Публічна служба в демократичній державі


  • C. М. СЕРЬОГІН Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Анотація

У світовому демократичному просторі триває перманентний процес розвитку систем публічної служби. Підписання Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншого боку, обумовлює необхідність розвитку цієї інституції і в Україні, на основі поєднання державних і громадських інтересів, необхідної для збереження стабільності і надійності, без яких вона не може бути суверенною державою, повноправним учасником міжнародних відносин, проводити ефективну внутрішню політику. Однією з умов цього є раціонально побудована і ефективна система публічної служби.

Посилання

1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Київ: Україна, 1996. – 119 с.
2. Фуко М. Интеллектуалы и власть / М. Фуко ; пер. с фр. Б.М. Скуратова; под общ.ред. В.П. Большакова. –М. : Праксис, 2006. – С. 24.
3. Ницше Ф. Воля к власти / Ф.Ницще. – М.: Культурная революция, 2005. – 165 с.
4. Самоуправление в системе публичного управления в России : синергетический подход : [монография] / О. Волох, Е. Безвиконная. – Москва : Логос, 2010. – 327 с.
5. Downs A. A theory of bureaucracy /A.Downs.–Santa Monica, Calif. :Rand Corp. 1964; Buchanan J. M. The limits of liberty Between anarchy a. Leviathan /J.M. Buchanan. –Chicago; London :Univ. of Chicago press, 1975. – 125 р.
6. Токвиль А. де. Старый порядок и революция ; пер. с фр, / А. де Токвиль. – М.: Моск. филос. фонд, 1997. – Режим доступа: http://yakov.works/library/19_t/ok/vil_01.htm
7. Соколов Б.В. Германская империя: от Бисмарка до Гитлера / Б.В. Соколов. – М.: Эксмо: Алгоритм, 2003. – 223 с.
8. Федорчак О.В. Інноваційні інструменти управління цільовими програмами та проектами / О. В. Федорчак. // Державне будівництво. - 2012. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/DeBu_2012_2_13.pdf
9. Квеліашвілі І.М. Зарубіжна практика застосування аутсорсингу в органах державної влади: перспективи для України/ І. Квеліашвілі // Державне управління та місцеве самоврядування, 2015, вип. 4 (27). – С. 171 – 178.
10. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2006 р. // Відом. Верховної Ради України. – 2005. – № 35 – 36, 37. – Ст. 446.
11. Юридичний словник онлайн. Юридичні терміни [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://kodeksy.com.ua/dictionary.htm.
12. Гегель Г.В.Ф. Философия права. –М., 1990. –С. 228.
13. Про державну службу : закон України від 10.12.2015 № 889VIII. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19/page4
14. Квітка С. А. Індивідуальна самоорганізація публічних службовців: синергетичний підхід / С. А. Квітка, І. В. Письменний // Публічна служба: системна парадигма: кол. монографія / К. О. Ващенко, С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, Н. А. Липовська, Н. Г. Сорокіна [та ін.]; за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – С. 121–132.
15. Петренко О. С. Формування інтегрованого інституту публічної служби в Україні : автореф. дис. … к. держ. упр. : 25.00.03 / О. С. Петренко ; ДРІДУ НАДУ. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2008. – 20 с.
16. Тимків В. Понятійні аспекти становлення публічної служби в Україні / В. Тимків // Публ. упр.: теорія і практика : зб. наук. праць. – 2012. – № 1. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book.
17. Карпа М. І. Публічна служба: основні тенденції розвитку / М. І. Карпа, А. І. Дудник // Наук. вісн. – 2009. – Вип. 3. – Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik3/fail/+Karpa.pdf.
18. Карпа М. Принципи здійснення публічної служби / М. Карпа // Демократичне врядування : наук. вісн. – 2011. – Вип. 6. – Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik6/fail/+Karpa.pdf.
19. Задихайло О. А. До питання щодо визначення в адміністративному праві України поняття посадової особи / О. А. Задихайло // Зб. наук. праць Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди «Право». – Вип. 14. – 2010. – С. 10 – 15.
20. Хорошенюк О. В. Уточнення переліку та груп суб’єктів публічної служби / О. В. Хорошенюк // Теорія та практика держ. упр. – 2014. – Вип. 3. – С. 230 – 238. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN.
