Професіоналізм і професійна мобільність публічних службовців: співвідношення понять


  • І. В. ШПЕКТОРЕНКО Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Анотація

З активізацією наукових пошуків у напрямі різних аспектів дослідження професійної мобільності публічного службовця значний інтерес має діяльнісне вираження його професійної мобільності. Вирішення науково-практичної проблеми діяльнісного визначення професійної мобільності публічного службовця з використанням різних методологічних підходів є актуальним і новаторським. Актуальною залишається методологічна обробка підстав професійної діяльності професійно мобільного працівника – її сенсу, предмета, змісту, методів та інструментів, засобів, технік та інших понять, пошук наукових основ управління професійною мобільністю, закріплених у зразках управлінської практики.

Посилання

1. Акімов О. О. Компетенції як основа психологічної готовності державного службовця до роботи в євроінтеграційних умовах / О. О. Акімов // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : [матер. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, С. В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – С. 90 – 93.
2. Акмеология : учебник / под общ. ред. А. А. Деркача. – Москва : Изд-во РАГС, 2004. – 299 с.
3. Білинська М. М. Духовно-ціннісна компонента магістерської підготовки в Національній академії державного управління при Президентові України: трансформаційний контент / М. М. Білинська // Акт. пробл. та перспективи розвитку публіч. управління в Україні : матер. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. 11 жовт. 2012 р. / за ред. В. М. Огаренка, А. О. Монаєнка [та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – С. 510 – 514.
4. Бушуев С. Д. Управление проектами: Основы профессиональных знаний и системы оценки компетентности проктных менеджеров (National Competence Baseline, NCB UA Version 3.0) / С. Д. Бушуев, Н. С. Бушуева. – Київ : ІРІДІУМ, 2006. – 208 с.
5. Важность личностных компетенций . – Режим доступа : http://www.competencies.ru/joom/ content/view/37/55/.
6. Василевська Т. Е. Етика державного службовця як засіб запобігання та протидії корупції: навч.-метод. матеріали / Т. Е. Василевська,В. О. Саламатов. – К. : НАДУ, 2011. – 72 с.
7. Василевська Т. Е. Особистісні виміри етики державного службовця: монографія / Т. Е. Василевська ; Національна академія держ. управління при Президентові України. – К. : НАДУ, 2008. – 336 с.
8. Василькова В. В. Порядок и хаос в развитии социальных систем (синергетика и теория социальной самоорганизации) / В. В. Василькова. – СПб. : Лань, 1999. – 480 с.
9. Ведущие компетенции руководителя . – Режим доступа : http://www.people-new.ru/articles/7.
10. Вересов Н. Н. Психология управления : учебн. пособие / Н. Н. Вересов ; Рос. акад. образования, Моск. психолого-социальный ин-т. – Москва-Воронеж : б/и, 2001. – 174 с.
11. Вещиков С. Базовые компетенции руководителя / Сергей Вещиков, Марк Пальчик, Кира Езерская. – Режим доступа : http://www.vivakadry.com/47.htm.
12. Володина Н. Модель компетенций – это не сложно / Наталья Володина. – Режим доступа : http://www.hrliga.com/index.php? module= news&op=view&id=4316.
13. Державна служба : підручник. У 2-х т. / колектив авторів ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, О.Ю. Оболенського, С.М. Серьогіна. – К. ; Одеса : НАДУ, 2012. – Т.1. – 372 с.
14. Державна служба: навчальний посібник .- Кол. авт.; за заг. ред. проф. С. М. Серьогіна. – К. : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2013. – 526 с.
15. Деркач А. А. Акмеология: пути достижения вершин профессионализма / А. А. Деркач, Н. В. Кузьмина. – Москва : Рос. акад. упр., 1993. – 124 с.
16. Дружилов С. А. Профессиональная компетентность и профессионализм педагога: психологический подход / С. А. Дружилов // Сибирь. Философия. Образование : науч.-публицист. альм. – Новокузнецк : СО РАО : ИПК, 2005. – Вып. 8. – С. 26 – 44.
17. Дубенко С. Д. Державна служба і державні службовці в Україні : навч.-метод. посібник / С. Д. Дубенко ; за заг. ред. Н. Р. Нижник. - К. : Ін Юре, 1999. – 244 с.
18. Европейский кодекс поведения для местных и региональных выборных представителей . – Режим доступу : http://www.coe.int/T/ R/Clrae/%5BRussian_doc%5D/Code%20CPLRE_Ru.pdf – Назва з екрану.
19. Елина И. Е. Компетентность как интегральная характеристика профессиональной деятельности государственных служащих : дисс. … канд. психол. наук : 19.00.13 / Елина Инна Евгеньевна ; РАГС при Президенте РФ. – Москва, 1999. – 201 с.
