. Ващенко К. О. Професійна підготовка державних службовців: теорія, методологія, практика : монографія / К. О. Ващенко. – ІваноФранківськ : Місто НВ, 2017. – 416 с.
11. Про державну службу : закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19
12. Про службу в органах місцевого самоврядування : закон України від 7 червня 2001 р. № 2493-III. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.uа4
13. Європейська хартія місцевого самоврядування. Рада Європи; Хартія, Міжнародний документ від 15 жовтня 1985 року Документ 994_036. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036
14. Про затвердження Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування : постанова Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 564. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/564-2010-п
15. Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби : постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 500. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/500-2014-п
16. Положення про Національну академію державного управління при Президентові України : указ Президента України від 21 вересня 2001 р. № 850/2001. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
17. Питання Національної академії державного управління при Президентові України : указ Президента України від 21 вересня 2001 р. № 850/2001. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua
18. Інститут вищих керівних кадрів. Національна академія державного управління при Президентові України. – Режим доступу : http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=149
19. Інститут «Вища школа державного управління». Національна академія державного управління при Президентові України. – Режим доступу : http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=152
20. Квітка С. Системи менеджменту якості: з давніх часів до наших днів / С. Квітка // Менеджмент якості в органах місцевого самоврядування. / С. Квітка, О. Бортнік, Т. Маматова, С. Серьогін; за заг. ред. С. Серьогіна. – Дніпропетровськ: Грані, 2015. – С. 7–29.
Опубліковано
2019-05-11
Розділ
Materials