21. Янюк Н. Е. Актуальні проблеми формування публічної служби в Україні /Н. Е. Янюк // Вісн. Львів. ун-ту. – 2010. – Вип. 51. – С. 162 – 167.
22. Про вивчення та узагальнення практики розгляду адміністративними судами спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби : аналітична довідка Вищого адміністративного суду України від 1 лют. 2009 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
23. План модернізації державного управління: пропозиції щодо приведення державного управління та державної служби України у відповідність із принципами практиками демократичного урядування / А. Вишневський (кер. авт. кол.), В. Афанасьєва, Р. Гекалюк [та ін.] ; за ред. Т. Мотренка. – К. : Центр адаптації держ. служби до стандартів ЄС, 2010. – С. 200.
24. Сушинський О. І. Правоохоронні органи України: проблемні аспекти статусу: монографія / О. І. Сушинський. – Л. : Львів. держ. ін-т новітніх технологій та упр. ім. В. Чорновола, 2010. – 248 с.
25. Публічна служба в Україні: концепція та практика регіональної кадрової політики : наук. розробка / О. І. Сушинський, О. В. Худоба, Д. Д. Заяць [та ін.]. – К. : НАДУ, 2013. – 64 с.
26. Попова О. В. Поняття та ознаки публічної служби в Україні / О. В. Попова // Форум права. – 2011. – № 4. – С. 583 – 587. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua–JRN/FP_index.
27. Хорошенюк О. В. Організація публічної служби в Україні: теоретико-правовий аспект : дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / О. В. Хорошенюк. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2015. – 251 с.
28. Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / за заг. ред. Тимощука В. П., Школика А. М. – К. : Конус-Ю, 2007. – 735 с.
29. Публічна служба: системна парадигма : колект. монографія / С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, Н. А. Липовська [та ін.] ; за заг. ред. С. М.Серьогіна – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 263 с.
30. Бардачов Ю. М. Меритократія як механізм формування політико-управлінської еліти нової ґенерації в умовах перезавантаження української влади / Ю. М. Бардачов, І. П. Лопушинський // Теорія та практика держ. упр. і місц. самоврядування. – 2014. – № 1. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2014_1_3. 31. Мандзій Л. С. Політична еліта: історія та теорія : навч. посіб. / Л. С. Мандзій, О. Ю. Дащаківська. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 354 с. 32. Науменко О. М. Меритократія як механізм формування політико-управлінської еліти України / Науменко Ольга Михайлівна. – Режим доступу : http://int-konf.org/konf062013/386-naumenko-o-mmeritokratya-yak-mehanzm-formuvannya-poltiko-upravlnskoyi-elti-ukrayinl.
33. Пірен М. Політична еліта та проблеми політичної елітизації українського суспільства / М. Пірен // Вісн. НАДУ. – 2001. – № 1. – С. 125 – 139.
34. Ріктор Т. Технології пошуку та відбору майбутньої управлінської еліти держави / Т. Ріктор // Персонал. – 2008. – № 2. – С. 56 – 62.
35. Політичний словник / за ред. В. К. Врублевського, Л. М. Кравчука, А. В. Кудрицького. – 4-е вид., переробл. і доповн. – Київ : Голов. ред. УРЕ, 1987. – 876 с.
36. Платон. Держава / Платон ; пер. з давньогр. Д. Коваль. – Київ : Основи, 2000. – 355 с.
37. Конфуций. Луньюй. Изречения / Конфуций ; сост., пер., предисл., коммент. И. Семененко. – М. : ТЕРРА – Книж. клуб, 2009. – 432 с.
38. Янг М. Возвышение меритократии / М. Янг // Утопия и утопическое мышление: антология зарубежной литературы : пер. с разн. яз. ; сост., общ. ред. и предисл. В. А. Чаликовой. – М. : Прогресс, 1991. – С. 317 – 346.
39. McNamee S. J. The Meritocracy Myth (Electronic resource) / Stephen J. McNamee, Robert K. Miller, Jr. // Sociation Today / ed. George H. Conklin ; University of North Carolina at Wilmington. – 2004. – Vol. 2, № 1. – Access mode : http://www.ncsociology.org/sociationtoday/v.
40. БеллД. Прихідпостіндустріальногосуспільства / ДеніелБелл // Сучасназарубіжнасоціальнафілософія. Хрестоматія : навч. посіб. / упоряд. В. Лях. – Київ : Либідь, 1996. – С 194 – 251.
41. Белл Д.Сострадательная меритократия / Д. Белл , Ч. Ли // День. – 2013. – № 186. – С. 4.
42. Hayes C. Twilight of the elites: America after meritocracy / Christopher Hayes. – New York : Crown Publishing, 2012. – 292 p.
Опубліковано
2019-05-10
Розділ
Materials