20. Емельянов А. Л. Типология уровней профессионализма государственного служащего [Электронный ресурс] / А. Л. Емельянов. – Режим доступа : http://mmpk1.narod.ru/tugs.htm.
21. Етика поведінки державних службовців під час виборів / [Нижник Н., Карпенко О., Рудик С. та ін.]. – К. : Асоц. держ. службовців, 1999. – 39 с.
22. Європейський досвід державного управління : курс лекцій / уклад. : О. Ю. Оржель, О. М. Палій, Ю. Д. Полянський [та ін.] ; за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна, А. О. Чемериса [та ін.]. – Київ : НАДУ, 2007. – 76 с.
23. Жилин Д. М. Теория систем: опыт построения курса / Д. М. Жилин. – изд. 5-е, испр. – Москва : Либроком, 2010. – 176 с.
24. Загальні правила поведінки державного службовця // Офіційний вісник України вiд 03.12.2010. – 2010. – № 90. – С. 211, Ст. 3208.
25. Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования [Электронный ресурс] / И. А. Зимняя. – Режим доступа : http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm.
26. Злобина Е. Личностная составляющая общественных изменений: социологический контекст / Е. Злобина // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2003. – № 3. – С. 32 – 45.
27. Иванцов М. В. Менеджеризм как идеологический императив современного государственного управления / М. В. Иванцов // Социально-гуманитарные знания. – 2010. – № 6. – С. 331 – 336.
28. Кадрова політика і державна служба : навч. посіб. / С.М. Серьогін, Н.Т. Гончарук, Н.А. Липовська [та ін.] ; за заг. ред. проф. С.М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – 352 с.
29. Казарян М. Ю. Особенности социальных представлений о профессионализме [Электронный ресурс] / М. Ю. Казарян // 2-я международ. науч. интернет-конф. «Профессиональное самосознание и экономическое поведение личности». – Режим доступа : http://konfep.narod.ru/kazar.htm.
30. Калашнікова С. А. Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства : монографія / С. А. Калашнікова. – Київ : Київськ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2010. – 390 c.
31. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения : учеб. пособие / Е. А. Климов. – Москва : Академия, 2004. – 304 с.
32. Ключевые компетенции // Маркетореdia. – Режим доступа : http://www.marketopedia.ru/40-klyuchevye-kompetencii.html.
33. Князева Е. Н. Коэволюция: человек как соучастник коэволюционных процессов / Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов // Устойчивое развитие. Наука и практика. – 2002. – № 1. – С. 5 – 18.
34. Князева Е. Н. Основания синергетики. Синергетическое мировидение / Е. Князева, С. Курдюмов. – Москва : КомКнига, 2005. – 240 с.
35. Коврига А. Построение институтов профессионализации государственного сектора в посткоммунистических государствах / А. Коврига, Ш. Уайман ; пер. с англ. // Политико-административные отношения: кто стоит у власти? – М. : Права человека, 2001. – С. 407– 459.
36. Колтун В. Удосконалення державної служби як соціальноетичного феномена / В. Колтун // Командор. – 2001. – № 1. – С. 5–8.
37. Конвенция ООН против коррупции . – Режим доступу : http://www.un.org/russian/documen/convents/corruption.
38. Кони А. Ф. Уголовный процесс: нравственные начала / А. Ф. Кони. − [2-е изд., испр.]. – М. : Современ. гуманит. ун-т, 2006. – 150 с.
39. Крисюк С. В. Державне управління освітою : навч. посіб. / С. В. Крисюк. – Київ : НАДУ, 2009. – 220 с.
40. Липовська Н. А. Соціально-психологічний потенціал митників: діагностика та управління : монографія / Н. А. Липовська. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2005. – 225 с.
41. Лозниця В. С. Психологія менеджменту : навч. посіб. / В. С. Лозниця. – Київ : ЕксОб, 2000. – 512 с.
42. Малый экономический глоссарий [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.vocable.ru/dictionary/660/word/%CA%EE% EC%EF%E5%F2%E5%ED%F6%E8%E8.
43. Мамут Л. С. Государство: полюсы представлений / Л. С.Мамут // Обществ. науки и современность. – 1996. – № 4 – С. 45–54.
44. Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. – Москва : Знание, 1996. – 306 с.
45. Маркова А. К. Становление и развитие профессионала в ходе обучения. Профориентация. Профессиональное образование, профессиональное обучение [Электронный ресурс] / А. К. Маркова. – Режим доступа : http://psyhological.ucoz.ua/publ/56-1-0-123.
46. Мельник Л. Г. Фундаментальные основы развития / Л. Г. Мельник. – Сумы : Унив. кн., 2003. – 288 с.
47. Мілер В. Звичаєва корупція? Громадяни та уряд у посткомуністичній Європі / Мілер В., Ґределанд О., Кошечкіна Т. ; пер. з англ. Д. Скляренка. – К. : «К.І.С.», 2004. – 328 с.
