Лідерство в системі публічної служби України у контексті сучасних реформ


  • Н. Т. ГОНЧАРУК Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
  • І. Г. СУРАЙ Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Анотація

Одним із критичних аспектів еволюції управління від адміністрування через менеджмент до лідерства є зміна ставлення до людського капіталу організації. У першому випадку зусилля управлінців (адміністраторів) спрямовані на те, щоб управляти кадрами через адміністративний вплив. У другому – зусилля управлінця (менеджера) спрямовані на менеджмент людських ресурсів. Тобто, адміністрування і менеджмент – це управління на основі влади (формальне визнання), лідерство – це управління на основі впливу (фактичне визнання) [18, с. 28]. Така протилежність між адмініструванням і менеджментом, з одного боку, та лідерством – з іншого, є наслідком того, що влада і вплив мають принципово різне походження: «... влада спирається на систему відносин, установок, потреб, стереотипів, що вже склалися. Вплив же проявляється через їх зміну» [56, с. 214].

Посилання

1. Адаир Д. Психология лидерства / Д. Адаир. – М. : Эксмо, 2007. – 352 с.
2. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць / редкол. Г. І. Мостовий, В. Я. Амбросов, О. Ю. Амосов та ін. – Х. : ХарРІНАДУ "Магістр", 2011. – № 3 (18). – 272 с.
3. Ардишвили А. Стили лидерства менеджеров в странах СНГ / А. Ардишвили, А. Гаспаришвили // Мировая экономика и международные отношения. – 2002. – № 2. – С. 98–105.
4. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами : учебник / Майкл Армстронг ; пер. с англ. под ред. С. К. Мордовина. – 8-е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 832 с. : ил.
5. Баранцева К. К. Еліта як духовно-інтелектуальний феномен (соціально-філософський аналіз): Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / К.К. Баранцева; Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. – К., 2001. – 20 с.
6. Вдосконалення організацій публічної сфери шляхом самооцінки / CAF 2013. – К. : 2014. – 76 с.
7. Головне управління державної служби в Україні : звіт про підсумки діяльності у 2009 році / за заг. ред. Т. Мотренка – К. : Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2010. – 119 с.
8. Гончарук Н. Т. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України: теорія та практика : монографія / Н. Т. Гончарук. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2012. – 343 с.
9. Дафт Р. Менеджмент : учебник / Ричард Л. Дафт : пер. с англ. под ред. С. К. Мордовина. – 8-е изд. – СПб. : Питер, 2009. – 800 с. : ил.
10. Дмитренко Г. Может ли Украина стать великой? / Дмитренко Г. // Персонал. – 1998. – № 4. – С. 9 – 11.
11. Дмитренко Г. Нужен ли Украине “просвещенный монарх”? / Дмитренко Г., Лунев И. // Персонал. – 1998. – № 6. – С. 39 – 43.
12. Еліта: витоки, сутність, перспектива / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн, С. В. Пролеєв [та ін.]; за ред. В. Г. Кременя. – К. : Знання України, 2011. – 527 с.
13. Енциклопедія державного управління : довідк. вид. У 8 т. – Т. 8. Публічне врядування. – К. : НАДУ, 2011. – 630 c.
14. Ефективність державного управління та управлінських кадрів в умовах змін : зб. наук. праць / кол. авт. : І. В. Розпутенко, О. Г. Пухкал, О. Д. Брайченко та ін. ; за заг. ред. І. В. Розпутенка. – К. : Вид. НАДУ, 2010. – 168 с.
15. Європейський досвід державного управління: Курс лекцій / Уклад. : О.Ю.Оржель, О.М.Палій, І.В.Кравчук та ін. – К. : НАДУ, 2007. – 76 с.
16. Жарая С.Б. Створення іміджу лідера. Етичний кодекс службовця місцевого самоврядування / С.Б. Жарая – К.: Асоціація міст України, 2007. – 121 с.
17. Кадрова політика і державна служба : навч. посібник / С.М. Серьогін, Н. Т. Гончарук, Н. А. Липовська [та ін. ] ; за заг. ред. проф. С. М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. - 352 с.
18. Калашнікова С. А. Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства : монографія / С. А. Калашнікова. – К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 380 с.
