Modern trends in shaping, implementation, and development of regional social policy in Ukraine


  • Olena Kryshen Dnipropetrovsk Regional State Administration
Keywords: social policy, region, public administration, social protection, trends, priorities

Abstract

The аtricle presents the analysis of modern trends in shaping, implementation, and development of regional social policy in Ukraine. It breaks into stages shaping the regional social policy in the period of independent Ukranian state: the stage of post-Soviet reconstruction and the Eurointegration stage. Social priorities are ranged on the basis of empirical research in regional strategies of Ukrainian regions. Among top priorities in social development of the regions, in particular, social protection of population is recognized as the regional priority in half of the regions of Ukraine. On these grounds, the article justifies the special role of the department of social protection of population in the regional state administration as a key management subject in the field of regional social policy implementation. It is proved that the functional content load in the activities of executive authorities in the regions is based on the functions of social and service contents and functions of social development (goal-setting, forecasting, monitoring, and outsourcing). The article provides suggestions on the improvement of methodological tools for active implementation of social development function in the conditions of decentralization in the social sphere. It is proved that regional social policy in its development is perspective-oriented, which ensures gradual European integration progression of the Ukrainian state.  

References

1. Bidak V. Ya., Pavlova L. O. Funktsionalno-tsilovyi pidkhid v udoskonalenni systemy sotsialnoho zakhystu naselennia: zahalnoderzhavnyi i rehionalnyi aspekty. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy. 2014. Vyp. 5(109). Р. 430 – 441. URL http://ird.gov.ua/sep/sep20145(109)/sep20145(109)_430_ BidakVY,PavlovaLO.pdf [in Ukrainian].
2. Derzhavna Stratehiia rehionalnoho rozvytku na period do 2020 roku: zatverdzhena postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 6 serp. 2014 r. № 385. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF [in Ukrainian].
3. Dnipropetrovska oblasna rada. Komisii. URL: http://oblrada.dp.gov.ua/category/komissions [in Ukrainian].
4. Konstytutsiia Ukrainy. Pryiniata na piatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 cherv. 1996 r. Vidom. Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 30. St. 141 [in Ukrainian].
5. Kudlaienko S. V. Derzhavna sotsialna polityka u sferi ekonomichnykh vidnosyn: kontseptualni zasady. Visn. Khmelnytskoho nats. un-tu. Ekonomichni nauky. 2017. № 2(1). Р. 206 – 209. URL: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2017_2(1)__40 [in Ukrainian].
6. Kryshen O. V. Sfera sotsialnoho zabezpechennia yak sotsialnyi priorytet: porivnialnyi analiz rehionalnykh Stratehii-2020. Publichne administruvannia ta natsionalna bezpeka. 2019. № 6. URL: https://doi.org/10.25313/2617-572X-2019-6-5527 [in Ukrainian].
7. Kutsenko V. I., Ostaifichuk Ya. V. Transformatsiia sotsialnoi sfery Ukrainy: rehionalnyi aspekt: monohrafiia / za red. S. I. Dorohuntsova. Kyiv: Oriiany, 2005. 400 р. [in Ukrainian].
8. Pro deiaki pytannia diialnosti obiednanoi terytorialnoi hromady shchodo sotsialnoi pidtrymky naselennia ta zakhystu prav ditei: nakaz Minsotspolityky Ukrainy № 890 vid 14 cherv. 2018 r. URL: www.msp.gov.ua/files/890.pdf [in Ukrainian].
9. Pro nevidkladni zakhody z provedennia reform ta zmitsnennia derzhavy: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 8 lystop. 2019 r. № 837/2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/8372019-30389 [in Ukrainian].
10. Khaletska A. A. Kontury sotsialnoi polityky derzhavy: sotsialna bezpeka. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. 2010. № 2. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=99 [in Ukrainian].
11. World Social Protection Report 2017–19. Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/—publ/documents/publication/wcms_604882.pdf.
Published
2020-03-10
Section
Статті