Основні поняття системи професійного навчання публічних службовців


  • С. М. СЕРЬОГІН Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
  • Є. І. БОРОДІН Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
  • Н. А. ЛИПОВСЬКА Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Анотація

Публічна служба – особливий вид суспільно-корисної діяльності, який має значення для всієї держави та всього суспільства і потребує особливої майстерності, для набуття й підтримки якої, окрім досвіду, необхідне систематичне і неперервне навчання. Публічна служба є інструментом реалізації конституційних цілей і функцій держави з метою задоволення потреб громадян, територіальних громад, суспільства. Однією з основних характерних рис цього соціального інституту є: професійність службової діяльності [1, с. 376]. В українському законодавствіосновними поняттями, які характеризують службу в органах влади є «державна служба», «служба в органах місцевого самоврядування». Тенденції останніх років свідчать про зміни та трансформацію поглядів науковців та практиків на сутність, зміст держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх взаємовідносин з громадянами, суспільством у цілому

Посилання

1. Петренко О. С. Публічна служба / О. С. Петренко, О. В. Антонова // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. Т. 6 : Державна служба / наук.-ред. колегія С. М. Серьогін (співголова), В. М. Сороко (співголова) та ін. – 2011. – 524 с. – С. 375 – 377.
2. Публічна служба: системна парадигма : кол. моногр. / К. О. Ващенко, С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, Н. А. Липовська, Н. Г. Сорокіна [та ін.] ; за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 256 с.
3. Про державну службу : закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19
4. Про професійний розвиток працівників : закон України від 12 січня 2012 р. № 4312-VI. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4312-17
5. Российская социологическая энциклопедия. Под общей редакцией академика РАН Г. В. Осипова. – М., 1999. – 672 с.
6. Зайченко І. В. Педагогіка : Навчальний посібник. – К. : Освіта України, КНТ, 2008. – 528 с.
7. Луговий В. І. Державна політика і управління в освіті / В. І. Луговий // Десять років становлення (досвід досліджень, розробок і впроваджень у сфері державного управління). – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – С. 310 – 348.
8. Луговий В. І. Управління освітою : навч. посіб. / В. І. Луговий. – К. : Вид-во УАДУ, 1997. – 302 с. – Бібліогр. : с. 286 – 301.
9. Про освіту : закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145VIII.- Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
10. Ващенко К. О. Професійна підготовка державних службовців: теорія, методологія, практика : монографія / К. О. Ващенко. – ІваноФранківськ : Місто НВ, 2017. – 416 с.
11. Про державну службу : закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19
12. Про службу в органах місцевого самоврядування : закон України від 7 червня 2001 р. № 2493-III. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.uа4
13. Європейська хартія місцевого самоврядування. Рада Європи; Хартія, Міжнародний документ від 15 жовтня 1985 року Документ 994_036. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036
14. Про затвердження Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування : постанова Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 564. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/564-2010-п
15. Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби : постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 500. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/500-2014-п
16. Положення про Національну академію державного управління при Президентові України : указ Президента України від 21 вересня 2001 р. № 850/2001. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
17. Питання Національної академії державного управління при Президентові України : указ Президента України від 21 вересня 2001 р. № 850/2001. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua
18. Інститут вищих керівних кадрів. Національна академія державного управління при Президентові України. – Режим доступу : http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=149
19. Інститут «Вища школа державного управління». Національна академія державного управління при Президентові України. – Режим доступу : http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=152
20. Квітка С. Системи менеджменту якості: з давніх часів до наших днів / С. Квітка // Менеджмент якості в органах місцевого самоврядування. / С. Квітка, О. Бортнік, Т. Маматова, С. Серьогін; за заг. ред. С. Серьогіна. – Дніпропетровськ: Грані, 2015. – С. 7–29.
Опубліковано
2019-05-11
Розділ
Materials