19. Келлерман Б. Обновленное лидерство: политика и бизнес / Б.Келлерман. – Н. : ФСПИ «Тренды», 2005. – 344 с.
20. Кови Стивен Р. Семь навыков высокоэффективных людей. Возврат к Этике Характера / Стивен Р. Кови / Пер. с англ. – М. : Вече, Персей, ACT, 1998. – 2-е изд. – 480 с.
21. Кравченко С. О. Державно-управлінські реформи: теоретикометодологічне обґрунтування та напрями впровадження : монографія / С.О. Кравченко – К. : НАДУ, 2008. – 296 с.
22. Кредісов А. I. Менеджмент для керівників / А. І. Кредісов, Є. Т. Панченко, В. А. Кредісов. – К. : «Знання», 1999. – 556 с.
23. Логунова М. М. Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності. – К. : Центр інституц. розвитку держ. служби, 2006. – 256 с.
24. Модернізація України: пріоритети реформ // Дзеркало тижня. – № 14 (794) 10 – 16 квіт. 2010 р. . – Режим доступу : http://www.zn.ua/3000/38
25. Офіційний веб-сайт Національного агентства України з питань державної служби . – Режим доступу: nads.gov.ua
26. Персонал. Словарь понятий и определений / П.В. Журавлев, С.А. Карташов, Н. К. Маусов, Ю. Г. Одегов – М. : Экзам, 1999. – 512 с.
27. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лип. 2016 р. № 465 . – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/465-2016-%D0%BF/paran158#n158
28. Про державну службу : Закон України від 17 лист. 2011 р. № 4050-VI . – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40507
29. Про державну службу : Закон України № 889-VIII від 10.12.2015 р. // Відомості Верховної Ради. – 2016. - № 4. – Ст. 43 . – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19
30. Про затвердження Положення про Національне агентство з питань державної служби : Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10. 2014 р. № 500. – Режим доступу : http://portal.rada.gov.ua/
31. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» : Указ Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua
32. Про схвалення Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 227-р. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.uа.
33. Про стратегію державної кадрової політики на 2012-2010 роки : Указ Президента України № 45/2012 від 01.02.2012 р. . – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/45/2012
34. Про схвалення Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. № 474-р. – Режим доступу : http : //www.kmu.gov.ua
35. Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до досвіду роботи, вимог до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності) та інших вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V : Наказ Нацдержслужби України від 16 трав. 2012 р. № 92 . – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main
36. Про затвердження профілів професійної компетентності деяких посад державної служби : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 груд. 2013 р. № 967 . – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show
37. Про затвердження Типового профілю професійної компетентності посади керівника апарату та мінімальних вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цієї посади : Наказ Нацдержслужби України від 16 трав. 2012 р. № 91 . – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0872-12
38. Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державних секретарів міністерств : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 732-р . – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249404460
39. Про службу в органах місцевого самоврядування: проект Закону України від 17 травня 2018 р. № 8369 . ─ Режим доступу : http : //zakon.rada.gov.ua
40. Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток : монографія / за заг. ред. А. В. Толстоухова, Н. Р. Нижник, Н. Т. Гончарук. – Дніпропетровськ : Монолит, 2010. – 400 с.
41. Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток : монографія / за заг. ред. А. В. Толстоухова, Н. Р. Нижник, Н. Т. Гончарук. – Дніпропетровськ : Монолит, 2010. – 400 с.
42. Робинс С.П. Менеджмент: пер. с англ. / С.П. Робинс, М. Коултер. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 880 с.: ил.
43. Розвиток лідерства / Л. Бізо, І. Ібрагімова, О. Кікоть, Є. Барань, Т. Федорів ; за заг. ред. І. Ібрагімової. – К. : Проект “Реформа управління персоналом на державній службі в Україні”, 2012. – 400 с.
44. Руденко О. М. Cистема і стратегія НR-менеджменту для державного управління : навч.-метод. матеріали / О. М. Руденко, М. М. Газізов. – К. : НАДУ, 2013. – 100 с.
45. Савельева В.С.Психологія управління : Навч. посіб. – К. : ВД “Професіонал”, 2005. – 320 с.
46. Система державного управління Канади: досвід для України / уклад. О. І. Максимова ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. – К. : НАДУ, 2010. – 60 c.
47. Сурай І. Г. Еліти в державному управлінні: феномен лідерства / Інна Сурай // Вісн. НАДУ. – 2011. – № 4. – С. 70–76.
