Етика публічного службовця та кодифікація моральноетичних вимог у професійній діяльності на публічній службі


  • O. В. АНТОНОВА Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Анотація

Морально-етичні принципи поведінки публічного службовця ґрунтуються на нормах загальнолюдської моралі. Специфіка професійної діяльності публічного службовця пов’язана із більш частим вирішенням морально-етичних дилем, постійним вибором між «поганими рішеннями». Це обумовлює підвищені вимоги до моральної свідомості та культури публічного службовця. Розвиток моральності публічних службовців має настільки ж важливе значення, як і розвиток його професіоналізму. Моральні якості публічного службовця, дотримання ним норм службової етики є суттєвою ознакою та складовою його професійної діяльності. Це означає, що громадянин, вступаючи на публічну службу, має моральне право зайняти дану посаду, тобто він не лише має професійні якості, а й позитивно характеризується з морального боку, але й розвинене почуття чесності, обов’язку, совісті, відповідальності тощо.

Посилання

1. Акофф Р. О менеджменте / Рассел Акофф : пер. с англ. под ред. А.Л. Волковой. – СПб. : Питер, 2002. – 448 с.
2. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг : пер. с англ. под ред. С.К. Мордовина. – 8-е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 832 с. : ил.
3. Василевська Т. Е. Етика державного службовця як засіб запобігання та протидії корупції: навч.-метод. матеріали / Т. Е. Василевська,В. О. Саламатов. – К. : НАДУ, 2011. – 72 с.
4. Василевська Т. Е. Особистісні виміри етики державного службовця: монографія / Т. Е. Василевська ; Національна академія держ. управління при Президентові України. – К. : НАДУ, 2008. – 336 с.
5. Гриффин Р. Международный бизнес / Р. Гриффин, М. Пастей : пер. с англ. под ред. А.Г. Медведева. – СПб. : Питер, 2006. – 1088 с.
6. Дафт Р. Уроки лидерства. / Ричард Л. Дафт : пер. с англ. под ред. И.В. Андреевой. – М. : Эксмо, 2006. – 480 с.
7. Державна служба : підручник. У 2-х т. / колектив авторів ; за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, О.Ю. Оболенського, С.М. Серьогіна. – К. ; Одеса : НАДУ, 2012. – Т.1. – 372 с.
8. Державна служба: навчальний посібник. - Кол. авт.; за заг. ред. проф. С.М. Серьогіна. – К. : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2013. – 526 с.
9. Дубенко С. Д. Державна служба і державні службовці в Україні : навч.-метод. посібник / С. Д. Дубенко ; за заг. ред. Н. Р. Нижник. - К. : Ін Юре, 1999. – 244 с.
10. Дэвид А. Вэттен, Ким С. Камерон. Развитие навыков менеджмента/ Дэвид А. Вэттен, Ким С. Камерон : пер.с англ. – СПб. : Издательский дом «Нева», 2004. – С. 602.
11. Европейский кодекс поведения для местных и региональных выборных представителей . – Режим доступу : http://www.coe.int/T/ R/Clrae/%5BRussian_doc%5D/Code%20CPLRE_Ru.pdf.
12. Етика поведінки державних службовців під час виборів / [Нижник Н., Карпенко О., Рудик С. та ін.]. – К. : Асоц. держ. службовців, 1999. – 39 с.
13. Ефективність державного управління та управлінських кадрів в умовах змін : зб. наук. праць / кол. авт. : І. В. Розпутенко, О. Г. Пухкал, О. Д. Брайченко та ін. ; за заг. ред. І. В. Розпутенка. – К. : Вид. НАДУ, 2010. – 168 с.
14. Загальні правила поведінки державного службовця // Офіційний вісник України вiд 03.12.2010. – 2010. – № 90. – С. 211, Ст. 3208.
15. Кадрова політика і державна служба : навч. посіб. / С.М. Серьогін, Н.Т. Гончарук, Н.А. Липовська [та ін.] ; за заг. ред. проф. С.М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – 352 с.
16. Камерон К. Диагностика и изменение организационной культуры / К. Камерон, Р. Куин. – СПб. : Питер, 2001. – 320 с.
