Принципи публічної служби


  • С. М. СЕРЬОГІН Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
  • Н. А. Липовська Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
  • Р. Г. Ботвінов Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Анотація

Перш ніж перейти до аналізу змісту основних принципів публічної служби, на наш погляд, слід розглянути питання про сутність і функціональну роль цих принципів. У спеціальній літературі це питання висвітлено, на нашу думку, не достатньо. Загальноприйнятим є виділення правових принципів за галузевим критерієм. Так, традиційно виокремлюють принципи, притаманні всій правовій системі в цілому – загальні принципи, які поширюють свої дію на кілька галузей права – це міжгалузеві принципи і принципи, що визначають основні напрями правового регулювання конкретної галузі права – галузеві принципи [1]. З’ясуємо, яке місце в цій системі займають принципи публічної служби.

Посилання

1. Юридичний словник онлайн. Юридичні терміни. – Режим доступу : http://kodeksy.com.ua/dictionary.
2. Авер’янов В. Б. Органи виконавчої влади і права людини в світлі адміністративної реформи / В. Б. Авер’янов // Вісн. держ. служби України. – 1997. – № 4. – С. 60 – 65.
3. Старилов Ю. Н. Служебное право / Ю. Старилов. – М. : Издво БЕК, 1996. – 698 с.
4. Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / за заг. ред. Тимощука В. П., Школика А. М. – К. : Конус-Ю, 2007. – 735 с.
5. Державна служба : навч. посіб. / кол. авт. ; за ред. С. М. Серьогіна. – К. : ТОВ «СІК ГРУП Україна», 2012. – 526 с.
6. Державна служба : навч. посіб. : в 2 т. / Ю. В. Ковбасюк, О. Ю. Оболенський, С. М. Серьогін [та ін.]. – К. ; О. : НАДУ, 2013. – Т. 2. – 348 с.
7. Про державну службу : закон України від 17.11.2011 № 4050VI. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4050-17.
8. Про державну службу : закон України від 10.12.2015 № 889VIII. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19/page4.
9. Про державну службу : закон України від 16.12.1993 № 3723-XII. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3723-12.
10. Бріт О. Центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом [Електрон. ресурс] / Бріт О. – Режим доступу : http://www.apdp.in.ua/v26/38.pdf.
11. Про службу в органах місцевого самоврядування : закон України від 07.06.2001 № 2493-III. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua.
12. Про Державну прикордонну службу України : закон України від 03.04.2003 № 662-IV // Відом. Верховної Ради України. – 2003. – № 27. – Ст. 208.
13. Про прокуратуру : закон України від 14.10.2014 № 1697-VII. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1697-18.
14. Про Національне антикорупційне бюро України : закон України № 1698-18 // Відом. Верховної Ради України. – 2014. – № 47. – Ст. 2051.
15. Про Державну кримінально-виконавчу службу України : закон України від 23 червня 2005 року № 2713-IV. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2713-15/page2.
16. Федоренко В. Л. Конституційне право України : підруч. / В. Л. Федоренко. – К. : Ліра-К, 2016. – 616 с.
17. Ківалов С. В. Публічна служба в Україні : підручник / С.В.Ківалов, Л.Р.Біла-Тіунова. – О. : Фенікс, 2009. – 688 с.
18. Про Національну поліцію : закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19.
19. Лич Ф. Позитивные обязательства в интерпретации Страсбургского суда: где пролегают границы? / Ф. Лич [Электрон. ресурс]. – Режим доступа : ehracmos.memo.ru/page.php?page=23.
20. Поляков Л. До питання ефективності й системності демократичного цивільного контролю над військовими в Україні / Л. Поляков. – Режим доступу : http://cacds.org.ua/ru/comments/1111
21. Мироненко П. Силові структури – під цивільний контроль / П. Мироненко // Військо України. – К. : МОУ. – № 1 – 2. – С. 16 – 17.
22. Логінов В. Цивільний контроль є дієвим і ефективним / В. Логінов // Нац. безпека і оборона. – 2000. – № 11. – С. 63 – 64.
23. Про Кабінет Міністрів України : закон України від 27 лют. 2014 р. № 794-VII. – Ст. 6. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18.
24. Біла Л. Р. Види державних посад: проблеми теорії та правового регулювання / Л. Р. Біла // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. – Одеса : Юрид. л-ра, 2007. – Вип. 35. – С. 49 – 54.
25. Битяк Ю. П. Адміністративне право України : підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.
26. Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: організаційноправові засади : монографія / Ю. П. Битяк. – Харків : Право, 2005. – 304 с.
27. Кодекс адміністративного судочинства України : наук.практ. коментар / за ред С. В. Ківалова, О. І. Харитонової. – Харків : Одісей, 2005. – 552 с.
28. Марченко О. О. Публічно-правові спори щодо публічної служби в Україні: особливості розв’язання / О. О. Марченко // Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фах. вид. – 2013. – № 3 – 1. – С. 236 – 238. – Режим доступу : http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/3955/1/Marchenko_236.pdf.