48. Морально-етичні засади розвитку державної служби України: європейський та вітчизняний досвід : монографія / С. М. Серьогін, О. В. Антонова, Н. Т. Гончарук та ін. ; за заг. ред. та наук. ред. С. М. Серьогіна. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2007. – 277 c.
49. Пазенок В. Синергетика в контексті становлення нової світоглядної парадигми / В. Пазенок // Вища освіта України. – 2003. – № 3. – С. 21 – 27.
50. Попок И. Компетенции – кто они? [Электронный ресурс] / И. Попок. – Режим доступа : http://pr-rost-blogs.livejournal.com/50492.html.
51. Поппер К. Открытое общество и его враги : пер. с англ. В 2 т. Т. 1 / К. Поппер. – Москва : Культур. инициатива, 1992. – 446 с.
52. Прісняков В. Ф. Виклики сучасності: Математичні моделі. Оптимальні вирішення / В. Ф. Прісняков. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2007. – 211 с.
53. Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: наказ Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 р. № 158. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16.
54. Про правила етичної поведінки : Закон України від 17.05.2012 № 4722-VI // Офіційний вісник України від 22.06.2012. – 2012 р. – № 45. – С. 82, Ст. 1739.
55. Профессиональные компетенции [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.smart-edu.com/index.php/professionalnyekompetentsii/professionalnye-kompetentsii.html.
56. Рибалка В. В. Психологія розвитку творчої особистості : навч. посіб. / В. В. Рибалка. – Київ : ІЗМН, 1996. – 286 с.
57. Розвиток та модернізація системи навчання та підвищення кваліфікації – запорука професійної компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад . – Режим доступу : http://obolon.kievcity.gov.ua/content/rozvytok-ta-modernizaciya-systemynavchannya-ta-pidvyshchennya-kvalifikacii--zaporu.
58. Романов В. Л. Управление и самоорганизация в процессе административной реформы [Электронный ресурс]/ В. Л. Романов. – Режим доступа : spkurdyumov.narod.ru.
59. Рудакевич М. І. Етика державних службовців : моногр. / М. І. Рудакевич. – К. : Вид-во НАДУ, 2003. – 360 с.
60. Рудакевич М. І. Етика державної служби (зарубіжний досвід) / М. І. Рудакевич. – К. : [б. в.], 2002. – 108 с.
61. Рудакевич М. І. Засади морально-правового регулювання поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування / М. І. Рудакевич // Теорія та практика держ. служби : матеріали наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 19 – 20 верес. 2008 р. / за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2008. – С. 84 – 86.
62. Сартакова Е. М. Социально-личностные компетенции и условия их развития [Электронный ресурс] / Сартакова Елена Михайловна // Журн. науч. публикаций аспирантов и докторантов. – Режим доступа : http://www.jurnal.org/articles/2008/ped23.html.
63. Теория организации : учебник / под общ. ред. Г. В. Атаманчука. – Москва : Изд-во РАГС, 2007. – 456 с.
64. Толстой Л. Н. Об истине, жизни и поведении / Л. Н. Толстой. – Москва : Эксмо, 2006. – 992 с.
65. Управление персоналом : учебник для вузов / под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина. – 2-е изд., переработ. и дополн. – Москва : ЮНИТИ, 2002. – 560 с.
66. Хуторский А. В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения / А. В. Хуторский. – Москва : Изд-во МГУ, 2003. – 416 с.
67. Цергой Т. А. Особенности становления личностных компонентов профессионализма в условиях ситуативной заданности выбора сферы профессиональной деятельности : автореф. дисс. … канд. психол. наук : 19.00.01 / Цергой Тереза Александровна ; ГОУ ВПО «Кубанский гос. ун-т». – Краснодар, 2008. – 23 с.
68. Шпекторенко І. В. Професійна мобільність державного службовця : монографія / І. В. Шпекторенко. – Дніпропетровськ : Моноліт, 2009. – 242 с.
69. Шпекторенко І. В. Управління професійною мобільністю державних службовців : автореф. дис. д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.03 – державна служба / І. В. Шпекторенко ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – 36 с.
70. Юдин Э. Г. Методология науки. Системность. Деятельность / Э. Г. Юдин. – Москва : Эдиториал УРСС, 1997. – 444 с.
71. Квітка С. А. Синергетика глобалізації та державне управління: методологічні аспекти. / С. А. Квітка // Аспекти публічного управління. – 2015. – № 3. – С. 13–18.
72. Public Leadership for Europe: Towards a Common Competence Frame / ROI, Dutch Institute for Public Administration. – The Hague : Centre for Public Leadership, 2004. – 215 p.
Опубліковано
2019-05-10
Розділ
Materials