17. Коврига А. Построение институтов профессионализации государственного сектора в посткоммунистических государствах / А. Коврига, Ш. Уайман ; пер. с англ. // Политико-административные отношения: кто стоит у власти? – М. : Права человека, 2001. – С. 407– 459.
18. Колтун В. Удосконалення державної служби як соціальноетичного феномена / В. Колтун // Командор. – 2001. – № 1. – С. 5–8.
19. Конвенция ООН против коррупции . – Режим доступу : http://www.un.org/russian/documen/convents/corruption.pdf – Назва з екрану.
20. Кони А. Ф. Уголовный процесс: нравственные начала / А. Ф. Кони. − [2-е изд., испр.]. – М. : Современ. гуманит. ун-т, 2006. – 150 с.
21. Мамут Л. С. Государство: полюсы представлений / Л. С.Мамут // Обществ. науки и современность. – 1996. – № 4 – С. 45–54.
22. Мілер В. Звичаєва корупція? Громадяни та уряд у посткомуністичній Європі / Мілер В., Ґределанд О., Кошечкіна Т. ; пер. з англ. Д. Скляренка. – К. : «К.І.С.», 2004. – 328 с.
23. Морально-етичні засади розвитку державної служби України: європейський та вітчизняний досвід : монографія / С. М. Серьогін, О. В. Антонова, Н. Т. Гончарук та ін. ; за заг. ред. та наук. ред. С. М. Серьогіна. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2007. – 277 c.
24. Оболенський О.Ю. Державна служба: підручник / О.Ю. Оболенський. – К.: КНЕУ, 2006. – 472 с.
25. Робинс С. Менеджмент / Стивен П. Робинс, М. Коултер: пер. с англ. – 6-е изд. – М. : Вильяме, 2004. – 880 с.
26. Робинс С. Основы организационного поведения / Стивен П. Робинс : пер. с англ. – 8-е изд. – М. : Издательский дом «Вильяме», 2006. – 448 с.
27. Питере Т. В поисках эффективного управления. / Т. Питере, Р. Уотерман: пер. с англ. – М. : Прогресс, 1986. – 399 с.
28. Про державну службу : Закон України № 889-VIII від 10.12.2015 р. // Відомості Верховної Ради. – 2016. - № 4. – Ст. 43 . – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19
29. Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: наказ Національного агентства України з питань державної служби № 158 від 05.08.2016 р. . – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16
30. Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців: постанова Кабінету Міністрів України № 65 від 11.02.2016 р. . – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65-2016%D0%BF
31. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування корпоративної культури та Примірного кодексу корпоративної культури у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та їх апараті : наказ Національного агентства України з питань державної служби № 236 від 25.12.2013 р. . – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0236859-13
32. Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку : наказ Національного агентства України з питань державної служби № 50 від 03.03.2016 р. . – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0457-16
33. Про стратегію державної кадрової політики на 2012-2010 роки : Указ Президента України № 45/2012 від 01.02.2012 р. . – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/45/2012
34. Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: наказ Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 р. № 158. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16.
35. Про правила етичної поведінки : Закон України від 17.05.2012 № 4722-VI // Офіційний вісник України від 22.06.2012. – 2012 р. – № 45. – С. 82, Ст. 1739.
36. Рудакевич М. І. Етика державних службовців : моногр. / М. І. Рудакевич. – К. : Вид-во НАДУ, 2003. – 360 с.
37. Рудакевич М. І. Етика державної служби (зарубіжний досвід) / М. І. Рудакевич. – К. : [б. в.], 2002. – 108 с.
38. Спивак В.А. Корпоративная культура / В.А. Спивак. – СПб.: Питер, 2001. – 352 с.
39. Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство / Э.Х. Шейн: пер. с англ. под ред. В.А. Спивака. – СПб.: Питер. 2002. – 336 с.
Опубліковано
2019-05-11
Розділ
Materials