29. Петренко О. С. Публічна служба / О. С. Петренко, О. В Антонова // Енциклопедія державного управління : у 8 т. – Т. 6. Державна служба / наук.-ред. колегія : С. М. Серьогін (співголова), В. М. Сороко (співголова) та ін. – К., 2011. – С. 375 – 377.
30. Петришин А. В. Государственная служба. Историкотеоретические предпосылки, сравнительно-правовой и логико- понятийный анализ : монография / А. В. Петришин. – Харьков : Факт, 1998. – 168 с.
31. Серьогін С. М. Посада / С. М. Серьогін, О. С. Петренко, О. В. Антонова // Енциклопедія державного управління : у 8 т. – Т. 6. Державна служба / наук.-ред. колегія : С. М. Серьогін (співголова), В. М. Сороко (співголова) та ін. – К., 2011. – С. 327-328.
32. Серьогін С. М. Посада політична / С. М. Серьогін, О. С. Петренко, О. В. Антонова // Енциклопедія державного управління : у 8 т. – Т. 6. Державна служба / наук.-ред. колегія : С. М. Серьогін (співголова), В. М. Сороко (співголова) та ін. – К., 2011. – С. 332-333.
33. Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса / Ю. А. Тихомиров. – Москва : Юринформцентр, 1998. – 798 с.
34. Андрєєва О. Б. Службові права посадових осіб як особливої категорії державних службовців / Андрєєва О.Б.// Право і Безпека: Науковий журнал.- 2012.- № 1 (43) .– Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pib/2012_1/
35. Андрушко І. П. Гармонійне поєднання приватного та публічного інтересів у конституційному праві/ І.П.Андрушко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - К.: Інститут соціальної та політичної психології АПН України – №4, 2011.- С. 59-65
36. Богатирьов І. Г. Кримінально-виконавче право України: Підручник/ І.Г.Богатирьов. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «правова єдність», 2008. – 352 с.
37. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) [Уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел]. – К. : Ірпінь : ВТФ Перун, 2005. – 1728 с. 9
38. Витко Т. Ю. Організаційно-правові засади кадрового забезпечення органів державної влади Друк Вісн. державної служби/ Витко Тетяна Юліанівна . – К., 2011. – № 4 . – С. 22–26.
39. Візіров Б. Й. Кар’єра державного службовця в Україні: теоретичні засади. Монографія. – К.:ТОВ «Август Трейд», 2010. -250 с.: іл..-Бібліогр.: с.225-249.
40. Про Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців. Наказ Нацдержслужби України від 13.09.2011 № 11 [Текст] // ОВУ. – 2016. – № 63 (19.04.2016). – Ст. 1175.
41. Дружилов С. А. Профессиональная компетентность и профессионализм педагога: психологический подход / С. А. Дружилов // Сибирь. Философия. Образование. – Научно-публицистический альманах: СО РАО, ИПК, г. Новокузнецк. – 2005. – Выпуск 8. – С. 26– 44. – Режим доступу: http://drusa-nvkz.narod.ru/Pedagog-Sib.htm
42. Ківалов С. В. Державна служба в Україні: Підручник/ С. В. Ківалов, Л. P. Біла – Одеса: Юридична література, 2003. – 368 с.
43. Кодекс законів про працю .– Режим доступу : http: // portal.rada.gov.ua.
44. Конституція України від 28.06.1996 р. [Текст] // ВВР. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
45. Культура й етика в публічному адмініструванні : наук. розробка / С. М. Серьогін, О. В. Антонова, І. І. Хожило та iн. - К. : НАДУ, 2010. - 40 с.
46. Лазор О.Д. Державна служба в Україні : Навчальний посібник / О.Я. Лазор, О.Д. Лазор. – К. : Дакор, 2006. – 472 с.
47. Малиновський В.Я. Державна служба: теорія і практика.Навчальний посібник/ В.Я.Малиновський .-К.:Атіка, 2003.-160 с.
48. Малько А. Правовые стимулы и ограничения: двоичность информации как метод анализа / А. Малько // Общественные науки и современность. – 1994. – № 5. – С. 67–76.
49. Оболенський О. Ю. Державна служба: Підручник. - Київ: КНЕУ, 2006. - 472 с.
50. Ортинський В.Л. Основи держави і права України. - Підручник / За ред. проф. В. Л. Ортинського, проф. В. К. Грищука, М. А. Мацька. – К.: Знання, 2008. – 583 с.
51. Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету міністрів України від 25.03.2015 р. № 171 [Текст] // ОВУ. – 2015. – № 28 (17.04.2015). – Ст. 812.
52. Про очищення влади :Закон України від 16.09.2014 р. № 1682-VІI // [Текст] // ВВР.–№ 44 – Ст.2041.
53. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. №889VIII. – . [Текст] // ВВР, – 2016. – Cт. 43.
54. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VIІ // [Текст] // ВВР.–№ 49. – Ст.2056.
55. Про затвердження Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку : Наказ Нацдержслужби України від 03.03.2016 № 50 [Текст] // ОВУ. – 2016. – № 63 (19.04.2016). – Ст. 1175.
56. Ткачук О. І. Правовий статус посадових осіб митної служби України : дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ткачук Олександр. Іванович ; Нац. аграрний ун-т. – К., 2008. –. 203 с.
57. Чорноус О.В. Гарантії та види трудових прав жінок при прийнятті на службу до ОВС України [Текст] / О. В. Чорноус // Наше право. - 2009. - № 1(ч.1). - С. 94-97
58. Битяк Ю.П.Адміністративне право України / Битяк Ю.П. (ред.), Гаращук В.М.,. Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.
Опубліковано
2019-05-10
Розділ
Materials