48. Сурай І. Г. Формування й розвиток еліти в державному управлінні України : дис. ... докт. наук з держ. упр. : 25.00.03 / Сурай Інна Геннадіївна. – Київ, 2014. – 553 с.
49. Сурай І. Г. Авторитет / Сурай І. Г. // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.peд. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. Т. 6 : Державна служба / наук.-ред. колегія : С. М. Серьогін (спів-голова). В. М. Сороко (співголова) та ін. – 2011. – С. 16–17.
50. Теория конституентов . – Режим доступу : http://www.librero.ru/article/7t7/outdo/teory/teoria_konctituentov.htm
51. Типове положення про службу управління персоналом державного органу : наказ Національного агентства України з питань державної служби від 03 березня 2016 р. № 47. – Режим доступу : http://www.nads.gov.ua
52. Управление человеческими ресурсами / под ред. М. Пула, М. Уорнера. – СПб. : Питер, 2002. – 1200 с.: ил. 53. Управління персоналом : навч. посібник / [Ожиганова М. І., Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В.]. – В. : ВНТУ, 2014. – 188 с.
54. Филонович С. Р. Теории лидерства в менеджменте: история и перспективы С. Р. Филонович // Российский журнал менеджмента. – 2003. – № 2. – С. 3–24.
55. Что такое Лидерство? / Социологический словарь. – Режим доступа : http://www.onlinedics.ru/slovar.html
56. Квітка С. А. Соціокультурні характеристики роботи публічної служби в період інституціональних трансформацій / Н. А. Липовська, І. В. Письменний, С. А. Квітка // Гуманізація публічної служби в Україні: науково-практичні засади : кол. моногр. / С. М. Серьогін, Є. І . Бородін, Н. А. Липовська [та ін.]; за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2015. – С. 119–128.
57. Bogason P. Postmodern public administration / P. Bogason // In The Oxford Handbook of Public Management, ed. E. Ferlie, L. E. Lynn, Jr., C. Pollitt. – Oxford : Oxford University Press, 2005. – P. 234–256.
58. Calendar of programmes and events . – Режим доступу: http://www.apsc.gov.ua/learn/programmes.htm.
59. Canada Justice laws – Website [Online]. – Available : http://lawslois.justice.gc.ca/eng/acts
60. Canada School of Public Service – Web Site [Online]. – Available : http://www.csps-efpc.gc.ca 61. Canada School of Public Service Act [Online]. – Available : http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-10.13/
62. Disclosure of position reclassifications [Online] // Treasury Board of Canada Secretariat Web Site. – Available : http://www.psagencyagencefp.gc.ca/faq/recls-eng.asp
63. Downton L., Rebel Jr. Leadership Commitment and Charisma in the Revolutionary Process. – N.Y. – London, 1973. – 220 p.
64. Executive (EX) group qualification standard [Online]. – Available : http://www.tbs-sct.gc.ca/dev/qual-eng.asp
65. Hermann, Margaret G. Defining the Bush Presidential Style. – In: “Mershon Memo”, Spring 1989. – 202 p.
66. Key Leadership Competencies. Canada [Online]. – Available : http://www.tbs-sct.gc.ca/tal/kcl/intro-eng.asp
67. Коеn Becking, Nikol Hopman. Excellent Public Leadership: 7 Competencies for Europe / ROI-REEKS, Sdu Uitgevers, 2005.
68. Ldifdership Development. Canada School of Public Service Act [Online]. – Available : http://www.csps-efpc.gc.ca/cat/mod-eng.asp?mod=4
69. Learning in the Public Service . – Режим доступу : http://www.csps-efpc.gc.ca/
70. Programs Lidership. Canada School of Public Service Act [Online]. – Available : http://www.csps-efpc.gc.ca/forlearners/coursesandprograms
71. Public Service Employment Act [Online]. – Available : http://lawslois.justice.gc.ca/eng/acts/P-33.01/page-1.html#h-1
72. Young Michael. The Rise of the Meritocracy 1870-2033: An Essay on Education and Equality. – Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books, 1961. – 196 p.
73. Policy on Learning, Training and Development. Canada . – Режим доступу : http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=12405
Опубліковано
2019-05-10
Розділ
Materials